Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 25/2007/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2007

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỈ THỊ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-weight: normal">VỀ TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Quốc hội %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">khoá XI đã thông qua Luật Luật sư và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, thay thế Pháp lệnh Luật sư năm 2001. Ngày 26 tháng 02 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành /|$\t số điều của Luật Luật sư và ngày 25 tháng 4 năm 2007, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BTP hướng dẫn /|$\t số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành /|$\t số điều của Luật Luật sư.

Để việc triển khai thực hiện Luật Luật sư, Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tư pháp đạt hiệu quả, %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Sở Tư pháp

a) Giúp %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về %30%#j= sư và hành nghề %30%#j= sư tr^*n địa bàn thành phố; kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Tư pháp, %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quy*k%;

b) Xây dựng và ?/??\ẩn %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">hoá các biểu mẫu, trình tự thủ tục, quy trình xử lý công việc li^*n quan đến việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề %30%#j= sư Việt Nam, tổ chức hành nghề %30%#j= sư nước ngoài tại Việt Nam;

c) Chủ trì, phối hợp với Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề %30%#j= sư tham mưu, đề xuất cho %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban nhân dân thành phố các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề %30%#j= sư tr^*n địa bàn thành phố;

d) Tham mưu, trình %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban nhân dân thành phố đình chỉ thi hành và y^*u cầu sửa đổi những quy định, quyết định và nghị quyết của Đoàn Luật sư trái với quy định của Luật Luật sư;

đ) Chủ trì, phối hợp với %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Cục Thuế thành phố và các cơ quan, tổ chức có li^*n quan @^- việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động hành nghề %30%#j= sư và @^- việc kiểm tra về tổ chức, hoạt động %30%#j= sư định kỳ hàng năm hoặc đột xuất;

e) Công khai danh sách các tổ chức hành nghề %30%#j= sư đã đăng ký hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh tr^*n trang Web của Sở Tư pháp;

g) Hướng dẫn chế độ báo cáo và mẫu báo cáo định kỳ của tổ chức và chi nhánh hành nghề %30%#j= sư (@^- nước và nước ngoài), %30%#j= sư hành nghề với tư cách cá nhân;

h) Phối hợp với các báo, đài tuy^*n truy*k% rộng rãi @^- nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Luật Luật sư, những nội dung cơ bản của Luật Luật sư và các văn bản li^*n quan.

i) Tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ, quy*k% hạn khác theo quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đoàn Luật sư

a) Thực hiện việc thu hồi Thẻ %30%#j= sư tập sự của các %30%#j= sư tập sự tại Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Pháp lệnh %30%#j= sư năm 2001 không còn giá trị;

b) Thực hiện và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp %30%#j=, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, đề cao trách nhiệm của %30%#j= sư đối với khách hàng, nhắc nhở và xử lý nghi^*m minh các trường hợp vi w--W--W;

c) Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho %30%#j= sư khi tham gia tố tụng;

d) Phối hợp với Sở Tư pháp @^- việc giải quyết khiếu nại, tố cáo li^*n quan đến hoạt động %30%#j= sư theo quy định và @^- việc kiểm tra về tổ chức, hoạt động %30%#j= sư;

đ) Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và quy*k% hạn khác theo quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Lập danh sách các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 1999 gửi Sở Tư pháp thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2007;

b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 1999 làm thủ tục đăng ký hoạt động theo hình thức tổ chức hành nghề %30%#j= sư được quy định tại Luật Luật sư; nếu không làm thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Luật sư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư y^*u cầu các doanh nghiệp này phải chấm dứt kinh doanh dịch vụ pháp lý;

c) Không giải quyết cho các doanh nghiệp đăng ký với t^*n gọi có thể gây nhầm lẫn với các tổ chức hành nghề %30%#j= sư.

4. Cục Thuế thành phố

a) Hướng dẫn các tổ chức hành nghề %30%#j= sư thực hiện các quy định pháp %30%#j= hiện hành về thuế.

b) Định kỳ hàng năm thông báo cho Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức hành nghề %30%#j= sư. Thông báo kịp thời cho Sở Tư pháp về những hành vi vi w--W--W pháp %30%#j= về thuế (nếu có) của các tổ chức hành nghề %30%#j= sư;

c) Cung cấp thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức hành nghề %30%#j= sư xin tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động.

5. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban nhân dân quận - huyện

a) Phối hợp với Sở Tư pháp @^- việc quản lý hoạt động hành nghề %30%#j= sư tr^*n địa bàn và thực hiện kiểm tra về tổ chức, hoạt động %30%#j= sư định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo kế hoạch của Sở Tư pháp;

b) Tiến hành xử phạt vi w--W--W hành chính hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quy*k% xử phạt theo quy định đối với những hành vi vi w--W--W của %30%#j= sư, tổ chức hành nghề %30%#j= sư tại địa phương;

c) Tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề %30%#j= sư tại địa phương.

6. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban nhân dân phường - xã, thị trấn theo dõi, rà soát các tổ chức hành nghề %30%#j= sư tr^*n địa bàn; kịp thời phát hiện các cá nhân, tổ chức có hoạt động dịch vụ pháp lý bất hợp pháp và báo cáo cho %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban nhân dân quận - huyện để xử lý theo quy định.

7. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 1999

a) Tổ chức có đăng ký kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy định của %%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">Luật Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt kinh doanh dịch vụ pháp lý; nếu muốn tiếp tục thực hiện dịch vụ pháp lý thì phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo /|$\t @^- các hình thức tổ chức hành nghề %30%#j= sư được quy định tại Luật Luật sư;

b) %%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">Cá nhân kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp muốn tiếp tục thực hiện dịch vụ pháp lý thì phải có Chứng chỉ hành nghề %30%#j= sư, gia nhập /|$\t Đoàn Luật sư và hành nghề %30%#j= sư theo quy định của Luật Luật sư.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban nhân dân thành phố y^*u cầu Thủ trưởng các Sở - ngành có li^*n quan, %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ pháp lý thực hiện nghi^*m túc Chỉ thị này. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, báo cáo việc triển khai thực hiện cho Bộ Tư pháp và %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban nhân dân thành phố.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:                    
           
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT.HĐND/TP, TT/UB;
- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Uỷ ban MTTQ và các Đoàn thể TP;
- VP/TU và các Ban Thành %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">uỷ;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Các Sở - ban - ngành thành phố;
- UBND các Q-H, phường-xã, thị trấn;
- VPHĐ-UB: CPVP; Các Phòng CV;
- Các Trung tâm thuộc VP;
- Phòng PC-NC (PC: 01b; NC: 02b);
- Lưu: VT, (NC-K) D.

TM. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài


Văn bản mới