Tìm kiếm nhanh

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-----

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Số: 603/CT-KTNN

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008

 

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">CHỈ THỊ

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỜI GIỜ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Trong những năm qua, vi^*̣c nâng cao hi^*̣u quả sử dụng thời giờ làm vi^*̣c của cán bộ, công chức, vi^*n chức nhà nước là một @^- những nội dung quan trọng của công tác quản lý lao động và cải cách hành chính. Ngày 31 tháng 01 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg y^*u cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc bộ máy hành chính, Thủ trưởng đơn vị sự nghi^*̣p, cán bộ, công chức, vi^*n chức nhà nước tri^*̉n khai các hoạt động nâng cao hi^*̣u quả sử dụng thời giờ làm vi^*̣c.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Thực hi^*̣n Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và y^*u cầu của Bộ Nội vụ tại văn bản số 569/BNV- CCVC ngày 03 tháng 3 năm 2008 v^*̀ vi^*̣c báo cáo tình hình thực hi^*̣n Chỉ thị của Thủ tướng, đ^*̉ nâng cao hi^*̣u quả sử dụng thời giờ làm vi^*̣c của cán bộ, công chức, vi^*n chức nhà nước thuộc các đơn vị trực thuộc Ki^*̉m toán Nhà nước, Tổng Ki^*̉m toán Nhà nước chỉ thị:

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ki^*̉m toán Nhà nước

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">a) Tổ chức quán tri^*̣t, tri^*̉n khai và thường xuy^*n đôn đốc thực hi^*̣n các nội dung Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới tất cả các cán bộ, công chức, vi^*n chức thuộc quy^*̀n quản lý.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">b) Ti^*́p tục tổ chức phổ bi^*́n @^- đơn vị nội dung các văn bản quy phạm pháp luật v^*̀ sử dụng thời giờ làm vi^*̣c (như Bộ Luật lao động năm 1994; Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi ti^*́t và hướng dẫn thi hành một số đi^*̀u của Bộ Luật lao động v^*̀ thời gian làm vi^*̣c, thời gian nghỉ ngơi; Quy ch^*́ văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quy^*́t định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ), các quy ch^*́ có li^*n quan của Ki^*̉m toán Nhà nước và quy ch^*́ làm vi^*̣c của đơn vị mình.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">c) Thực hi^*̣n nghi^*m ch^*́ độ họp @^- hoạt động của các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Quy^*́t định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ và đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức, đi^*̀u hành hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">d) N^*u cao trách nhi^*̣m, tính gương mẫu, ti^*n phong và chịu trách nhi^*̣m trước Tổng Ki^*̉m toán Nhà nước v^*̀ vi^*̣c chấp hành kỷ luật tại đơn vị, tại các đơn vị được ki^*̉m toán và các đơn vị b^*n ngoài có li^*n quan khác khi thực hi^*̣n nhi^*̣m vụ; gương mẫu thực hi^*̣n không hút thuốc @^- phòng làm vi^*̣c tại cơ quan và đơn vị được ki^*̉m toán; không uống rượu, bia trước, @^- giờ làm vi^*̣c k^*̉ cả vào bữa ăn trưa @^- ngày làm vi^*̣c và ngày trực (trừ trường hợp ti^*́p khách đối ngoại, li^*n hoan, l^*̃ t^*́t).

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">đ) Ki^*n quy^*́t xử lý theo thẩm quy^*̀n hoặc đ^*̀ nghị lãnh đạo Ki^*̉m toán Nhà nước xử lý đối với các cán bộ có hành vi thi^*́u trách nhi^*̣m, vi phạm quy định v^*̀ thời giờ làm vi^*̣c.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">e) Quản lý, sử dụng có hi^*̣u quả thời giờ làm vi^*̣c của cán bộ, công chức, vi^*n chức @^- đơn vị; bố trí và phân công lao động hợp lý và giám sát vi^*̣c thực hi^*̣n nhi^*̣m vụ của cán bộ, công chức, vi^*n chức đ^*̉ hạn ch^*́ làm vi^*̣c ngoài giờ.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">g) Hướng dẫn, ban hành nội quy của cơ quan v^*̀ thời giờ làm vi^*̣c cụ th^*̉ cho từng mùa; tổ chức thực hi^*̣n vi^*̣c theo dõi ngày công lao động, giờ công lao động của cán bộ, công chức, vi^*n chức thuộc đơn vị và không xem xét khen thưởng đối với các trường hợp vi phạm thời giờ làm vi^*̣c.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">h) Phân cấp cụ th^*̉ quản lý thời giờ làm vi^*̣c, giải quy^*́t nghỉ đột xuất cho cán bộ, công chức, vi^*n chức thuộc đơn vị; phân công công vi^*̣c ki^*̉m tra vi^*̣c thực hi^*̣n thời giờ làm vi^*̣c, quy định công khai bảng chấm công.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">i) Thường xuy^*n ki^*̉m tra vi^*̣c chấp hành các quy định v^*̀ sử dụng thời giờ làm vi^*̣c, chấp hành kỷ luật lao động của cán bộ, công chức, vi^*n chức thuộc thẩm quy^*̀n quản lý; thực hi^*̣n và đ^*̀ xuất vi^*̣c khen thưởng, kỷ luật kịp thời; chịu trách nhi^*̣m trước Tổng Ki^*̉m toán Nhà nước khi đ^*̉ xảy ra những vi phạm kỷ luật lao động @^- đơn vị.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">k) Hàng năm, trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 gửi báo cáo Tổng Ki^*̉m toán Nhà nước v^*̀ tình hình thực hi^*̣n Chỉ thị 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng và Chỉ thị này (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">2. Cán bộ, công chức, vi^*n chức @^- các đơn vị trực thuộc Ki^*̉m toán Nhà nước

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">a) Phải chấp hành và sử dụng có hi^*̣u quả thời giờ làm vi^*̣c theo quy định của pháp luật, các quy định của Ki^*̉m toán Nhà nước và của đơn vị.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">b) Cán bộ, công chức khi thực hi^*̣n nhi^*̣m vụ ki^*̉m toán tại trụ sở các đơn vị được ki^*̉m toán ngoài vi^*̣c chấp hành các quy định tại đi^*̉m a mục này, phải nghi^*m túc chấp hành các nội quy, quy định v^*̀ thời giờ làm vi^*̣c của đơn vị được ki^*̉m toán.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">c) Phải có mặt đúng giờ tại cơ quan theo giờ làm vi^*̣c, không sử dụng thời giờ làm vi^*̣c vào vi^*̣c ri^*ng; không chơi games, không nói ?/??\y^*̣n ri^*ng, không gây mất trật tự @^- giờ làm vi^*̣c; không hút thuốc @^- phòng làm vi^*̣c; không uống rượu, bia trước, @^- giờ làm vi^*̣c, k^*̉ cả vào bữa ăn trưa @^- ngày làm vi^*̣c và ngày trực (trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo Ki^*̉m toán Nhà nước, lãnh đạo đơn vị vào các dịp li^*n hoan, l^*̃ t^*́t, ti^*́p khách ngoại giao); chấp hành nghi^*m quy định của Ki^*̉m toán Nhà nước v^*̀ văn hoá công sở.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">3. Vụ Tổ chức cán bộ

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">a) Quý I hàng năm, trình Tổng Ki^*̉m toán Nhà nước ban hành k^*́ hoạch ki^*̉m tra công vụ. ^_^ đó, k^*́ hoạch ki^*̉m tra công vụ cần quy định v^*̀ thời gian, nội dung ki^*̉m tra theo tinh thần của Chị thị này và các nội dung ki^*̉m tra khác có li^*n quan.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">b) Hướng dẫn, đôn đốc, ki^*̉m tra các đơn vị trực thuộc Ki^*̉m toán Nhà nước vi^*̣c quản lý và sử dụng có hi^*̣u quả thời giờ làm vi^*̣c, vi^*̣c phân công lao động hợp lý và tổ chức quá trình lao động của cán bộ, công chức, vi^*n chức.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">c) Chủ trì và phối hợp với Văn phòng Ki^*̉m toán Nhà nước, Vụ Pháp ch^*́ tri^*̉n khai các hoạt động ki^*̉m tra công vụ; phối hợp với Văn phòng Ki^*̉m toán Nhà nước theo dõi và đ^*̀ xuất giải quy^*́t ch^*́ độ làm vi^*̣c ngoài giờ, th^*m giờ cho các công chức là Ki^*̉m toán vi^*n đ^*̉ đảm bảo quy^*̀n lợi của người lao động và phù hợp với quy định hi^*̣n hành.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">d) Tổng hợp, xây dựng báo cáo 6 tháng, hàng năm v^*̀ k^*́t quả tri^*̉n khai thực hi^*̣n Chỉ thị 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo y^*u cầu tại văn bản số 569/BNV – CCVC ngày 03/3/2008 của Bộ Nội vụ; đ^*̀ xuất khen thưởng, kỷ luật @^- vi^*̣c thực hi^*̣n nội dung Chỉ thị 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng và Chỉ thị này.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">4. Văn phòng Ki^*̉m toán Nhà nước

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">a) Xây dựng Quy ch^*́ văn hoá công sở cơ quan Ki^*̉m toán Nhà nước và tại các đơn vị trực thuộc có con dấu, trụ sở và tài khoản ri^*ng đ^*̉ tri^*̉n khai thực hi^*̣n Quy^*́t định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ v^*̀ vi^*̣c ban hành Quy ch^*́ văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">b) Chịu trách nhi^*̣m tổ chức thực hi^*̣n, hướng dẫn, ki^*̉m tra, đôn đốc các đơn vị, cán bộ, công chức, vi^*n chức thực hi^*̣n đúng Quy ch^*́; theo dõi và định kỳ báo cáo Tổng Ki^*̉m toán Nhà nước, thông báo cho Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng KTNN v^*̀ tình hình chấp hành Quy ch^*́ văn hoá công sở của các đơn vị, các cán bộ, công chức, vi^*n chức tạo cơ sở đánh giá cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">c) Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hi^*̣n ngày công, giờ công @^- ngày làm vi^*̣c đối với cán bộ, công chức, vi^*n chức đ^*̉ phục vụ vi^*̣c quản lý cán bộ của các đơn vị và công tác bình xét thi đua, khen thưởng.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Nâng cao hi^*̣u quả sử dụng thời giờ làm vi^*̣c của cán bộ, công chức, vi^*n chức nhà nước là trách nhi^*̣m của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ki^*̉m toán Nhà nước chịu trách nhi^*̣m trước Tổng Ki^*̉m toán Nhà nước v^*̀ tình hình tri^*̉n khai, k^*́t quả thực hi^*̣n các nội dung của Chỉ thị này tại đơn vị mình./.

 


%%0%#. lang=VI http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: VI">Nơi nhận:
%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; mso-ansi-language: VI">- Văn phòng Chính phủ;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; mso-ansi-language: VI">- Bộ Nội vụ;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; mso-ansi-language: VI">- Lãnh đạo KTNN;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; mso-ansi-language: VI">- Văn phòng Đảng - Đoàn th^*̉;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; mso-ansi-language: VI">- Các đơn vị trực thuộc KTNN; %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; mso-ansi-language: VI">- Lưu: VT, TCCB.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: VI">TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Vương Đình Hu^*̣


Văn bản mới