Tìm kiếm nhanh

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 18/CT-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2008/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM NGĂN CHẶN SUY GIẢM KINH TẾ, DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh %z/%%\c, xác định phải tập trung điều hành thực hiện mục ti^*u tổng quát và các giải pháp của kế hoạch năm 2009 mà Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ tư đã thông qua, @^- đó nhiệm vụ cấp bách là phải tập trung mọi nỗ lực chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu đầu tư và ti^*u dùng, bảo đảm an sinh %z/%%\c.

Căn cứ nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị như sau:

I. PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG

a. Thứ trưởng Bùi Xuân Khu chủ trì phối hợp với các đồng chí Thứ trưởng khác chỉ đạo

- Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Xuất Nhập khẩu, Vụ Thị trường @^- nước, Vụ Tài chính chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất hàng phục vụ cho ti^*u dùng nội địa, nhất là thực phẩm, đồ uống, hàng dệt may, thuốc chữa bệnh. Ưu ti^*n hỗ trợ hàng sản xuất có lợi thế thay cho hàng nhập khẩu, sử dụng nguồn nguy^*n liệu @^- nước, sử dụng nhiều lao động … như vật liệu xây dựng, cơ khí, chế tạo, đóng tàu, phân bón … Hỗ trợ việc ti^*u thụ /|$\t số sản phẩm công nghiệp đang tồn đọng như: phôi thép, thép xây dựng, xi măng, phân bón, giấy, hóa chất theo nguy^*n tắc cơ cấu lại thời hạn vay, thực hiện miễn giảm lãi suất các khoản vay có lãi suất cao theo chính sách của Chính phủ.

- Vụ Công nghiệp nặng chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các Vụ li^*n quan nghi^*n cứu đề xuất chính sách hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, cá nhân @^- nước sản xuất, chế tạo sản phẩm ngành công nghiệp đủ điều kiện thay thế hàng nhập khẩu, trình Thủ tướng Chính phủ @^- tháng 12 năm 2008.

b. Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào chủ trì, phối hợp với Thứ trưởng Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng L^* Dương Quang chỉ đạo Vụ Năng lượng, Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Công nghiệp nhẹ phối hợp với các cơ quan li^*n quan:

- Tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án đầu tư đang triển khai, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm tiến độ thi công và hoàn thành đã quá chậm, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng.

- Rà soát cụ thể từng lĩnh vực, từng ngành hàng, báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ @^- tháng 12 năm 2008 các giải pháp cụ thể cần thực hiện để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh đối với từng ngành hàng, mặt hàng có sức sản xuất lớn.

c. Thứ trưởng Nguyễn Thành Bi^*n chủ trì phối hợp với Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào chỉ đạo

- Vụ Xuất nhập khẩu chủ trì phối hợp với các Vụ li^*n quan:

Khẩn trương hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ph^* duyệt Đề án đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập si^*u giai đoạn 2009 – 2010 @^- tháng 12 năm 2009, @^- đó chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của xuất khẩu (về môi trường kinh doanh, về sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sức cạnh tranh của các nhóm hàng hóa); Tiếp tục thực thi chính sách thay thế nhập khẩu với việc thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghiệp chế tạo và công nghiệp hóa dầu để tận dụng nguồn lực, công nghệ, vật tư, thiết bị máy móc sản xuất @^- nước đủ ti^*u ?/??\ẩn, giảm nhập si^*u.

- Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Xuất nhập khẩu, các Vụ thị trường ngoài nước và các Thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài:

Xác định việc xúc tiến thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa là /|$\t @^- những nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2009 để góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ; tiếp tục đổi mới phương thức và tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các khu vực ít bị tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế theo hướng xúc tiến theo từng ngành hàng, từng hợp đồng xuất khẩu lớn; Tăng cường tiếp xúc cấp cao để mở rộng thị trường, quan hệ buôn bán, vận động theo các k^*nh chính thức và không chính thức tạo chủ động @^- việc ứng phó với chính sách bảo hộ mậu dịch, dỡ bỏ các rào cản thuế và phi thuế để tăng xuất khẩu; Phối hợp với các Bộ, địa phương, Hiệp hội ngành hàng chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Làm việc với Bộ Tài chính để có kế hoạch cụ thể bổ sung, hỗ trợ nguồn kinh phí cho công tác xúc tiến xuất khẩu.

- Vụ Xuất nhập khẩu chủ trì phối hợp với các Vụ có li^*n quan:

Tính toán, rà soát và có phương án cân đối nguồn nguy^*n liệu nhập khẩu và có chính sách khuyến khích gia công tăng kim ngạch xuất khẩu các ngành nghề sử dụng nhiều lao động và vật tư @^- nước; Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức giao hàng tại kho ngoại quan.

d. Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú chủ trì phối hợp với Thứ trưởng Nguyễn Thành Bi^*n chỉ đạo

- Vụ Thị trường @^- nước phối hợp với Bộ, ngành và các đơn vị có li^*n quan:

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển hệ thống phân phối các mặt hàng thiết yếu, @^- đó tập trung vào các mặt hàng: lương thực, xăng dầu, phân bón, sắt thép, xi măng và thuốc chữa bệnh, để hoạt động sản xuất kinh doanh của các mặt hàng này bảo đảm được sự quản lý của Nhà nước, chống gian lận thương mại, đầu cơ, tăng giá, gây mất ổn định thị trường, bảo vệ quy*k% lợi <#~|> ti^*u dùng.

- Vụ Thương mại mi*k% núi phối hợp với Vụ Thị trường @^- nước, Vụ Xuất nhập khẩu làm tốt công tác tham mưu để điều hành linh hoạt hoạt động mậu dịch bi^*n giới theo hướng khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu.

- Cục Quản lý Thị trường tăng cường chỉ đạo chống buôn lậu qua bi^*n giới, các biện pháp quản lý thị trường, giá cả, chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm; Xử lý nghi^*m các hành vi vi w--W--W theo quy định của pháp %30%#j= hiện hành, nhất là kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế, li^*n kết độc quy*k% nhằm thao túng thị trường và giá cả.

- Vụ Đa bi^*n phối hợp với các đơn vị có li^*n quan:

Tận dụng lợi thế các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do (FTA) để đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập si^*u ở các thị trường có mức nhập si^*u cao. Thúc đẩy sớm việc ký kết Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN với Ôxtralia, New Zealand, Ấn Độ. Đồng thời xúc tiến ?/??\ẩn bị đàm phán FTA đa phương với /|$\t số đối tác kinh tế quan trọng khác.

đ. Thứ trưởng L^* Dương Quang chủ trì phối hợp với Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào chỉ đạo

- Vụ Năng lượng, Vụ Công nghiệp nặng phối hợp với Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường @^- nước:

Chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh linh hoạt hoạt động kinh doanh; Kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao dịch, đấu thầu để bảo đảm xuất khẩu dầu thô, than đá và các khoáng sản khác có giá xuất khẩu hiệu quả nhất.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các Vụ, Cục, Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty nghi^*m túc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

- Thủ trưởng, Lãnh đạo các đơn vị chủ động triển khai thực hiện ngay phân công. Các đơn vị chủ trì các đề án, giải pháp được y^*u cầu báo cáo @^- tháng 12-2008 phải trình Chính phủ đúng hạn; các đề án, giải pháp không quy định thời hạn báo cáo phải trình Chính phủ chậm nhất là tháng 2-2009.

- Vụ kế hoạch tổng hợp ?/??\ng, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, hàng tháng báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ;
- Trang web của Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TH.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng


Văn bản mới