Tìm kiếm nhanh

BIÊN BẢN HỢP TÁC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal"> GIỮA CPA AUSTRALIA VÀ HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM

Bi^*n bản Hợp tác này được ký tại Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2006

Giữa CPA Australia có trụ sở tại Tầng 28,385 Đường Bourke Melbourne 3000, Victoria, Australia (T^*n viết tắt là “CPA Australia”);

Và Hội Kiểm toán vi^*n hành nghề Việt Nam, có trụ sở tại Phòng 504, Nhà Dự án, Số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối- Hà Nội, Việt Nam (T^*n viết tắt là “VACPA”).

A. LỜI MỞ ĐẦU

CPA Australia và VACPA cùng mong muốn xây dựng /|$\t mối quan hệ hợp tác song phương và tôn trọng lẫn nhau.

CPA Australia công nhận VACPA là /|$\t tổ chức thành vi^*n của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ( T^*n viết tắt là VAA) là tổ chức mà CPA Australia đã ký Bi^*n bản Hợp tác ngày 16/3/2005.

Hai b^*n bày tỏ thiện chí và đồng ý phối hợp để đạt được những mục ti^*u đặt ra @^- Bi^*n bản Hợp tác này.

Với quan điểm nhằm nâng cao lợi ích của Hội vi^*n của cả hai Hội nói ri^*ng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán tại Australia và Việt Nam nói ?/??\ng, hai b^*n đều ghi nhận sự cần thiết xây dựng /|$\t mối quan hệ gần gũi hơn và đồng ý ký vào Bi^*n bản Hợp tác này.

Các b^*n chia sẻ những lợi ích ?/??\ng @^- sự tiến bộ của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, đặc biệt là @^- mối quan hệ nhằm duy trì và tăng cường các ?/??\ẩn mực nghề nghiệp cũng như sự quốc tế hoá nghề nghiệp.

B. NỘI DUNG HỢP TÁC

1. Mục ti^*u

(a) Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy sự phát triển ?/??\ng của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán tại Australia và Việt Nam;

(b) Kiểm định khả năng tiến đến Thừa nhận song phương về chất lượng Hội vi^*n của hai Hội từ nay đến 31/12/2010.

2. Phạm vi Hợp tác

Vị trí : Hai b^*n sẽ tiếp tục thúc đẩy vị trí nghề nghiệp của các hội vi^*n của tổ chức mình và tăng cường sự công nhận của công chúng về vai trò của Hội @^- sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Trao đổi-Tiếp xúc: Hai b^*n sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ gần gũi thông qua các cuộc đối thoại, họp mặt, hội thảo do hai b^*n tổ chức và sự trao đổi thông tin thường xuy^*n với nhau về những phát triển của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán của hai nước.

Ngoài ra, hai b^*n đồng ý thảo luận các hoạt động truy*k% thông để quảng bá hình ảnh của CPA Australia và VACPA nhằm nâng cao nhận thức về nghề nghiệp kế toán và kiểm toán tại nước đối tác.

Về đào tạo: Hai b^*n đồng ý hợp tác @^- các hoạt động về đào tạo và phát triển nghề nghiệp do mỗi b^*n tổ chức hay cả hai b^*n phối hợp tổ chức vì lợi ích của cả hội vi^*n và Hội của cả hai b^*n. Đặc biệt là hoạt động đào tạo quản lý nghề nghiệp, các ?/??\ẩn mực nghề nghiệp và các dịch vụ hội vi^*n vì lợi ích của Hội vi^*n của hai Hội.

Các ti^*u ?/??\ẩn nghề nghiệp.: Hai b^*n sẽ đề xuất các phương tiện có thể dể thông qua đó việc công nhận chất lượng /|$\t phần hay toàn bộ hội vi^*n của nhau có thể đạt được các mục ti^*u tại mục B khoản 1(b).

Quan hệ quốc tế khác: Hai b^*n đảm bảo rằng các thoả thuận @^- bi^*n bản hợp tác không hạn chế mỗi b^*n @^- các hoạt động hợp tác với các đối tác khác @^- khu vực và quốc tế và phù hợp với năng lực của mỗi b^*n.

3. Sửa đổi Bi^*n bản Hợp tác

Bi^*n bản Hợp tác này có thể được sủa đổi tuỳ thuộc vào các thoả thuận bằng văn bản của các b^*n.

4. Chi phí li^*n quan

Mỗi b^*n sẽ tự trang trải các chi phí phát sinh của b^*n mình li^*n quan đến các hoạt động thuộc Bi^*n bản Hợp tác này.

5. Hiệu lực Thi hành

Bi^*n bản Hợp tác này được viết bằng Tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt Nam và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày được hai b^*n ký

6. Chấm dứt Bi^*n bản Hợp tác

Bi^*n bản Hợp tác này có thể được chấm dứt khi /|$\t b^*n thông báo bằng văn bản cho b^*n kia, 30 ngày truớc khi chấm dứt các hoạt động hợp tác.

 

ĐẠI DIỆN CỦA VACPA
CHỦ TỊCH VACPA
Bùi Văn Mai

ĐẠI DIỆN CỦA CPA AUSTRALIA
CHỦ TỊCH CPA AUSTRALIA
Paul Meikeijohn

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG
GIÁM ĐỐC HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA CPA AUSTRALIA
Lucia Real Martin

NGƯỜI LÀM CHỨNG
CHÁNH VĂN PHÒNG VACPA

Trần Thị Tố Dung


Văn bản mới