Tìm kiếm nhanh

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3599/CT-BNN-VP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG ĐANG CÓ CHIỀU HƯỚNG GIA TĂNG

^_^ báo cáo của Cục Thú y, dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) hiện đang xảy ra ở 37 xã thuộc 11 huyện của 6 tỉnh (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Y^*n Bái, Ninh Bình và Thái Bình) với 600 gia súc mắc bệnh. Như vậy, ngoài các tỉnh Bắc Trung bộ, mi*k% núi phía Bắc, dịch bệnh LMLM đã xuất hiện ở /|$\t số tỉnh đồng bằng sông Hồng nơi có mật độ gia súc cao, giao lưu buôn bán và vận ?/??\yển gia súc nhiều. Mặt khác, thời điểm hiện nay cho đến tết Nguy^*n đán, việc vận ?/??\yển buôn bán gia súc @^- cả nước ngày càng gia tăng, vì vậy dịch LMLM có nguy cơ lây lan rộng, gây thiệt hại nặng nếu chủ quan, lơ là, không phòng chống tích cực.

Để nhanh chóng dập tắt dịch LMLM, ngăn chặn dịch lây lan, bảo vệ và phát triển chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC TỈNH ĐANG CÓ Ổ DỊCH.

1. Kiểm điểm nghi^*m túc việc áp dụng các biện pháp phòng chống đã thực hiện thời gian qua để rút kinh nghiệm tiếp tục triển khai quyết liệt và khẩn trương công tác phòng chống; đối với ổ dịch chưa xử lý triệt để, thực hiện ngay việc ti^*u hủy hoặc giết mổ bắt buộc số gia súc mắc bệnh.

2. Đặt mục ti^*u không để phát sinh th^*m ổ dịch mới tr^*n địa bàn của tỉnh.

II. ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC TỈNH, THÀNH

1. Duy trì và củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm tại địa phương và bảo đảm họp giao ban định kỳ.

2. Giao trách nhiệm giám sát dịch bệnh cho chính quy*k% cấp xã, trưởng thôn, bản và thú y vi^*n xã để giám sát từng hộ chăn nuôi gia súc, phát hiện sớm các ổ dịch mới xảy ra, báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh và cơ quan thú y địa phương, không được giấu dịch.

3. Khi phát hiện gia súc nhiễm bệnh LMLM, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải công bố dịch, đồng thời tổ chức ti^*u hủy, giết mổ bắt buộc số gia súc mắc bệnh có sự giám sát của Cơ quan thú y; khoanh vùng xã có ổ dịch, tiến hành vệ sinh ti^*u độc khử trùng môi trường ở vùng dịch và các xã lân cận; thiết lập các chốt kiểm dịch tạm thời ở các trục giao thông ở các xã có dịch; cấm vận ?/??\yển, giết mổ, buôn bán gia súc và sản phẩm gia súc tại vùng có dịch; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận ?/??\yển, không để dịch lây lan ra các địa bàn khác @^- tỉnh, thành hoặc đến các tỉnh, thành khác. Thực hiện hỗ trợ kịp thời <#~|> chăn nuôi theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

4. Tổ chức tuy^*n truy*k% thường xuy^*n, sâu rộng về tính chất, đặc điểm, tác hại và biện pháp phòng chống dịch bệnh LMLM để cho <#~|> chăn nuôi, buôn bán, vận ?/??\yển, giết mổ để nâng cao nhận thức và có kiến thức chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Rà soát kết quả ti^*m phòng vắc xin cho đàn gia súc @^- tỉnh, thành, chỉ đạo chặt chẽ và đôn đốc thực hiện công tác ti^*m phòng vắc xin LMLM theo quy định, y^*u cầu tỷ lệ ti^*m phòng phải đạt tr^*n 80% so với tổng đàn tại vùng ti^*m. Những địa phương lâu nay không thực hiện tốt công tác ti^*m phòng để dịch thường xuy^*n xảy ra cần nghi^*m khắc rút kinh nghiệm.

6. Kiểm tra, thanh tra việc sử dụng vắc xin LMLM từ nguồn ngân sách của Nhà nước, không được để vắc xin tồn đọng @^- kho, hết hạn sử dụng gây lãng phí.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kiểm tra và xử lý nghi^*m các đơn vị, địa phương giấu dịch, phát hiện chậm để lây lan dịch bệnh, những tổ chức cá nhân làm phát sinh, lây lan dịch.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cùng phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố;
- Cục: Thú y, Chăn nuôi;
- TT Khuyến nông KN QG;
- Đài TH VN, Đài TN VN;
- Báo Nhân dân;
- Báo Nông nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục Thú y.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng


Văn bản mới