Tìm kiếm nhanh

BỘ NGOẠI GIAO
******

 

Số: 50/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2005 

 

Hiệp định thành lập Hiệp hội hồ ti^*u quốc tế có hiệu lực đối với nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21 tháng 3 năm 2005./.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">
PHÓ VỤ TRƯỞNG
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">HIỆP ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">THÀNH LẬP HIỆP HỘI HỒ TIÊU QUỐC TẾ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">LỜI NÓI ĐẦU

CÁC BÊN KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH NÀY,

Tin chắc rằng tình hình hiện tại và triển vọng tương lai về hồ ti^*u đòi hỏi các B^*n ký kết phải có sự li^*n kết với nhau để phát triển /|$\t chương trình phối hợp hoạt động với kế hoạch hợp lý nhằm giải quyết những khó khăn ?/??\ng của mình, cũng như đạt được những lợi ích về hợp tác @^- các lĩnh vực sản xuất, nghi^*n cứu và tiếp thị.

Thừa nhận rằng việc thành lập /|$\t tổ chức giữa các nước sản xuất hồ ti^*u có vai trò quan trọng @^- sản xuất và tiếp thị hồ ti^*u là /|$\t biện pháp cần thiết và hữu hiệu để thực hiện chiến lược cơ bản về cân đối kế hoạch và hợp tác tr^*n cơ sở hàng hóa để đạt được sự phát triển nhanh chóng n*k% kinh tế của mình,

Tin tưởng rằng /|$\t tổ chức như vậy là phù hợp với nguy^*n tắc đã được ghi nhận tại các kỳ họp lần thứ 23 và 24 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á – Thái Bình Dương của Li^*n hợp quốc %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[1]được tổ chức năm 1967 và năm 1968, tại các kỳ họp lần thứ 43 và 44 của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Li^*n hợp quốc, @^- 10 nguy^*n tắc ?/??\ng của Định ước cuối cùng của kỳ họp thứ nhất năm 1964 của Hội nghị của Li^*n hợp quốc về Thương mại và Phát triển và @^- tuy^*n bố của Đại hội đồng Li^*n hợp quốc tại phi^*n họp toàn thể lần thứ 1883 của Đại hội đồng về Chiến lược Phát triển Quốc tế cho Thập ni^*n Phát triển thứ hai,

Nhận thấy rằng việc phối hợp những nổ lực quốc gia giữa các nước sản xuất, có thể được thực hiện bằng /|$\t tổ chức như vậy, sẽ dẫn đến việc sử dụng tốt hơn các nguồn nhân lực và đem lại những kết quả nhanh chóng hơn và.

Thừa nhận rằng /|$\t tổ chức như vậy sẽ giữ vai trò to lớn @^- việc huy động các nguồn lực để cải thiện kinh tế hồ ti^*u và thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nó,

Đã quyết tâm phối hợp sự nỗ lực của mình và nhất trí như sau:

Điều 1. Thành lập hiệp hội

Một tổ chức sẽ được thành lập với t^*n gọi là “Hiệp hội Hồ ti^*u quốc tế” %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[2](dưới đây gọi là Hiệp hội) với các thành vi^*n, nhiệm vụ và quy*k% hạn được quy định sau đây.

Điều 2. Thành vi^*n

1. Ban đầu Hiệp hội sẽ chỉ gồm các B^*n ký kết là Ấn Độ, In-đô-n^*-xi-a và Ma-lai-xi-a.

2. Các nước sản xuất hồ ti^*u khác có thể làm đơn xin trở thành thành vi^*n của Hiệp hội và có thể trở thành thành vi^*n của Hiệp hội tr^*n cơ sở quyết định nhất trí của các thành vi^*n của Hiệp hội và thông qua việc gia nhập Hiệp định này.

3. Những nước sản xuất hồ ti^*u nhỏ có thể làm đơn xin trở thành thành vi^*n li^*n kết của Hiệp hội và có thể trở thành thành vi^*n li^*n kết của Hiệp hội tr^*n cơ sở quyết định nhất trí của các thành vi^*n của Hiệp hội.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[3]

Điều 3. Mục đích và nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Hiệp hội là thúc đẩy, phối hợp và làm hài hòa tất cả các hoạt động li^*n quan tới kinh tế hồ ti^*u nhằm đạt được các mục đích chính sau đây:

1. Phối hợp và khuyến khích nghi^*n cứu về các khía cạnh kỹ thuật và kinh tế của sản xuất, bao gồm cả nghi^*n cứu về các bệnh dịch gây ảnh hưởng đối với cây hồ ti^*u, nghi^*n cứu về việc phát triển những loài có khả năng đề kháng bệnh dịch và có sản lượng cao;

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin về các chương trình, chính sách và về bất kỳ khía cạnh nào khác có li^*n quan tới sản xuất;

3. Phát triển các chương trình để tăng nhu cầu @^- các thị trường truy*k% thống và thị trường mới, bao gồm cả các chương trình hợp tác @^- các hoạt động xúc tiến;

4. Tăng cường và phối hợp nghi^*n cứu về công dụng mới của hồ ti^*u;

5. Thúc đẩy hơn nữa các hoạt động ?/??\ng để giảm bớt các hàng rào thuế quan và phi thuế quan, xóa bỏ các chướng ngại khác đối với thương mại;

6. Phối hợp các ti^*u ?/??\ẩn chất lượng để tạo thuận lợi cho tiếp thị quốc tế;

7. Li^*n tục theo dõi các diễn biến li^*n quan tới cung cầu và giá cả hồ ti^*u;

8. Tiến hành điều tra về các nguy^*n nhân và hậu quả của sự biến động về giá cả hồ ti^*u và đề xuất các giảp pháp thích hợp;

9. Tăng cường thông tin thống k^* và thông tin khác về sản xuất, ti^*u thụ, mua bán và giá cả hồ ti^*u, bao gồm cả kỹ thuật sản xuất và dự báo mức ti^*u thụ; và

10. Thực hiện những hoạt động và nhiệm vụ khác có thể được coi là thích hợp vì lợi ích của n*k% kinh tế hồ ti^*u thế giới.

Điều 4. Mối quan hệ với các cơ quan của li^*n hợp quốc

Hiệp hội sẽ duy trì quan hệ chặt chẽ với các Ủy ban và cơ quan ?/??\y^*n môn của Li^*n hợp quốc. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình tr^*n bất cứ lĩnh vực nào, Hiệp hội có thể tham khảo ý kiến, hợp tác và tìm kiếm sự hỗ trợ của các Ủy ban và cơ quan ?/??\y^*n môn của Li^*n hợp quốc có trách nhiệm nhất định @^- lĩnh vực đó.

Điều 5. Tổ chức

1. (i) Mỗi Quốc gia thành vi^*n có quy*k% cử /|$\t đại diện toàn quy*k% @^- Hiệp hội và cũng có thể chỉ định /|$\t hoặc nhiều <#~|> thay thế đại diện toàn quy*k% đó. Mỗi Quốc gia thành vi^*n cũng có thể chỉ định /|$\t hoặc nhiều cố vấn đi cùng với <#~|> đại diện hoặc <#~|> thay thế của nước mình.

(ii) Mỗi thành vi^*n li^*n kết có quy*k% cử /|$\t đại diện @^- Hiệp hội và cũng có thể chỉ định /|$\t hoặc nhiều <#~|> thay thế đại diện đó. Mỗi thành vi^*n li^*n kết cũng có thể chỉ định /|$\t hoặc nhiều cố vấn đi cùng <#~|> đại diện hoặc <#~|> thay thế của nước mình. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[4]

2. Đại diện của các Quốc gia thành vi^*n luân phi^*n giữ chức Chủ tịch Hiệp hội theo t^*n của các Quốc gia thành vi^*n tính theo vần A B C. Mỗi đại diện sẽ giữ chức vụ @^- nhiệm kỳ /|$\t năm.

3. Hiệp hội có /|$\t Ban thư ký gồm /|$\t “ Giám đốc điều hành” %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[5] và những nhân vi^*n khác do Hiệp hội quyết định. Giám đốc điều hành và các nhân vi^*n này sẽ được Hiệp hội lựa chọn và chỉ định giữ chức vụ @^- thời hạn và với điều kiện do Hiệp hội xác định.

4. Trong khi chờ đợi thành lập Ban thư ký, Hiệp hội có thể y^*u cầu Ban thư ký của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á – Thái Bình Dương của Li^*n hợp quốc hỗ trợ công tác của Ban thư ký để phục vụ Hiệp hội.

5. Hiệp hội sẽ trình báo cáo về các hoạt động của mình ít nhất mỗi năm /|$\t lần cho các Chính phủ của các Quốc gia thành vi^*n và các thành vi^*n li^*n kết. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[6]

Điều 6. Các cuộc họp của hiệp hội

1. Phù hợp với các quy định của Hiệp định này, Hiệp hội sẽ thông qua những quy tắc thủ tục ri^*ng của Hiệp hội.

2. Hiệp hội sẽ họp khi cần thiết nhưng ít nhất là /|$\t lần @^- mỗi năm dương lịch. Ngoài ra, Hiệp hội sẽ họp nếu có đề nghị bằng văn bản do hai thành vi^*n bất kỳ của Hiệp hội gửi tới Giám đốc Điều hành. Giám đốc Điều hành có trách nhiệm triệu tập tất cả các cuộc họp của Hiệp hội.

3. Quyết định của Hiệp hội sẽ được đưa ra theo biểu quyết đa số phiếu của các thành vi^*n có mặt và chỉ có hiệu lực khi: a) sản lượng của những thành vi^*n biểu quyết chiếm ít nhất 85% sản lượng của Hiệp hội, hoặc b) khối lượng xuất khẩu của những thành vi^*n biểu quyết chiếm ít nhất 75% khối lượng xuất khẩu của Hiệp hội (tính theo mức sản lượng và khối lượng xuất khẩu trung bình của 4 năm trước đó.

4. Thành vi^*n li^*n kết của Hiệp hội có quy*k% tham dự các cuộc họp của Hiệp hội nhưng không được biểu quyết. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[7]

Điều 7. Quan sát vi^*n

Hiệp hội có thể mời đại diện của các Chính phủ không phải là Quốc gia thành vi^*n và của các Ủy ban và cơ quan ?/??\y^*n môn của Li^*n hợp quốc và của các tổ chức khác tham dự các cuộc họp của Hiệp hội với tư cách quan sát vi^*n không có quy*k% biểu quyết.

Điều 8. Tài chính

1. Những chi phí hoạt động và hành chính đã được Hiệp hội ph^* duyệt sẽ được đáp ứng bằng những khoản đóng góp của các Quốc gia thành vi^*n tr^*n cơ sở sau: 50% sẽ được chia đều cho nhau, 25% được chia tr^*n cơ sở sản lượng và 25% còn lại được chia tr^*n cơ sở khối lượng xuất khẩu (tính theo mức sản lượng và khối lượng xuất khẩu trung bình của 4 năm trước đó).

2. Mỗi thành vi^*n li^*n kết của Hiệp hội sẽ phải đóng góp 5.000 USD vào ngân sách hàng năm của Hiệp hội. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[8]

Điều 9. Những quy định ?/??\ng

1. Phù hợp với các quy định của Hiệp định này, Hiệp hội sẽ thông qua các quy chế bao gồm quy chế tài chính và quy chế nhân vi^*n @^- trường hợp cần thiết để thực hiện những quy định của Hiệp định này.

2. Hiệp hội là /|$\t pháp nhân ri^*ng biệt, có quy*k% năng ký kết các hợp đồng và có các quy*k% chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản.

Điều 10. Ký

Hiệp định này được làm thành /|$\t bản chính bằng tiếng Anh, được mở để các đại diện được công nhận hợp thức của các B^*n ký kết ký tại Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á – Thái Bình Dương của Li^*n hợp quốc tại Băng Cốc từ ngày 16 tháng 4 năm 1971 tới ngày 31 tháng 8 năm 1971. Sau đó, Hiệp định này được ?/??\yển tới Tổng thư ký Li^*n hợp quốc.

Điều 11. Ph^* ?/??\ẩn

Hiệp định này phải được các Chính phủ ký Hiệp định ph^* ?/??\ẩn hoặc ph^* duyệt phù hợp với thủ tục pháp lý quốc gia của mỗi nước.

Văn kiện ph^* ?/??\ẩn hoặc văn kiện ph^* duyệt sẽ được gửi lưu chiểu tới Tổng thư ký Li^*n hợp quốc chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 1972.

Điều 12. Hiệu lực

Hiệp định này có hiệu lực giữa các B^*n ký kết đã gửi lưu chiểu văn kiện ph^* ?/??\ẩn hoặc văn kiện ph^* duyệt nếu ít nhất có ba B^*n ký kết đã gửi lưu chiểu những văn kiện đó.

Điều 13. Gia nhập

Các nước sản xuất hồ ti^*u khác có thể gia nhập Hiệp định này phù hợp với các quy định tại Điều 2 (2). Văn kiện gia nhập được gửi lưu chiểu tới Tổng thư ký Li^*n hợp quốc.

Điều 14. Tự nguyện rút khỏi

1. Sau khi Hiệp định này có hiệu lực, /|$\t Quốc gia thành vi^*n có thể tự nguyện rút khỏi Hiệp định bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về việc rút khỏi đồng thời tới Hiệp hội và Tổng thư ký Li^*n hợp quốc. Việc rút khỏi sẽ có hiệu lực sau chín mươi ngày kể từ ngày Tổng thư ký Li^*n hợp quốc nhận được thông báo đó.

2. Một thành vi^*n li^*n kết của Hiệp hội có thể rút khỏi tư cách thành vi^*n li^*n kết bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về việc rút khỏi tới Giám đốc Điều hành của Hiệp hội và việc rút khỏi này sẽ có hiệu lực sau chín mươi ngày kể từ ngày Giám đốc điều hành của Hiệp hội nhận được thông báo. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[9]

Điều 15. Sửa đổi

Hiệp hội có thể sửa đổi các quy định của Hiệp định này thông qua biểu quyết nhất trí của các thành vi^*n có mặt và bỏ phiếu. Tổng thư ký Li^*n hợp quốc sẽ được thông báo ngay lập tức về bất kỳ sửa đổi nào.

Điều 16. Thông báo của tổng thư ký li^*n hợp quốc

Tổng thư ký Li^*n hợp quốc thông báo cho các B^*n ký kết về việc gửi lưu chiểu các văn kiện ph^* ?/??\ẩn, văn kiện ph^* duyệt hoặc văn kiện gia nhập và về ngày Hiệp định này có hiệu lực đối với các B^*n ký kết đã gửi lưu chiểu văn kiện ph^* ?/??\ẩn, văn kiện ph^* duyệt hoặc văn kiện gia nhập.

Để làm bằng, những <#~|> ký t^*n dưới đây, được các Chính phủ của nước mình uỷ quy*k% hợp thức, đã ký Hiệp định này vào các ngày được ghi đối diện với các chữ ký của họ.

Bản chính của Hiệp định này và bất cứ sửa đổi nào đối với Hiệp định sẽ được gửi lưu chiểu tới bộ phận lưu trữ của Li^*n hợp quốc và Tổng thư ký Li^*n hợp quốc sẽ ?/??\yển bản sao Hiệp định có chứng thực cho mỗi Chính phủ ký hoặc gia nhập Hiệp định này./.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">THAY MẶT IN-ĐÔ-NÊ-XI-A
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">MALIK
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">
 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">THAY MẶT MA-LAI-XI-A
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">JOHARI

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">THAY MẶT ẤN ĐỘ
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">H.LAL

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[1]Trước đây có t^*n là “Ủy ban Kinh tế Châu Á và Viễn Đông của Li^*n hiệp quốc”.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[2]T^*n Hiệp hội Hồ ti^*u đã được đổi thành Hiệp hội Hồ ti^*u quốc tế tại kỳ họp thứ 8 của Hiệp hội, từ ngày 15 – 17 tháng 9 năm 1980, tại Cochin, Ấn Độ.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[3]Khoản này được sửa tại kỳ họp lần thứ 20 của Hiệp hội, từ ngày 20 – 21 tháng 8 năm 1992, tại Madras, Ấn Độ.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[4]Khoản này được sửa đổi tại kỳ họp thứ 20 của Hiệp hội, từ ngày 20 – 21 tháng 8 năm 1992, tại Madras Ấn Độ.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[5]Trước đây gọi là Giám đốc. Chức danh này được sửa đổi tại kỳ họp thứ 8 của Hiệp hội, từ ngày 15 – 17 tháng 9 năm 1980, tại Cochin, Ấn Độ.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[6]Điểm này được sửa đổi tại lỳ họp thứ 8 của Hiệp hội, từ ngày 15 – 17 tháng 9 năm 1980, tại Cochin, Ấn Độ.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[7]Khoản này được sửa đổi tại kỳ họp thứ 20 của Hiệp hội, từ ngày 20 – 21 tháng 8 năm 1992, tại Madras, Ấn Độ.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[8]Khoản này được sửa đổi tại kỳ họp thứ 20 của Hiệp hội, từ ngày 20 – 21 tháng 8 năm 1992, tại Madras, Ấn Độ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[9]Khoản này được sửa đổi tại kỳ họp thứ 20 của Hiệp hội, từ ngày 20 – 21 tháng 8 năm 1992, tại Madras, Ấn Độ.

Văn bản mới