Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 16pt">HIỆP ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÂY – SEN VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP

Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">Chính phủ nước Cộng hòa Xây-sen

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">Mong muốn ký kết /|$\t Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, và để thúc đẩy và tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai Nước ký kết,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">Đã thỏa thuận dưới đây:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 1

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">PHẠM VI ÁP DỤNG

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">Hiệp định này áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của /|$\t hoặc của cả hai Nước ký kết.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 2

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">CÁC LOẠI THUẾ BAO GỒM TRONG HIỆP ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế do /|$\t Nước ký kết hoặc chính quy*k% địa phương, chính quy*k% cơ sở của Nước đó, đánh vào thu nhập, bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Tất cả các loại thuế thu tr^*n tổng thu nhập, hoặc những phần của thu nhập bao gồm các khoản thuế đối với lợi nhuận từ việc ?/??\yển nhượng động sản hoặc bất động sản, các loại thuế đánh tr^*n tổng số ti*k% lương hoặc ti*k% công do doanh nghiệp chi trả đều được coi là thuế đánh vào thu nhập.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Những loại thuế hiện hành được áp dụng @^- Hiệp định này là:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a. Tại Việt Nam:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(i) thuế thu nhập cá nhân;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(ii) thuế thu nhập doanh nghiệp; và

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(iii) thuế ?/??\yển thu nhập ra nước ngoài;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(dưới đây được gọi là "thuế Việt Nam");

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b. Tại Xây-sen:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(i) thuế kinh doanh, kể cả các loại thuế khấu trừ tại nguồn hoặc các khoản chi trả trước có li^*n quan đến loại thuế n^*u tr^*n;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(ii) thuế thu nhập dầu khí;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(dưới đây được gọi là "thuế Xây-sen").

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">4. Hiệp định này cũng sẽ được áp dụng cho các loại thuế có tính chất tương tự hay về căn bản giống như các loại thuế tr^*n ban hành sau ngày ký Hiệp định này để bổ sung, hoặc thay thế các loại thuế hiện hành. Các nhà chức trách có thẩm quy*k% của hai Nước ký kết sẽ thông báo cho nhau biết những thay đổi quan trọng @^- các %30%#j= thuế của từng Nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 3

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">CÁC ĐỊNH NGHĨA CHUNG

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. ^_^ nội dung của hiệp đình này, trừ trường hợp ngữ cảnh đòi hỏi có sự giải thích khác:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a. từ "Việt Nam" có nghĩa là nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam; khi dùng theo nghĩa địa lý, từ đó bao gồm toàn bộ lãnh thổ quốc gia Việt Nam, kể cả lãnh hải Việt Nam, và mọi vùng ở ngoài và tiếp li*k% với lãnh hải Việt Nam mà theo %30%#j= pháp Việt Nam và phù hợp với %30%#j= pháp quốc tế, Việt Nam có quy*k% chủ quy*k% đối với việc thăm dò và khai thác tài nguy^*n thi^*n nhi^*n của đáy biển, lòng đất dưới đáy biển và khối nước ở tr^*n;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b. từ "Xây-sen" có nghĩa là lãnh thổ của nước Cộng hòa Xây-sen bao gồm cả khu vực đặc quy*k% kinh tế và thềm lục địa của Xây-sen nơi Xây-sen thực hiện đặc quy*k% tài pháp li^*n quan tới các %30%#j= và quy định về thuế phù hợp với các quy định của Công ước Li^*n hiệp Quốc tế về Luật Biển;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">c. thuật ngữ "Nước ký kết" và "Nước ký kết kia" có nghĩa là Việt Nam hay Xây-sen tùy theo ngữ cảnh đòi hỏi;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">d. thuật ngữ "đối tượng" bao gồm cá nhân, công ty hay bất kỳ tổ chức nhiều đối tượng nào khác;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">e. thuật ngữ "công ty" để chỉ các tổ chức công ty hoặc bất kỳ /|$\t thực thể nào được coi là tổ chức công ty dưới giác độ thuế;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">f. thuật ngữ "doanh nghiệp của Nước ký kết" và "doanh nghiệp của Nước ký kết kia" theo thứ tự có nghĩa là /|$\t doanh nghiệp được điều hành bởi /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết và /|$\t doanh nghiệp được điều hành bởi /|$\t đối tượng cư trú của Nươc ký kết kia;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">g. thuật ngữ "đối tượng mang quốc tịch" có nghĩa:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(i) bất kỳ cá nhân nào mang quốc tịch /|$\t Nước ký kết;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(ii) bất kỳ pháp nhân, tổ chức hùn vốn và hiệp hội nào có tư cách được chấp nhận theo các %30%#j= có hiệu lực tại /|$\t Nước ký kết;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">h. thuật ngữ "vận tải quốc tế" có nghĩa là bất cứ sự vận ?/??\yển nào bằng tàu thủy hoặc máy bay được thực hiện bởi /|$\t doanh nghiệp của /|$\t Nước ký kết, trừ trường hợp khi chiếc tàu thủy hoặc máy bay đó chỉ hoạt động giữa những địa điểm @^- Nước ký kết kia; và

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">i. thuật ngữ "nhà chức trách có thẩm quy*k%" có nghĩa:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(i) @^- trường hợp đối với Việt Nam là Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc <#~|> đại diện được ủy quy*k% của Bộ trưởng Bộ Tài chính; và

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(ii) @^- trường hợp đối với Xây-sen là Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc <#~|> đại diện được ủy quy*k% của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Trong khi /|$\t Nước ký kết áp dụng Hiệp định này, mọi thuật ngữ chưa được định nghĩa @^- Hiệp định sẽ có nghĩa tại thời điểm ghi @^- %30%#j= của Nước đó li^*n quan đến các loại thuế mà Hiệp định này áp dụng, bất kỳ định nghĩa của thuật ngữ nào n^*u @^- các %30%#j= thuế của Nước đó sẽ có hiệu lực cao hơn định nghĩa của thuật ngữ đó n^*u tại các %30%#j= khác của Nước đó, trừ trường hợp ngữ cảnh đòi hỏi có sự giải thích khác.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 4

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐỐI TƯỢNG CƯ TRÚ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. ^_^ nội dung của Hiệp định này, thuật ngữ "đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết" có nghĩa là bất cứ đối tượng nào, mà theo các %30%#j= của Nước đó, là đối tượng chịu thuế căn cứ vào nhà ở, nơi cư trú, trụ sở điều hành, nơi đăng ký hoặc các ti^*u ?/??\ẩn khác có tính chất tương tự.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Trường hợp theo những quy định tại khoản 1, khi /|$\t cá nhân là đối tượng cư trú của cả hai Nước ký kết, thì thân phận cư trú của cá nhân đó sẽ được xác định như sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a. cá nhân đó sẽ được coi là đối tượng cư trú chỉ của Nước mà tại đó cá nhân đó có nhà ở thường trú. Nếu cá nhân đó có nhà ở thường trú ở cả hai Nước, cá nhân đó sẽ được coi là đối tượng cư trú chỉ của Nước mà cá nhân đó có các quan hệ cá nhân và kinh tế chặt chẽ hơn (trung tâm của các quy*k% lợi chủ yếu);

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b. nếu như không thể xác định được Nước ký kết nơi cá nhân đó có trung tâm các quy*k% lợi chủ yếu, hoặc nếu cá nhân đó không có nhà ở thường trú ở cả hai Nước, cá nhân đó sẽ được coi là đối tượng cư trú chỉ của Nước mà cá nhân đó thường sống;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">c. nếu cá nhân đó thường sống ở cả hai Nước hay không sống thường xuy^*n ở Nước nào, cá nhân đó sẽ được coi là đối tượng cư trú của Nước mà cá nhân đó mang quốc tịch;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">d. nếu cá nhân đó là đối tượng mang quốc tịch của cả hai Nước hay không mang quốc tịch của Nước nào, nhà chức trách có thẩm quy*k% của hai Nước ký kết sẽ giải quyết vấn đề đó bằng thỏa thuận ?/??\ng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Trường hợp do những quy định tại khoản 1, khi /|$\t đối tượng không phải là cá nhân, là đối tượng cư trú của cả hai Nước ký kết thì đối tượng đó sẽ được coi là đối tượng cư trú chỉ của Nước nơi đối tượng có trụ sở đăng ký.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 5

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">CƠ SỞ THƯỜNG TRÚ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. ^_^ nội dung của Hiệp định này, thuật ngữ "cơ sở thường trú" có nghĩa là /|$\t cơ sở kinh doanh cố định mà qua đó doanh nghiệp thực hiện toàn bộ hay /|$\t phần hoạt động kinh doanh của mình.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Thuật ngữ "cơ sở thường trú" chủ yếu bao gồm:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a. trụ sở điều hành;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b. chi nhánh;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">c. văn phòng;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">d. nhà máy;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">e. xưởng;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">f. mỏ, giếng dầu hoặc khí, mỏ đá hoặc bất kỳ địa điểm khai thác tài nguy^*n thi^*n nhi^*n nào khác;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">g. nhà kho, và

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">h. kết cấu lắp đặt hay thiết bị được sử dụng để thăm dò tài nguy^*n thi^*n nhi^*n.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Thuật ngữ "cơ sở thường trú" cũng bao gồm:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a. địa điểm xây dựng hay công trình xây dựng, dự án lắp ráp hoặc lắp đặt hay các hoạt động giám sát li^*n quan đến các công trình, địa điểm tr^*n, nhưng chỉ khi địa điểm, công trình hay các hoạt động đó kéo dài @^- giai đoạn tr^*n sáu tháng;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b. việc cung cấp các dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn do /|$\t doanh nghiệp của /|$\t Nước ký kết thực hiện thông qua các nhân vi^*n hay đối tượng khác được doanh nghiệp giao thực hiện với điều kiện các hoạt động n^*u tr^*n kéo dài tại /|$\t nước (@^- cùng /|$\t dự án hay /|$\t dự án li^*n quan) @^- /|$\t giai đoạn hay nhiều giai đoạn gộp lại hơn 6 tháng @^- khoảng thời gian 12 tháng li^*n tục.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">4. Mặc dù có những quy định tr^*n của Điều này, thuật ngữ "cơ sở thường trú" sẽ được coi là không bao gồm:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a. việc sử dụng các phương tiện ri^*ng cho mục đích lưu kho hay trưng bày hàng hóa hay tài sản của doanh nghiệp;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b. việc duy trì kho hàng hóa hoặc tài sản của doanh nghiệp với mục đích lưu kho hay trưng bày hàng hóa;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">c. việc duy trì kho hàng hóa hoặc tài sản của doanh nghiệp chỉ với mục đích để cho doanh nghiệp khác gia công;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">d. việc duy trì /|$\t cơ sở kinh doanh cố định nhằm mục đích mua hàng hóa hoặc tài sản hay để thu thập thông tin cho doanh nghiệp;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">e. việc duy trì /|$\t cơ sở kinh doanh cố định chỉ với mục đích tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác có tính chất ?/??\ẩn bị hoặc phụ trợ cho doanh nghiệp;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">f. việc duy trì /|$\t cơ sở kinh doanh cố định chỉ với mục đích kết hợp bất kỳ hoạt động nào n^*u từ điểm (a) tới điểm (e), với điều kiện toàn bộ hoạt động của /|$\t cơ sở kinh doanh cố định từ sự kết hợp tr^*n mang tính chất ?/??\ẩn bị hay phụ trợ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">5. Mặc dù có những quy định tại khoản 1 và 2, trường hợp /|$\t đối tượng - trừ đại lý có tư cách độc lập được điều chỉnh bởi khoản 7 - hoạt động tại /|$\t Nước ký kết thay mặt cho /|$\t doanh nghiệp của Nước ký kết kia, doanh nghiệp đó sẽ được coi là có cơ sở thường trú tại Nước thứ nhất đối với các hoạt động mà đối tượng tr^*n thực hiện cho doanh nghiệp, nếu đối tượng đó:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a. có và thường xuy^*n thực hiện tại Nước đó thẩm quy*k% ký kết các hợp đồng đứng t^*n doanh nghiệp, trừ khi các hoạt động của đối tượng đó chỉ giới hạn @^- w--W--W vi các hoạt động n^*u tại khoản 4 mà những hoạt động đó nếu được thực hiện thông qua /|$\t cơ sở kinh doanh cố định thì sẽ không làm cơ sở kinh doanh cố định đó trở thành /|$\t cơ sở thường trú theo những quy định tại khoản đó; hay

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b. không có thẩm quy*k% n^*u tr^*n, nhưng thường xuy^*n duy trì tại Nước thứ nhất /|$\t kho hàng hóa hay tài sản, tại đó đối tượng này thường xuy^*n giao hàng hóa hay tài sản thay mặt cho doanh nghiệp.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">6. Mặc dù có những quy định tr^*n của Điều này, /|$\t tổ chức bảo hiểm của /|$\t Nước ký kết, trừ trường hợp đối với tái bảo hiểm, sẽ được coi là có cơ sở thường trú tại Nước kia nếu tổ chức đó thu phí bảo hiểm tr^*n lãnh thổ của Nước kia hay bảo hiểm các rủi ro tại Nước kia thông qua /|$\t đối tượng không phải là /|$\t đại lý có tư cách độc lập được điều chỉnh bởi khoản 7.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">7. Một doanh nghiệp sẽ không được coi là có cơ sở thường trú tại /|$\t Nước ký kết nếu doanh nghiệp chỉ thực hiện kinh doanh tại Nước đó thông qua /|$\t đại lý môi giới, /|$\t đại lý hoa hồng hoặc bất kỳ /|$\t đại lý nào khác có tư cách độc lập, với điều kiện những đối tượng này chỉ hoạt động @^- khuôn khổ kinh doanh thông thường của họ. Tuy nhi^*n, khi các hoạt động của đại lý đó dành toàn bộ hay hầu như toàn bộ cho việc đại diện cho doanh nghiệp, đại lý đó sẽ không được cọi là đại lý có tư cách độc lập theo nội dung của khoản này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">8. Việc /|$\t công ty là đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát bởi /|$\t công ty là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia hoặc tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước kia (có thể thông qua /|$\t cơ sở thường trú hay dưới hình thức khác) sẽ không làm cho bất kỳ công ty nào trở thành cơ sở thường trú của công ty kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 6

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">THU NHẬP TỪ BẤT ĐỘNG SẢN

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Thu nhập mà /|$\t đối tượng cư trứ tại /|$\t Nước ký kết thu được từ bất động sản (kể cả thu nhập từ nông nghiệp hoặc lâm nghiệp) nằm tại Nước ký kết kia thì có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Thuật ngữ "bất động sản" sẽ có nghĩa theo như %30%#j= của Nước ký kết nơi có tài sản. Trong mọi trường hợp sẽ bao gồm cả các tài sản đi li*k% với bất động sản, đàn gia súc và thiết bị sử dụng @^- nông nghiệp và lâm nghiệp, các quy*k% áp dụng theo các quy định tại %30%#j= ?/??\ng về đi*k% sản, quy*k% sử dụng bất động sản và các quy*k% được hưởng các khoản thanh toán thay đổi hay cố định trả cho việc khai thác hay quy*k% khai thác các mỏ, nguồn khoáng sản và các tài nguy^*n thi^*n nhi^*n khác; các tàu thủy và các máy bay sẽ không được coi là bất động sản.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Những quy định tại khoản 1 sẽ áp dụng đối với thu nhập phát sinh từ việc trực tiếp sử dụng, cho thu^* hay sử dụng các loại bất động sản dưới bất kỳ hình thức nào khác.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">4. Những quy định tại khoản 1 và 3 cũng sẽ áp dụng cho thu nhập từ bất động sản của /|$\t doanh nghiệp và đối với thu nhập từ bất động sản được sử dụng để thực hiện các hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 7

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">LỢI TỨC DOANH NGHIỆP

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Lợi tức của /|$\t doanh nghiệp của /|$\t Nước ký kết sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ trường hợp doanh nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua /|$\t cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách tr^*n thì các khoản lợi tức của doanh nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia, nhưng chỉ tr^*n phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Thể theo các quy định tại khoản 3, khi /|$\t doanh nghiệp của /|$\t Nước ký kết tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua /|$\t cơ sở thường trú tại đó thì tại mỗi Nước ký kết sẽ có những khoản lợi tức được phân bổ cho cơ sở thường trú nói tr^*n mà cơ sở đó có thể thu được, nếu là /|$\t doanh nghiệp ri^*ng, tách biệt cùng tham gia vào các hoạt động như nhau hay tương tự @^- cùng những điều kiện như nhau hay tương tự và có quan hệ hoàn toàn độc lập với doanh nghiệp mà cơ sở đó được coi là cơ sở thường trú.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Trong khi xác định lợi tức của /|$\t cơ sở thường trú, cơ sở này sẽ được phép khấu trừ tất cả các khoản chi phí phát sinh phục vụ cho hoạt động kinh doanh của cơ sở thường trú đó, bao gồm cả chi phí điều hành và chi phí quản lý ?/??\ng phát sinh tại Nước nơi cơ sở thường trú đó đóng hoặc ở bất kỳ nơi nào khác. Tuy nhi^*n, sẽ không cho phép tính vào các khoản chi phí được trừ bất kỳ khoản ti*k% nào, nếu có, do cơ sở thường trú trả cho (trừ khi là khoản thanh toán các chi phí thực tế) trụ sở chính của doanh nghiệp hay bất kỳ văn phòng nào khác của doanh nghiệp dưới hình thức ti*k% bản quy*k%, các khoản lệ phí hay bất kỳ khoản thanh toán nào tương tự để được phép sử dụng bằng phát minh hay các quy*k% khác, hay dưới hình thức ti*k% hoa hồng trả cho việc thực hiện các dịch vụ ri^*ng biệt hay trả cho công việc quản lý hay dưới hình thức lãi tính tr^*n ti*k% cho cơ sở thường trú vay, trừ trường hợp ti*k% lãi của tổ chức ngân hàng. Cũng tương tự, @^- khi xác định lợi tức của cơ sở thường trú sẽ không tính đến các khoản ti*k% (trừ các khoản ti*k% thanh toán các chi phí thực tế) do cơ sở thường trú thu từ trụ sở chính của doanh nghiệp hay bất kỳ văn phòng khác của doanh nghiệp, dưới hình thức ti*k% bản quy*k%, các khoản lệ phí hay các khoản thanh toán tương tự để cho phép sử dụng bằng phát minh hay các quy*k% khác, hay dưới hình thức ti*k% hoa hồng trả cho việc thực hiện các dịch vụ ri^*ng biệt hay trả cho công việc quản lý, hay dưới hình thức lãi tính tr^*n ti*k% cho trụ sở chính của doanh nghiệp hay bất kỳ văn phòng nào của doanh nghiệp vay, trừ trường hợp lãi từ ti*k% cho vay của tổ chức ngân hàng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">4. Không có nội dung nào tại Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc áp dụng %30%#j= của /|$\t Nước ký kết li^*n quan đến việc xác định nghĩa vụ nộp thuế của /|$\t đối tượng @^- các trường hợp nhà chức trách có thẩm quy*k% của Nước đó không có đủ thông tin để xác định lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú, với điều kiện %30%#j= đó được áp dụng phù hợp với các nguy^*n tắc n^*u tại Điều này @^- chừng mực những thông tin mà nhà chức trách có thẩm quy*k% có được cho phép.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">5. Trường hợp tại /|$\t Nước ký kết vẫn thường xác định các khoản lợi tức được phân bổ cho /|$\t cơ sở thường trú tr^*n cơ sở phân chia các khoản lợi tức của doanh nghiệp thành những phần khác nhau, không có nội dung nào tại khoản 2 ngăn cản Nước ký kết đó xác định lợi tức chịu thuế theo cách phân chia theo thông lệ tr^*n; tuy nhi^*n phương pháp phân chia được áp dụng như vậy phải đưa ra kết quả phù hợp với những nguy^*n tắc n^*u tại Điều này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">6. ^_^ nội dung các khoản tr^*n, các khoản lợi tức được phân bổ cho cơ sở thường trú sẽ được xác định theo cùng /|$\t phương pháp giữa các năm trừ khi có đủ lý do chính đáng để xác định theo phương pháp khác.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">7. Khi lợi tức bao gồm các khoản thu nhập được đề cập ri^*ng tại các Điều khác của Hiệp định này, thì các quy định của các Điều đó không bị ảnh hưởng bởi những quy định tại Điều này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 8

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">VẬN TẢI QUỐC TẾ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Lợi tức do /|$\t doanh nghiệp của /|$\t Nước ký kết thu được từ hoạt động của tàu thủy hoặc máy bay @^- vận tải quốc tế sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Những quy định tại khoản 1 cũng sẽ áp dụng cho các khoản lợi tức thu được từ việc tham gia vào /|$\t tổ hợp, /|$\t li^*n doanh hay /|$\t hãng hoạt động quốc tế.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 9

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">NHỮNG XÍ NGHIỆP LIÊN KẾT

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">Khi:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a) /|$\t doanh nghiệp của /|$\t Nước ký kết tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát hoặc góp vốn vào /|$\t doanh nghiệp của Nước ký kết kia, hoặc

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b) các đối tượng cùng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát góp vốn vào /|$\t doanh nghiệp của /|$\t Nước ký kết và vào /|$\t doanh nghiệp của Nước ký kết kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">và @^- cả hai trường hợp, @^- mối quan hệ tài chính và thương mại giữa hai doanh nghiệp tr^*n có những điều kiện được đưa ra hoặc áp đặt khác với điều kiện được đưa ra giữa các doanh nghiệp độc lập, lúc đó mọi khoản lợi tức mà /|$\t doanh nghiệp có thể thu được nếu không có những điều kiện tr^*n nhưng nay vì những điều kiện này mà doanh nghiệp đó không thu được, sẽ vẫn được /|$\t Nước ký kết tính vào các khoản lợi tức của doanh nghiệp đó và bị đánh thuế tương ứng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 10

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">TIỀN LÃI CỔ PHẦN

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Ti*k% lãi cổ phần do /|$\t công ty là đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết trả cho /|$\t đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Tuy nhi^*n, những khoản ti*k% lãi cổ phần đó cũng có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi công ty trả ti*k% lãi cổ phần là đối tượng cư trú và theo các %30%#j= của Nước đó, nhưng nếu đối tượng thực hưởng ti*k% lãi cổ phần là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia thì thuế được tính khi đó sẽ không vượt quá 10 phần trăm tổng số ti*k% lãi cổ phần.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">Khoản này sẽ không ảnh hưởng tới việc đánh thuế công ty đối với các khoản lợi tức được dùng để chia ti*k% lãi cổ phần.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Thuật ngữ "ti*k% lãi cổ phần" được sử dụng @^- Điều này có nghĩa là thu nhập từ cổ phần, cổ phần khai thác mỏ, cổ phần sáng lập hoặc các quy*k% lợi khác, không kể các khoản nợ, được hưởng lợi tức, cũng như thu nhập từ các quy*k% lợi công ty khác cùng chịu sự điều chỉnh của các chính sách thuế đối với thu nhập từ cổ phần theo %30%#j= của Nước nơi công ty chia lãi cổ phần là đối tượng cư trú.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">4. Những quy định tại khoản 1 và 2 sẽ không áp dụng @^- trường hợp đối tượng thực hưởng các khoản ti*k% lãi cổ phần là đối tượng cư trú tại /|$\t Nước ký kết có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia, nơi công ty trả ti*k% lãi cổ phần là đối tượng cư trú, thông qua /|$\t cơ sở thường trú nằm tại Nước đó, hay tiến hành tại Nước kia các hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập thông qua /|$\t cơ sở cố định tại Nước kia, và quy*k% nắm giữ cổ phần nhờ đó được hưởng ti*k% lãi cổ phần, có sự li^*n hệ thực tế đến cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định nói tr^*n. Trong trường hợp như vậy các quy định tại Điều 7 hoặc Điều 14 của Hiệp định này, tùy từng trường hợp, sẽ được áp dụng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">5. Khi /|$\t công ty là đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết có lợi tức hay thu nhập phát sinh từ Nước ký kết kia thì Nước kia có thể không đánh thuế đối với những khoản ti*k% lãi cổ phần do công ty này trả, trừ trường hợp những khoản ti*k% lãi cổ phần này được trả cho đối tượng cư trú của Nước ký kết kia, hoặc quy*k% nắm giữ cổ phần có các khoản ti*k% lãi cổ phần được trả có sự li^*n hệ thực tế với /|$\t cơ sở thường trú hay /|$\t cơ sở cố định tại Nước kia, đồng thời Nước kia cũng không buộc các khoản lợi tức không chia của công ty tr^*n phải chịu thuế đối với những khoản lợi tức không chia của công ty, cho dù những khoản ti*k% lãi cổ phần được chia hoặc các khoản lợi tức không chia bao gồm toàn bộ hay /|$\t phần các khoản lợi tức hoặc thu nhập phát sinh tại Nước kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 11

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">LÃI TỪ TIỀN CHO VAY

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Lãi từ ti*k% cho vay phát sinh tại /|$\t Nước ký kết và được trả cho đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Tuy nhi^*n, khoản ti*k% lãi này cũng có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi phát sinh lãi và phù hợp với các %30%#j= của Nước đó, nhưng nếu đối tượng thực hưởng lãi từ ti*k% cho vay là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia thì mức thuế được tính khi đó sẽ không vượt quá 10 phần trăm của tổng số khoản lãi từ ti*k% cho vay.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Thuật ngữ "lãi từ ti*k% cho vay" dùng ở Điều này có nghĩa là thu nhập từ các khoản cho vay dưới bất kỳ dạng nào, có hay không được đảm bảo bằng thế chấp và có hoặc không có quy*k% được hưởng lợi tức của <#~|> đi vay, và đặc biệt là khoản thu nhập từ chứng khoán của Chính phủ và thu nhập từ trái phiếu hoặc trái phiếu công ty, bao gồm cả ti*k% thưởng và giải thưởng đi li*k% với các chứng khoán, trái phiếu hoặc trái phiếu thông thường đó. Ti*k% phạt thanh toán chậm sẽ không được coi là lãi từ ti*k% cho vay theo nội dung của Điều này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">4. Những quy định tại khoản 1 và 2 sẽ không được áp dụng nếu <#~|> thực hưởng các khoản lãi từ ti*k% cho vay là đối tượng cư trú tại /|$\t Nước ký kết, tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia nơi phát sinh các khoản lãi từ ti*k% cho vay thông qua /|$\t cơ sở thường trú tại Nước kia hoặc thực hiện tại Nước kia các hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập thông qua /|$\t cơ sở cố định tại Nước kia và khoản nợ có các khoản ti*k% lãi được trả có sự li^*n hệ thực tế với các cơ sở thường trú hay cơ sở cố định đó. Trong trường hợp này, các quy định tại Điều 7 hoặc Điều 14, tùy từng trường hợp, sẽ được áp dụng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">5. Lãi từ ti*k% cho vay sẽ được coi là phát sinh tại /|$\t Nước ký kết khi đối tượng trả chính là Nước ký kết đó, chính quy*k% cơ sở, chính quy*k% địa phương hoặc đối tượng cư trú của Nước đó. Tuy nhi^*n, khi đối tượng trả lãi có ở /|$\t Nước ký kết /|$\t cơ sở thường trú hay /|$\t cơ sở cố định li^*n quan đến các khoản nợ đã phát sinh các khoản lãi này, và khoản ti*k% lãi đó do cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định đó chịu thì dù đối tượng đó có là đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết hay không, khoản ti*k% lãi này sẽ vẫn được coi là phát sinh ở Nước nơi cơ sở thường trú hay cơ sở cố định đó đóng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">6. Trường hợp do mối quan hệ đặc biệt giữa đối tượng trả lãi và đối tượng hưởng lãi hoặc giữa cả hai đối tượng tr^*n và các đối tượng khác, khoản lãi từ ti*k% cho vay, li^*n quan đến khoản cho vay có số ti*k% lãi được trả vượt quá khoản ti*k% được thỏa thuận giữa đối tượng đi vay và đối tượng thực hưởng khi không có mối quan hệ này, thì khi đó, các quy định của Điều này sẽ chỉ áp dụng đối với các khoản ti*k% thanh toán khi không có mối quan hệ đặc biệt tr^*n. Trong trường hợp này, phần thanh toán vuợt sẽ bị đánh thuế theo %30%#j= của từng Nước ký kết có xem xét tới các quy định khác của Hiệp định này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 12

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">TIỀN BẢN QUYỀN

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Ti*k% bản quy*k% phát sinh tại /|$\t Nước ký kết và được trả cho đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Tuy nhi^*n, những khoản ti*k% bản quy*k% đó cũng có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi phát sinh, và phù hợp với các %30%#j= của Nước này, nhưng nếu đối tượng thực hưởng ti*k% bản quy*k% là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia thì mức thuế được tính khi đó sẽ không vượt quá 10 phần trăm tổng số ti*k% bản quy*k%.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Thuật ngữ "ti*k% bản quy*k%" được sử dụng @^- Điều này, có nghĩa là các khoản thanh toán ở bất kỳ dạng nào được trả cho việc sử dụng, hoặc quy*k% sử dụng, bản quy*k% tác giả của /|$\t tác phẩm văn học, nghệ thuật hay khoa học, kể cả phim điện ảnh, hay các loại phim hoặc băng dùng @^- phát thanh và truy*k% hình, bất kỳ bằng phát minh, nhãn hiệu thương mại, thiết kế hoặc mẫu, đồ án, công thức hoặc quy trình bí mật, hay trả cho việc sử dụng, hay quy*k% sử dụng thiết bị công nghiệp, thương mại hoặc khoa học, hay trả cho thông tin li^*n quan đến các kinh nghiệm công nghiệp, thương mại hoặc khoa học.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">4. Những quy định tại khoản 1 và 2 sẽ không áp dụng nếu đối tượng thực hưởng các khoản ti*k% bản quy*k%, là đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết, tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia nơi có khoản ti*k% bản quy*k% phát sinh, thông qua /|$\t cơ sở thường trú nằm tại Nước kia hoặc tiến hành tại Nước kia các hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập thông qua /|$\t cơ sở cố định tại Nước kia, và quy*k% hay tài sản có các khoản ti*k% bản quy*k% được trả có sự li^*n hệ thực tế với cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định đó. Trong trường hợp náy các quy định của Điều 7 hoặc Điều 14, tùy từng trường hợp, sẽ được áp dụng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">5. Ti*k% bản quy*k% sẽ được coi là phát sinh tại /|$\t Nước ký kết khi đối tượng trả ti*k% bản quy*k% chính là Nước đó, chính quy*k% cơ sở, chính quy*k% địa phương hay đối tượng cư trú của Nước đó. Tuy nhi^*n, khi đối tượng trả ti*k% bản quy*k%, là hay không là đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết, có ở /|$\t Nước ký kết /|$\t cơ sở thường trú hay /|$\t cơ sở cố định li^*n quan đến trách nhiệm trả ti*k% bản quy*k% đã phát sinh và ti*k% bản quy*k% đó do cơ sở thường trú hay cơ sở cố định đó chịu thì khoản ti*k% bản quy*k% này sẽ vẫn được coi là phát sinh ở Nước nơi có cơ sở thường trú hay cơ sở cố định đó đóng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">6. Trường hợp vì mối quan hệ đặc biệt giữa đối tượng trả và đối tượng thực hưởng hoặc giữa cả hai đối tượng tr^*n với các đối tượng khác, khoản ti*k% bản quy*k%, li^*n quan đến việc sử dụng, quy*k% hay thông tin có số ti*k% bản quy*k% được trả, đối với việc sử dụng, quy*k% hoặc thông tin, vì bất kỳ lý do gì, vượt quá khoản ti*k% được thỏa thuận giữa đối tượng trả ti*k% và đối tượng thực hưởng khi không có mối quan hệ đặc biệt này, thì các quy định của Điều này sẽ chỉ áp dụng đối với khoản ti*k% thanh toán khi không có mối quan hệ tr^*n. Trong trường hợp này, phần thanh toán vượt sẽ bị đánh thuế theo các %30%#j= của từng Nước ký kết có xem xét đến các quy định khác của Hiệp định này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 13

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">LỢI TỨC TỪ CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Lợi tức do /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết thu được từ việc ?/??\yển nhượng bất động sản được n^*u tại Điều 6 và bất động sản đó nằm tại Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Lợi tức từ việc ?/??\yển nhượng động sản là /|$\t phần tài sản kinh doanh của /|$\t cơ sở thường trú mà /|$\t doanh nghiệp của /|$\t Nước ký kết có tại Nước ký kết kia hoặc động sản thuộc /|$\t cơ sở cố định của /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết có ở Nước ký kết kia để tiến hành hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập kể cả lợi tức từ việc ?/??\yển nhượng cơ sở thường trú đó (ri^*ng cơ sở thường trú đó hoặc cùng với toàn bộ doanh nghiệp) hoặc cơ sở cố định đó có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Lợi tức do /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết thu được từ việc ?/??\yển nhượng cổ phần hay các quy*k% lợi tương tự @^- /|$\t công ty mà tài sản của công ty đó bao gồm toàn bộ hay chủ yếu là bất động sản nằm tại Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">4. Lợi tức phát sinh từ việc ?/??\yển nhượng cổ phần khác với cổ phần n^*u tại khoản 3 của /|$\t công ty là đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết có thể bị đánh thuế tại Nước đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">5. Lợi tức phát sinh từ việc ?/??\yển nhượng bất kỳ tài sản nào khác với những tài sản đã được n^*u tại các khoản 1, 2, 3 và 4 sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi đối tượng ?/??\yển nhượng là đối tượng cư trú.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 14

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÁ NHÂN ĐỘC LẬP

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Thu nhập do /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết thu được từ các hoạt động dịch vụ ngành nghề hay các hoạt động khác có tính chất độc lập sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó trừ các trường hợp sau đây khi thu nhập đó cũng có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a. Nếu đối tượng đó thường xuy^*n có tại Nước ký kết kia /|$\t cơ sở cố định để thực hiện các hoạt động của mình; @^- trường hợp đó chỉ phần thu nhập phân bổ cho cơ sở cố định đó có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia; hoặc

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b. Nếu đối tượng đó có mặt Nước ký kết kia @^- /|$\t thời gian hay nhiều khoảng thời gian gộp lại đến hoặc vượt quá 183 ngày @^- giai đoạn 12 tháng bắt đầu hoặc kết thúc @^- năm tài chính li^*n quan; @^- trường hợp đó, chỉ phần thu nhập thu được từ các hoạt động mà đối tượng đó thực hiện tại Nước kia có thể bị đánh thuế tại Nước đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Thuật ngữ "dịch vụ ngành nghề" bao gồm chủ yếu những hoạt động khoa học, văn học, nghệ thuật, giáo dục hay giảng dạy mang tính chất độc lập như các hoạt động độc lập của các thầy thuốc, bác sĩ, %30%#j= sư, kỹ sư, kiến trúc sư, nha sĩ và kế toán vi^*n.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 15

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÁ NHÂN PHỤ THUỘC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Thể theo các quy định tại Điều 16, 18, 19, 20 và 21, các khoản ti*k% lương, ti*k% công, và các khoản ti*k% thù lao tương tự khác do /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết thu được từ lao động làm công sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó trừ khi công việc của đối tượng đó được thực hiện tại Nước ký kết kia. Nếu việc làm công được thực hiện như vậy, số ti*k% công trả cho lao động đó có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Mặc dù có các quy định tại khoản 1, các khoản ti*k% lương, ti*k% công và các khoản ti*k% thù lao tương tự khác do /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết thu được từ lao động làm công tại Nước ký kết kia sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước thứ nhất nếu:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a) <#~|> nhận ti*k% công có mặt tại Nước kia @^- /|$\t khoảng thời gian hoặc nhiều khoảng thời gian gộp lại không quá 183 ngày @^- giai đoạn 12 tháng bắt đầu hoặc kết thúc @^- năm tài chính có li^*n quan, và

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b) chủ lao động không phải là đối tượng cư trú của Nước kia cho dù ti*k% công được chủ lao động trả trực tiếp hay thông qua đối tượng khác, và

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">c) số ti*k% công không phải phát sinh tại /|$\t cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định mà đối tượng chủ lao động có tại Nước kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Mặc dù có những quy định tr^*n của Điều này, các khoản ti*k% lương, ti*k% công và các khoản ti*k% thù lao tương tự khác từ lao động làm tr^*n tàu thủy hoặc máy bay do /|$\t doanh nghiệp của /|$\t Nước ký kết điều hành @^- vận tải quốc tế sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 16

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">THÙ LAO CHO GIÁM ĐỐC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">Các khoản thù lao cho giám đốc và các khoản thanh toán tương tự khác do /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết nhận được với tư cách là /|$\t thành vi^*n của ban giám đốc hay của bất kỳ tổ chức tương tự khác của /|$\t công ty là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 17

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">THU NHẬP CỦA NGHỆ SĨ VÀ VẬN ĐỘNG VIÊN

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Mặc dù có các quy định tại Điều 14 và 15, thu nhập của /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết thu được với tư cách <#~|> biểu diễn như diễn vi^*n sân khấu, điện ảnh, phát thanh hay truy*k% hình, hoặc nhạc công, hoặc với tư cách là vận động vi^*n từ những hoạt động cá nhân của đối tượng đó thực hiện tại Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế ở tại Nước kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Trường hợp thu nhập li^*n quan đến các hoạt động trình diễn cá nhân của <#~|> biểu diễn hoặc vận động vi^*n nhưng không được trả cho bản thân <#~|> biểu diễn hoặc vận động vi^*n đó, mà trả cho /|$\t đối tượng khác thì thu nhập này có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi diễn ra những hoạt động trình diễn của <#~|> biểu diễn hoặc vận động vi^*n, mặc dù đã có những quy định tại Điều 7, 14 và 15.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Thu nhập do /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết nhận được từ các hoạt động thực hiện tại Nước ký kết kia như đã được n^*u tại khoản 1 và 2 của Điều này, sẽ được miễn thuế tại Nước kia nếu ?/??\yến viếng thăm tới Nước kia được hỗ trợ toàn bộ hay chủ yếu từ các quỹ công của Nước ký kết thứ nhất, /|$\t cơ quan chính quy*k% cơ sở hay chính quy*k% địa phương của Nước đó, hoặc được diễn ra theo thỏa thuận hoặc chương trình văn hóa giữa Chính phủ của hai Nước ký kết.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 18

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">TIỀN LƯƠNG HƯU

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Thể theo các quy định tại khoản 2 Điều 19, ti*k% lương hưu, ni^*n kim nhân thọ và các khoản ti*k% công tương tự khác phát sinh tại /|$\t Nước ký kết được trả cho /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết do các công việc đã làm trước đây sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Mặc dù đã có các quy định tại khoản 1, ti*k% lương hưu và các khoản ti*k% thanh toán tương tự khác được chi trả theo hệ thống bảo hiểm %z/%%\c của /|$\t Nước ký kết sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Thuật ngữ "ni^*n kim nhân thọ" có nghĩa là /|$\t khoản ti*k% nhất định được chi tra định kỳ vào những thời điểm nhất định @^- suốt thời gian sống hay giai đoạn thời gian được quy định hay cam kết thể theo nghĩa vụ đóng góp để nhận lại được số ti*k% hay giá trị bằng ti*k% toàn bộ và tương ứng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 19

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">PHỤC VỤ CHÍNH PHỦ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1.a. Ti*k% lương, ti*k% công và các khoản thù lao tương tự khác, trừ ti*k% lương hưu, do /|$\t Nước ký kết hoặc chính quy*k% cơ sở hay chính quy*k% địa phương của Nước đó trả cho /|$\t cá nhân đối với việc phục vụ cho Nhà nước hoặc chính quy*k% cơ sở hay chính quy*k% địa phương đó sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b. Tuy nhi^*n, khoản ti*k% lương, ti*k% công và các khoản thù lao tương tự khác sẽ chỉ bị đánh thuế ở Nước ký kết kia nếu việc phục vụ này được thực hiện tại Nước kia và nếu cá nhân này là đối tượng cư trú của Nước kia, đồng thời:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(i) là đối tượng mang quốc tịch của Nước kia; hoặc

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(ii) không trở thành đối tượng cư trú của Nước kia chỉ đơn thuần vì thực hiện những công việc tr^*n.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2.a. Bất kỳ khoản ti*k% lương hưu nào do /|$\t Nước ký kết, chính quy*k% cơ sở, chính quy*k% địa phương của Nước đó hoặc do các quỹ của những cơ quan này lập ra trả cho /|$\t cá nhân đối với các công việc phục vụ cho Nhà nước hoặc chính quy*k% cơ sở hay chính quy*k% địa phương đó sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b. Tuy nhi^*n, những khoản ti*k% lương hưu này sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết kia nếu cá nhân này là đối tượng cư trú và là đối tượng mang quốc tịch của Nước ký kết kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Các quy định của Điều 15, 16, 17 và 18 sẽ áp dụng đối với những khoản ti*k% lương, ti*k% công và các khoản thù lao tương tự khác và ti*k% lương hưu đối với các công việc li^*n quan đến /|$\t hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi /|$\t Nước ký kết hoặc chính quy*k% cơ sở, chính quy*k% địa phương của Nước đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 20

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">SINH VIÊN, HỌC SINH HỌC NGHỀ VÀ THỰC TẬP SINH

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Những khoản ti*k% mà /|$\t sinh vi^*n, học sinh học nghề hay thực tập sinh nhận được để trang trải các chi phí sinh hoạt, học tập hay đào tạo mà <#~|> sinh vi^*n, học sinh học nghề hay thực tập sinh này ngay trước khi đến /|$\t Nước ký kết đang hay đã là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia và hiện có mặt tại Nước thứ nhất chỉ với mục đích học tập hay đào tạo, sẽ không bị đánh thuế tại Nước đó với điều kiện những khoản ti*k% đó có nguồn gốc từ b^*n ngoài Nước này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Mặc dù đã có các quy định của Điều 14 và 15, ti*k% công lao động từ hoạt động dịch vụ do sinh vi^*n, học sinh học nghề hay thực tập sinh thực hiện tại /|$\t Nước ký kết sẽ không bị đánh thuế tại Nước đó, với điều kiện là các hoạt động dịch vụ như vậy có li^*n quan tới việc học tập hay đào tạo của đối tượng đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 21

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">GIÁO VIÊN, GIÁO SƯ VÀ NHÀ NGHIÊN CỨU

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Một cá nhân, <#~|> hiện nay hay ngay trước khi sang /|$\t Nước ký kết đã là đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết và hiện có mặt tại Nước ký kết thứ nhất với mục đích chủ yếu là giảng dạy, thuyết trình hay tiến hành nghi^*n cứu tại /|$\t trường đại học, trường cao đẳng hay trường học hay cơ sở giáo dục hoặc cơ sở nghi^*n cứu khoa học được Chính phủ của Nước ký kết thứ nhất chấp nhận sẽ được miễn thuế tại Nước ký kết thứ nhất đối với ti*k% công lao động trả cho công việc giảng dạy, thuyết trình hay nghi^*n cứu @^- /|$\t khoảng thời gian hai năm kể từ ngày đầu ti^*n cá nhân đó đến Nước ký kết thứ nhất.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Điều này sẽ chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động nghi^*n cứu nếu hoạt động nghi^*n cứu đó do /|$\t cá nhân thực hiện vì lợi ích công và chủ yếu không phải vì lợi ích của /|$\t hay nhiều đối tượng tư nhân nào khác.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 22

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">THU NHẬP KHÁC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Những khoản thu nhập của /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết, cho dù phát sinh ở đâu, chưa được đề cập đến tại những Điều tr^*n của Hiệp định này, sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Các quy định của khoản 1 sẽ không áp dụng đối với thu nhập, trừ thu nhập từ bất động sản được định nghĩa tại khoản 2 Điều 6, nếu đối tượng nhận thu nhập đó là đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết, có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua /|$\t cơ sở thường trú nằm tại Nước kia, hay thực hiện tại Nước kia các hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập thông qua /|$\t cơ sở cố định nằm tại Nước kia và quy*k% hay tài sản li^*n quan tới khoản thu nhập được chi trả có sự li^*n hệ thực tế với cơ sở thường trú hay cơ sở cố định nói tr^*n. Trong trường hợp như vậy, những quy định tại Điều 7 hoặc Điều 14, tùy từng trường hợp, sẽ được áp dụng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Mặc dù đã có các quy định của khoản 1 và 2, các khoản thu nhập của /|$\t đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết chưa được đề cập đến tại các Điều tr^*n của Hiệp định này và phát sinh tại Nước ký kết kia cũng có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 23

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">CÁC BIỆN PHÁP XÓA BỎ VIỆC ĐÁNH THUẾ HAI LẦN

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">Việc đánh thuế hai lần sẽ được xóa bỏ như sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Tại Việt Nam:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a) Khi /|$\t đối tượng cư trú của Việt Nam nhận được thu nhập, lợi tức hay lợi nhuận mà khoản thu nhập đó theo %30%#j= của Xây-sen và phù hợp với Hiệp định này có thể bị đánh thuế tại Xây-sen, Việt Nam sẽ cho phép đối tượng đó được khấu trừ vào thuế thu tr^*n thu nhập, lợi tức hay lợi nhuận đó /|$\t khoản ti*k% tương đương với số thuế đã nộp tại Xây-sen. Tuy nhi^*n, số thuế được khấu trừ như vậy sẽ không vượt quá phần thuế Việt Nam tr^*n thu nhập, lợi tức hay lợi nhuận được tính trước khi cho phép khấu trừ, được phân bổ cho khoản thu nhập có thể bị đánh thuế tại Xây-sen.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b) Khi /|$\t đối tượng cư trú của Việt Nam nhận được thu nhập, phù hợp với các quy định của Hiệp định này, chỉ bị đánh thuế tại Xây-sen Việt Nam có thể gộp thu nhập này vào cơ sở tính thuế nhưng chỉ nhằm mục đích xác định thuế suất tr^*n thu nhập khác khi bị đánh thuế tại Việt Nam.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Tại Xây-sen, thuế Việt Nam do /|$\t đối tượng cư trú của Xây-sen đã nộp đối với khoản thu nhập chịu thuế tại Việt Nam, phù hợp với các quy định của Hiệp định này, sẽ được trừ vào các loại thuế phải nộp theo %30%#j= thuế của Xây-sen. Tuy nhi^*n, số thuế được trừ như vậy sẽ không vượt quá số ti*k% thuế phải chịu tr^*n tổng số thuế Xây-sen phải nộp với cùng tỷ lệ như khoản thu nhập phải chịu thuế đó @^- tổng thu nhập.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Thể theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, thuật ngữ "thuế Việt Nam đã nộp" và "thuế Xây-sen đã nộp" sẽ được coi là gồm cả số thuế đáng lẽ phải nộp tại Việt Nam hoặc tại Xây-sen, tùy từng trường hợp, nhưng được miễn hoặc giảm phù hợp với các %30%#j= được xây dựng nhằm khuyến khích phát triển kinh tế %z/%%\c Việt Nam hoặc Xây-sen.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 24

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Những đối tượng mang quốc tịch của /|$\t Nước ký kết sẽ không phải chịu tại Nước ký kết kia bất kỳ hình thức thuế nào hay bất kỳ y^*u cầu nào li^*n quan đến hình thức thuế đó khác với hay nặng hơn hình thức thuế và các y^*u cầu li^*n quan hiện đang và có thể áp dụng cho các đối tượng mang quốc tịch của Nước kia @^- cùng những hoàn cảnh như nhau.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Thuế áp dụng đối với cơ sở thường trú của /|$\t doanh nghiệp của /|$\t Nước ký kết đặt tại Nước ký kết kia sẽ không kém thuận lợi hơn thuế áp dụng đối với các doanh nghiệp của Nước kia cùng thực hiện những hoạt động đó. Quy định này sẽ không được giải thích là buộc /|$\t Nước ký kết phải cho đối tượng cư trú của Nước ký kết kia được hưởng các suất miễn thu cá nhân, khoản miễn thuế và giảm thuế căn cứ vào tư cách dân sự hay trách nhiệm gia đình mà Nước đó cho đối tượng cư trú của Nước mình được hưởng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Các doanh nghiệp của /|$\t Nước ký kết có toàn bộ hay /|$\t phần vốn do /|$\t hay nhiều đối tượng cư trú của Nước ký kết kia kiểm soát hay sở hữu trực tiếp hay gián tiếp, sẽ không phải chịu tại Nước ký kết thứ nhất bất kỳ hình thức thuế hay y^*u cầu li^*n quan đến hình thức thuế đó khác với hay nặng hơn hình thức thuế và những y^*u cầu li^*n quan hiện đang hoặc có thể được áp dụng cho các doanh nghiệp tương tự khác của Nước thứ nhất.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">4. Những quy định tại khoản 2 và 3 Điều này sẽ không áp dụng đối với thuế ?/??\yển thu nhập ra nước ngoài của Việt Nam và thuế Việt Nam @^- các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">5. Mặc dù đã có các quy định của Điều này, @^- thời gian Việt Nam tiếp tục cấp giấy phép cho các nhà đầu tư theo Luật Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam, @^- đó quy định chi tiết hình thức thuế áp dụng cho nhà đầu tư thì việc áp dụng hình thức thuế đó sẽ không bị coi là vi w--W--W quy định tại khoản 2 và 3 Điều này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">6. Những quy định tại Điều này sẽ chỉ áp dụng đối với các loại thuế chịu sự điều chỉnh của Hiệp định này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 25

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">THỦ TỤC THỎA THUẬN SONG PHƯƠNG

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Trường hợp /|$\t đối tượng là đối tượng cư trú của /|$\t Nước ký kết nhận thấy rằng việc giải quyết của /|$\t hay cả hai Nước ký kết làm cho hay sẽ làm cho đối tượng đó phải nộp thuế không đúng theo những quy định của Hiệp định này, lúc đó đối tượng này có thể giải trình trường hợp của mình với nhà chức trách có thẩm quy*k% của Nước ký kết nơi đối tượng đó đang cư trú hoặc nếu trường hợp của đối tượng này thuộc w--W--W vi điều chỉnh của khoản 1 Điều 24 thì có thể giải trình với nhà chức trách có thẩm quy*k% của Nước ký kết mà đối tượng mang quốc tịch, mặc dù @^- các %30%#j= @^- nước của hai Nước ký kết đã quy định những chế độ xử lý khiếu nại. Trường hợp đó phải được giải trình @^- thời hạn 3 năm kể từ lần thông báo giải quyết đầu ti^*n dẫn đến hình thức thuế áp dụng không đúng với những quy định của Hiệp định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Nhà chức trách có thẩm quy*k% sẽ cố gắng, nếu như nhận thấy việc khiếu nại là có cơ sở và nếu bản thân nhà chức trách đó không thể đi đến /|$\t giải pháp thỏa đáng, phối hợp với nhà chức trách có thẩm quy*k% của Nước ký kết kia để cùng giải quyết trường hợp khiếu nại bằng thỏa thuận ?/??\ng, nhằm mục đích tránh đánh thuế không phù hợp với nội dung của Hiệp định này. Mọi thỏa thuận đạt được sẽ được thực hiện không căn cứ vào những giới hạn thời gian ghi @^- %30%#j= @^- nước của hai Nước ký kết.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">3. Nhà chức trách có thẩm quy*k% của hai Nước ký kết sẽ cố gắng giải quyết bằng thỏa thuận ?/??\ng mọi khó khăn hay vướng mắc nảy sinh @^- quá trình giải thích hoặc áp dụng Hiệp định này. Nhà chức trách có thẩm quy*k% của hai Nước cũng có thể trao đổi với nhau nhằm xóa bỏ việc đánh thuế hai lần @^- các trường hợp không được quy định tại Hiệp định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">4. Nhà chức trách có thẩm quy*k% của hai Nước ký kết có thể li^*n hệ trực tiếp với nhau, với mục đích nhằm đạt được /|$\t thỏa thuận theo nội dung những khoản tr^*n đây. Nhà chức trách có thẩm quy*k% thông qua các cuộc trao đổi, sẽ xây dựng các thủ tục, điều kiện, các phương pháp và kỹ thuật song phương thích hợp để thực hiện thủ tục thỏa thuận song phương được quy định tại Điều này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 26

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">TRAO ĐỔI THÔNG TIN

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Nhà chức trách có thẩm quy*k% của hai Nước ký kết sẽ trao đổi với nhau những thông tin cần thiết cho việc triển khai thực hiện những quy định của Hiệp định này hay của các %30%#j= @^- nước của từng Nước ký kết li^*n quan đến các loại thuế mà Hiệp định này áp dụng sao cho việc đánh thuế theo các %30%#j= @^- nước sẽ không trái với Hiệp định này, đặc biệt là nhằm ngăn chặn việc trốn lậu thuế. Mọi thông tin do /|$\t Nước ký kết nhận được sẽ được giữ bí mật giống như thông tin thu nhận theo %30%#j= @^- nước của Nước này và thông tin đó sẽ chỉ được cung cấp cho các đối tượng hay các nhà chức trách (bao gồm cả Tòa án và các cơ quan hành chính) có li^*n quan đến việc tính toán hoặc thu, cưỡng chế hoặc truy tố hoặc xác định các khiếu nại về các loại thuế mà Hiệp định này áp dụng. Các đối tượng hoặc nhà chức trách này sẽ chỉ sử dụng các thông tin đó vào mục đích n^*u tr^*n. Các đối tượng và các cơ quan đó có thể cung cấp các thông tin này @^- quá trình tố tụng công khai của Tòa án hay @^- các quyết định của Tòa án. Các nhà chức trách có thẩm quy*k% thông qua việc trao đổi sẽ xây dựng những điều kiện, biện pháp và kỹ thuật thích hợp li^*n quan đến các vấn đề mà việc trao đổi thông tin được thực hiện, kể cả khi cần thiết, trao đổi thông tin li^*n quan đến việc tránh  thuế.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Không có trường hợp nào những quy định tại khoản 1 được giải thích là buộc /|$\t Nước ký kết có nghĩa vụ:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(a) thực hiện các biện pháp hành chính khác với %30%#j= pháp hay thông lệ về quản lý hành chính của Nước ký kết này hay của Nước ký kết kia;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(b) cung cấp những thông tin không thể tiết lộ được theo các %30%#j= hay theo như quá trình quản lý hành chính thông thường của Nước ký kết này hay của Nước ký kết kia;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">(c) cung cấp những thông tin có thể làm tiết lộ bí mật về kinh doanh, thương mại, công nghiệp, thương nghiệp hay bí mật nghề nghiệp hoặc các phương thức kinh doanh, hoặc cung cấp những thông tin mà việc tiết lộ chúng có thể trái với chính sách nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 27

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">CÁC VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO VÀ LÃNH SỰ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">Không nội dung nào @^- Hiệp định này sẽ ảnh hưởng đến những ưu đãi về thuế dành cho các vi^*n chức ngoại giao hoặc vi^*n chức lãnh sự theo những nguy^*n tắc ?/??\ng của %30%#j= pháp quốc tế hay những quy định @^- các Hiệp định đặc biệt.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 28

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">HIỆU LỰC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">1. Từng Nước ký kết sẽ thông báo cho Nước ký kết kia bằng văn bản thông qua đường ngoại giao việc hoàn thành các thủ tục cần thiết theo %30%#j= pháp của Nước mình để Hiệp định này có hiệu lực. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày thông báo sau cùng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">2. Hiệp định sẽ có hiệu lực thi hành:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a. Đối với các khoản thuế khấu trừ tại nguồn, thu tr^*n các khoản thu nhập chịu thuế đã thanh toán hay phải thanh toán vào ngày hoặc sau ngày 01 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo năm dương lịch Hiệp định có hiệu lực;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b. đối với các loại thuế khác thu tr^*n thu nhập, lợi tức hay lợi nhuận phát sinh @^- năm dương lịch tiếp theo năm dương lịch Hiệp định có hiệu lực.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">ĐIỀU 29

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">KẾT THÚC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">Hiệp định này sẽ có hiệu lực cho đến khi bị /|$\t @^- hai Nước ký kết chấm dứt. Mỗi Nước ký kết có thể chấm dứt Hiệp định thông qua đường ngoại giao bằng việc gửi tới Nước ký kết kia văn bản thông báo kết thúc ít nhất 6 tháng trước khi kết thúc bất kỳ năm dương lịch nào tiếp sau thời hạn 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Trong trường hợp như vậy, Hiệp định sẽ hết lực thi hành:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">a. đối với các khoản thuế khấu trừ tại nguồn, thu tr^*n các khoản thu nhập chịu thuế đã thanh toán hay phải thanh toán vào ngày hoặc sau ngày 01 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo năm dương lịch gửi thông báo kết thúc;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">b. đối với các loại thuế khác thu tr^*n thu nhập, lợi tức hay lợi nhuận phát sinh @^- năm dương lịch tiếp theo năm dương lịch gửi thông báo kết thúc, và @^- các năm dương lịch tiếp theo.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">Để làm bằng %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">những <#~|> được ủy quy*k% dưới đây của từng Chính phủ đã ký vào Hiệp định này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">Hiệp định làm %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 13pt">tại Hà Nội ngày 04 tháng 10 năm 2005 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau.

TM. CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

L^* Thị Băng Tâm

TM. CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA
XÂY-SEN
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ NGOẠI GIAO
Claude Morel


Văn bản mới