Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 11/CT-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CCHC TRONG CÔNG TÁC QLXNC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CÔNG DÂN

Thời gian qua các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc đã thực hiện nghi^*m túc quy định của Chính phủ về quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, vi^*n chức và công dân làm thủ tục xuất, nhập cảnh đảm bảo giải quyết nhu cầu giao lưu và công tác của tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, %z/%%\c tại Thủ đô.

Ngày 17/8/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và ngày 11/12/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg về việc thực hiện cải cách hành chính @^- công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, vi^*n chức và công dân, @^- đó quy định nhiều nội dung mới so với trước đây; Đơn giản về thủ tục, tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành @^- công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh.

Để thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, đáp ứng y^*u cầu xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức và của công dân, UBND Thành phố xác định công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh là nhiệm vụ quan trọng @^- xu thế hội nhập quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư và nhu cầu giao lưu của các tổ chức, cá nhân @^- và ngoài nước, UBND Thành phố y^*u cầu:

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, vi^*n chức, kể cả Sỹ quan, hạ Sỹ quan, công nhân vi^*n @^- Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có nguyện vọng đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông, giải quyết đúng quy định của pháp %30%#j=, không tự ý đặt ra các loại giấy tờ, thủ tục trái với quy định ?/??\ng.

Hộ chiếu phổ thông của công dân có giá trị sử dụng như chứng minh thư nhân dân (CMTND), các cơ quan không thu giữ hộ chiếu phổ thông của <#~|> có t^*n @^- hộ chiếu, việc thu giữ hộ chiếu phải do cơ quan có thẩm quy*k% tiến hành theo quy định của pháp %30%#j= hoặc khi <#~|> có t^*n @^- hộ chiếu vi w--W--W pháp %30%#j= Việt Nam.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, vi^*n chức thuộc thẩm quy*k% theo quy chế quản lý cán bộ đảm bảo việc bảo vệ bí mật Nhà nước khi xuất cảnh.

3. Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô có các quy định cụ thể đối với Sỹ quan, hạ Sỹ quan, công nhân vi^*n theo quy định của Bộ Công an, và Bộ Quốc phòng để quản lý, bảo vệ cán bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước khi xuất cảnh.

4. Công an Thành phố chủ trì, thực hiện các thủ tục tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông theo quy định và phân cấp của Bộ Công an; Thực hiện nghi^*m công tác cải cách hành chính, bố trí trụ sở, phương tiện, cán bộ hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cán bộ, công chức, vi^*n chức, Sỹ quan, hạ Sỹ quan, công nhân vi^*n @^- các lực lượng vũ trang có y^*u cầu làm thủ tục cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông.

5. Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các quận, huyện, thành phố trực thuộc thực hiện tốt các quy định về việc xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông; Công an phường, xã, thị trấn xác nhận nhanh chóng, chính xác, không được gây phi*k% hà, chậm trễ, tuyệt đối không được để xảy ra ti^*u cực, xác nhận hồ sơ giả.

UBND Thành phố y^*u cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc có kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính @^- công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, vi^*n chức và công dân. Giao Công an Thành phố theo dõi, hướng dẫn các Sở, ngành, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể thống nhất cùng thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công an (để báo cáo);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- C/PVP UBND TP;
- UBND các quận, huyện, TP trực thuộc;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, NCchiến.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo


Văn bản mới