Tìm kiếm nhanh

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 09/CT-BCT

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Trong thời gian gần đây, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có xu hướng gia tăng, đặc biệt là @^- các lĩnh vực khai thác khoáng sản gây thiệt hại về <#~|> và tài sản. Nguy^*n nhân chủ yếu dẫn đến tình hình này là do công tác an toàn lao động chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của <#~|> sử dụng lao động và <#~|> lao động còn hạn chế; ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động của <#~|> sử dụng lao động và <#~|> lao động còn thấp; công tác kiểm tra về an toàn lao động chưa được thường xuy^*n, kịp thời, đặc biệt là @^- các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động; công tác tuy^*n truy*k%, phổ biến pháp %30%#j= về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ chưa được tiến hành thường xuy^*n và còn nhiều hạn chế; những hành vi vi w--W--W về an toàn lao động gây hậu quả nghi^*m trọng chưa được xử lý nghi^*m.

Thực hiện Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động và Chỉ thị số 18/2008/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn @^- khai thác, để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho <#~|> lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị:

1. Các doanh nghiệp thuộc ngành công thương

a) Thực hiện đầy đủ và nghi^*m chỉnh các quy định của pháp %30%#j= về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, các biện pháp về an toàn để phù hợp với công nghệ, thiết bị, máy móc của doanh nghiệp.

c) Bố trí đủ cán bộ có năng lực, trình độ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

d) Tổ chức tốt việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho <#~|> lao động, sử dụng lao động và cán bộ làm công tác an toàn theo quy định của pháp %30%#j= lao động.

e) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; phát hiện và kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc @^- quá trình thực hiện, đề xuất sửa đổi những quy định chưa hợp lý của pháp %30%#j= về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hoặc bổ sung các quy định cần thiết khác.

2. Các Sở Công Thương

a) Tăng cường công tác quản lý an toàn đối với vật liệu nổ công nghiệp, xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Thực hiện thẩm định biện pháp kỹ thuật an toàn @^- thiết kế khai thác khoáng sản trước khi cấp Giấy phép vật liệu nổ công nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp %30%#j= lao động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của các cơ sở sản xuất ngành công thương tr^*n địa bàn địa phương đặc biệt là @^- việc kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng @^- các cơ sở sản xuất kinh doanh của tư nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, trang trại, mỏ khai thác khoáng sản …;

c) Ki^*n quyết xử phạt hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quy*k% xử phạt, đình chỉ, tước quy*k% sử dụng giấy phép hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề của cơ sở, cá nhân có hành vi vi w--W--W quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và an toàn về cháy, nổ …

3. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng ban hành hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quy*k% sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

b) Phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ?/??\yển đổi Ti^*u ?/??\ẩn quốc gia về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp %30%#j=.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có li^*n quan xây dựng cơ chế thẩm định, giám sát về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và vận hành, khai thác đối với các dự án, công trình xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo thuộc w--W--W vi quản lý của Bộ theo phân cấp quản lý.

d) Tăng cường công tác quản lý an toàn đối với vật liệu nổ công nghiệp, xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

e) Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j=, các ti^*u ?/??\ẩn, quy ?/??\ẩn về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp thuộc ngành công thương.

4. Vụ Khoa học và Công nghệ

Chủ trì phối hợp với các cơ quan li^*n quan lập kế hoạch để xây dựng, ?/??\yển đổi các ti^*u ?/??\ẩn quốc gia về kỹ thuật an toàn theo quy định.

5. Vụ Công nghiệp nặng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có li^*n quan rà soát, chấn chỉnh công tác lập, thẩm định và ph^* duyệt thiết kế mỏ nhằm bảo đảm an toàn @^- khai thác.

6. Vụ Thi đua Khen thưởng

Phát hiện và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc @^- công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Đề nghị Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Dệt may Việt Nam phối hợp với chính quy*k% kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp %30%#j= về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; thực hiện các hoạt động tuy^*n truy*k% nâng cao nhận thức của <#~|> lao động chấp hành pháp %30%#j= về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức tốt các phong trào về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ @^- thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương tình hình thực hiện Chỉ thị này.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ;
- Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các Sở Công Thương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- Công đoàn Công Thương, Điện, Than Khoáng sản, Dầu khí, Dệt may Việt Nam;
- Lưu: VT, ATMT.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng


Văn bản mới