Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2007/CT-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007 

%%0%#. http*%!%40%"DISPLAY: none; mso-hide: all"> 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY  ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Trong những năm gần đây, với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ của Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP của Chính phủ về "Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ 2001-2005" và các Chỉ thị số 19/2001/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2001 và số 13/2005/CT-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về /|$\t số giải pháp nhằm tạo ?/??\yển biến mới @^- công tác thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ; môi trường đầu tư của nước ta không ngừng được cải thiện và càng trở l^*n hấp dẫn hơn. Nhờ đó, hoạt động đầu tư nước ngoài đã vượt qua giai đoạn suy giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997, từng bước phục hồi và tăng nhanh từ năm 2004. Cùng với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp của nước ngoài cũng đã có xu hướng gia tăng đáng kể, nhất là từ sau khi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp cùng các nghị định hướng dẫn có hiệu lực thi hành. Tuy nhi^*n, kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và y^*u cầu huy động vốn lớn bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, b*k% vững. Tiến độ triển khai cũng như chất lượng của /|$\t số dự án đầu tư còn hạn chế, vốn đầu tư thực hiện còn thấp so với vốn đăng ký, chưa đẩy mạnh ?/??\yển giao công nghệ nguồn, công nghệ ti^*n tiến vào nước ta.

Chủ trương tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được thể hiện @^- các văn kiện của Đảng, Nhà nước và tiếp tục khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X: "Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phấn đấu đạt tr^*n 1/3 tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn %z/%%\c @^- 5 năm (2006-2010). Mở rộng lĩnh vực, địa bàn và hình thức thu hút FDI, hướng vào những thị trường giàu tiềm năng và các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới, tạo sự ?/??\yển biến mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, hiệu quả nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài".

Bước vào kế hoạch phát triển kinh tế - %z/%%\c 5 năm 2006-2010, mặc dù phải đối phó với không ít khó khăn thách thức, nhưng nước ta đang có những thời cơ, thuận lợi mới, rất to lớn cho việc tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài:

Một là, n*k% kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đà tăng trưởng cao, ổn định, b*k% vững. Ri^*ng năm 2006 mức tăng GDP tr^*n 8,17%, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 40 tỷ đô la Mỹ; môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện đã khiến luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng trở lại từ năm 2004 và hiện đang xuất hiện /|$\t làn sóng đầu tư mới vào nước ta, tiếp tục tạo đà cho sự tăng trưởng cao @^- những năm tới.

Hai là, với các sự kiện Việt Nam đã chính thức trở thành thành vi^*n của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tổ chức thành công Hội nghị APEC 14, Quốc hội Hoa kỳ thông qua Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam, thành công của các ?/??\yến thăm làm việc song phương, đa phương của lãnh đạo cấp cao nước ta thời gian qua, đã tạo ra tầm ảnh hưởng lớn hơn của Việt Nam tr^*n trường quốc tế.

Ba là, thể chế kinh tế thị trường ở nước ta ngày càng được tập trung xây dựng và hoàn thiện, @^- đó hệ thống %30%#j= pháp, chính sách li^*n quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh đã có những bước tiến quan trọng, tạo môi trường pháp lý bình đẳng, ngày càng thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho các nhà đầu tư @^- nước và nước ngoài đầu tư kinh doanh /|$\t cách có hiệu quả tại Việt Nam.

Bốn là, Việt Nam có tình hình chính trị ổn định, trật tự an toàn %z/%%\c được giữ vững; là /|$\t thị trường đang phát triển nhiều tiềm năng với dân số tr^*n 80 triệu <#~|> và tương lai không xa là 100 triệu, đồng thời là /|$\t cửa ngõ thông thương thuận lợi với thị trường nhiều nước thành vi^*n ASEAN. B^*n cạnh đó, môi trường kinh tế thế giới tiếp tục chiều hướng tích cực. Những trung tâm kinh tế lớn của thế giới hoặc đã qua giai đoạn suy thoái, bước vào thời kỳ ổn định hoặc đang tiếp tục đà phát triển mạnh, đều đang có nhu cầu gia tăng mạnh mẽ hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Các yếu tố tr^*n là những ti*k% đề quan trọng tạo n^*n những cơ hội mới, thuận lợi mới để đẩy mạnh thu hút làn sóng đầu tư vào nước ta. Tuy vậy, để tận dụng tốt thời cơ, cần phải tập trung nỗ lực khắc phục những mặt còn hạn chế đối với hoạt động đầu tư, như việc thực thi pháp %30%#j=, chính sách, chất lượng kết cấu hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư, thủ tục hành chính và hiện tượng tham nhũng, ti^*u cực.

I. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Nhằm tranh thủ cơ hội mới, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Thủ tướng Chính phủ y^*u cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương tiến hành /|$\t số giải pháp chủ yếu và công việc cụ thể sau đây:

1. Về công tác quy hoạch

a) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ph^* duyệt các quy hoạch còn thiếu; rà soát để định kỳ bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư @^- việc xác định và xây dựng dự án.

b) Quán triệt và thực hiện thống nhất các quy định mới của Luật Đầu tư @^- công tác quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm không phù hợp với các cam kết quốc tế.

c) Hoàn chỉnh và công bố rộng rãi quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư.

2. Về xây dựng và thực thi chính sách pháp %30%#j=

a) Tiếp tục ban hành các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= hướng dẫn các %30%#j= li^*n quan đến đầu tư, kinh doanh; rà soát %30%#j= pháp, chính sách, sửa đổi hoặc bãi bỏ các ưu đãi, trợ cấp không phù hợp với quy định của WTO, cam kết quốc tế và có giải pháp bảo đảm quy*k% lợi của nhà đầu tư. Tăng cường tập huấn, phổ biến nội dung và lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam. Ban hành các ưu đãi khuyến khích đầu tư đối với dự án xây dựng công trình phúc lợi phục vụ <#~|> lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bảo đảm tương thích với %30%#j= pháp hiện hành.

b) ^_^ dõi, giám sát việc thi hành pháp %30%#j= về đầu tư để kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh. Chấn chỉnh tình trạng ban hành và áp dụng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trái với quy định của pháp %30%#j=.

3. Về xúc tiến đầu tư

a) Hoàn thiện, công bố Danh mục dự án quốc gia về k^*u gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2010 hướng tới năm 2020 (có phân kỳ 2006-2010). Xây dựng chương trình vận động đầu tư tại địa bàn trọng điểm và các tập đoàn xuy^*n quốc gia tiềm năng; chú trọng ngành công nghiệp phụ trợ của /|$\t số ngành (chế tạo, lắp ráp, dệt may, da giầy) và kết cấu hạ tầng kinh tế - %z/%%\c. Tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung danh mục k^*u gọi đầu tư phù hợp với nhu cầu và quy hoạch phát triển ngành, địa phương.

b) Ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007-2010 để bảo đảm kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư gắn với xúc tiến thương mại và du lịch. Khẩn trương điều chỉnh các mục ti^*u, cơ chế và tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ xuất khẩu (thành lập theo Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ) phù hợp nguy^*n tắc của WTO và pháp %30%#j= hiện hành. Đẩy mạnh tuy^*n truy*k%, quảng bá hình ảnh Việt Nam, kết hợp các ?/??\yến công tác của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước với hoạt động xúc tiến đầu tư; tổ chức tốt các hội thảo ở @^- nước và nước ngoài; nâng cao chất lượng tài liệu xúc tiến đầu tư và trang thông tin điện tử về đầu tư nước ngoài. Tổ chức tốt "Những ngày Việt Nam ở nước ngoài".

c) Tăng cường các đoàn vận động đầu tư làm việc trực tiếp với các tập đoàn lớn, tại /|$\t số địa bàn trọng điểm ở nước ngoài để k^*u gọi đầu tư vào các dự án lớn, quan trọng. Chủ động tiếp cận và hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư tiềm năng có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam.

d) Khẩn trương đặt bộ phận xúc tiến đầu tư tại /|$\t số địa bàn trọng điểm ở nước ngoài. Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch các cấp, ở @^- nước lẫn đại diện ở nước ngoài nhằm đồng bộ và nâng cao hiệu quả của các hoạt động này.

4. Khắc phục tình trạng yếu kém về kết cấu hạ tầng

a) Rà soát, điều chỉnh, ph^* duyệt và công bố các quy hoạch về kết cấu hạ tầng đến năm 2020 làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tăng cường công tác quy hoạch, thực thi các quy hoạch cũng như thu hút đầu tư vào các công trình giao thông, năng lượng.

b) Tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; ưu ti^*n các lĩnh vực cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường (xử lý chất thải rắn, nước thải); hệ thống đường bộ cao tốc, trước hết là tuyến Bắc - Nam, hai hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc; nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt, trước hết là đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt hai hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, đường sắt nối các mỏ khoáng sản lớn với hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt nội đô thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

c) Đẩy mạnh nghi^*n cứu xây dựng chính sách khuyến khích sản xuất, sử dụng điện từ, các loại năng lượng mới (sức gió, thủy triều, năng lượng mặt trời); trước mắt, bảo đảm cung cấp điện cho sản xuất.

d) Khẩn trương xây dựng và ban hành cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia phát triển các công trình kết cấu hạ tầng @^- đó có các công trình giao thông, cảng biển, các nhà máy điện độc lập.

đ) Mở rộng hình thức cho thu^* cảng biển, mở rộng đối tượng cho phép đầu tư dịch vụ cảng biển, đặc biệt dịch vụ hậu cần để nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng biển Việt Nam; k^*u gọi vốn đầu tư các cảng lớn như cảng Hiệp Phước - Thị Vải, Lạch Huyện, Vân Phong...

e) Xem xét việc ban hành /|$\t số giải pháp mở cửa sớm hơn mức độ cam kết đối với /|$\t số lĩnh vực dịch vụ mà nước ta có nhu cầu.

g) Tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng các khu du lịch quốc gia có sức cạnh tranh cao @^- khu vực và quốc tế.

5. Về lao động - ti*k% lương

a) Phát triển nhanh về quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề, đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cho doanh nghiệp; tập trung đầu tư phát triển 40 trường đào tạo nghề chất lượng cao, @^- đó có /|$\t số trường đạt đẳng cấp quốc tế.

b) Để ngăn ngừa tình trạng đình công bất hợp pháp, lành mạnh quan hệ lao động theo tinh thần Bộ Luật Lao động, tăng cường các biện pháp sau:

- Tiếp tục hoàn thiện %30%#j= pháp, chính sách về lao động, ti*k% lương @^- tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp %30%#j= về lao động đối với <#~|> sử dụng lao động nhằm bảo đảm điều kiện làm việc và đời sống cho <#~|> lao động;

- Tuy^*n truy*k% giáo dục để nâng cao hiểu biết pháp %30%#j= về lao động cho <#~|> lao động và <#~|> sử dụng lao động @^- các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm bảo đảm chính sách, pháp %30%#j= về lao động và ti*k% lương được thực hiện đầy đủ, nghi^*m túc.

c) Xây dựng mặt bằng ?/??\ng về mức lương tối thiểu cho lao động làm việc @^- doanh nghiệp thuộc các thành vi^*n kinh tế có tính đến các yếu tố về lạm phát, địa bàn đầu tư và quy định về mức sống tối thiểu của <#~|> Việt Nam.

6. Về cải cách hành chính

a) Thực hiện tốt việc phân cấp quản lý đầu tư nước ngoài, đặc biệt @^- ph^* duyệt, cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, quản lý các dự án đầu tư nước ngoài, gắn với tăng cường hợp tác, phối hợp hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành pháp %30%#j= về đầu tư. Xử lý dứt điểm, kịp thời các vấn đề vướng mắc @^- quá trình cấp và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư.

b) Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Đầu tư và quy định mới về phân cấp quản lý đầu tư nước ngoài.

c) Đơn giản hóa và công khai quy trình, thủ tục hành chính đối với đầu tư nước ngoài, thực hiện cơ chế "/|$\t cửa" @^- việc giải quyết thủ tục đầu tư. Đảm bảo sự thống nhất, các quy trình, các thủ tục tại địa phương, đồng thời, phù hợp với điều kiện cụ thể.

d) Tăng cường cơ chế phối hợp quản lý đầu tư nước ngoài giữa Trung ương và địa phương và giữa các bộ, ngành li^*n quan.

đ) Thành lập đường dây nóng tại cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ở các cấp nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý vướng mắc của nhà đầu tư và khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phi*k% hà đối với nhà đầu tư.

7. Các giải pháp khác

a) Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ti^*u cực và nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân @^- xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục tuy^*n truy*k%, kiểm tra, giám sát và xử lý nghi^*m minh các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư ở cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

b) Đẩy mạnh việc %z/%%\c hóa @^- lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

c) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động Sáng kiến ?/??\ng Việt Nam-Nhật Bản giai đoạn II nhằm góp phần nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh và khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để triển khai thực hiện các nhóm giải pháp n^*u tr^*n, Thủ tướng Chính phủ y^*u cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hoàn chỉnh, trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư còn thiếu; rà soát các vướng mắc @^- quá trình thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành /|$\t số quy định của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp @^- quý III năm 2007.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương li^*n quan làm việc với các cơ quan chức năng của Chính phủ Nhật Bản và các tập đoàn của Nhật Bản nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính và các Bộ, ngành li^*n quan làm việc với các cơ quan chức năng của Chính phủ Nhật Bản về dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam và dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ @^- quý III năm 2007.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan khẩn trương thiết lập bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài tại /|$\t số địa bàn trọng điểm theo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 103/TB-VPCP ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về đề án tăng cường bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài tại /|$\t số địa bàn trọng điểm.

đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức các cuộc vận động đầu tư nhằm vào các địa bàn trọng điểm, các đối tác, tập đoàn lớn, các dự án quan trọng. Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia nhằm tăng cường phối hợp hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư.

e) Làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện Chương trình hành động Sáng kiến ?/??\ng Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn II góp phần nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ @^- quý IV năm 2007.

g) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng mạng thông tin toàn quốc về đầu tư nước ngoài, nhằm kịp thời cung cấp và thu thập thông tin về đầu tư.

h) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đường dây nóng về đầu tư nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý vướng mắc của nhà đầu tư và khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phi*k% hà đối với các nhà đầu tư.

i) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành li^*n quan nghi^*n cứu trình Thủ tướng Chính phủ @^- quý III năm 2007 chính sách ưu đãi đầu tư đối với các dự án công nghệ cao nằm ngoài khu công nghệ cao.

k) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan lập Nhóm hỗ trợ các dự án đầu tư quy mô lớn ngay từ ban đầu nhằm đẩy mạnh quá trình hình thành và triển khai hiệu quả đầu tư tại Việt Nam.

2. Bộ Tài chính

a) Khẩn trương điều chỉnh các mục ti^*u, cơ chế và tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ xuất khẩu thành lập theo Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với các nguy^*n tắc của WTO và pháp %30%#j= hiện hành và đổi t^*n Quỹ này thành Quỹ Xúc tiến thương mại - Đầu tư - Du lịch, trình Chính phủ @^- quý II năm 2007.

b) Chủ trì xây dựng chính sách khuyến khích và cơ chế quản lý hoạt động đầu tư gián tiếp và nguồn đầu tư từ các quỹ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ @^- quý III năm 2007.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguy^*n và Môi trường đề xuất các hình thức trợ cấp môi trường phù hợp với quy định của Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM) của WTO.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan rà soát, sửa đổi các quy định bất hợp lý li^*n quan đến chi phí giao dịch @^- hoạt động lưu ?/??\yển hàng hóa, thủ tục hải quan, trình Chính phủ @^- quý III năm 2007.

3. Bộ Công nghiệp

a) Lập phương án cấp điện và biện pháp xử lý ứng với các mức độ thiếu nguồn điện; lập kế hoạch ưu ti^*n cấp điện cho sản xuất, nhất là nơi tập trung các doanh nghiệp sản xuất và các địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp, dịch vụ quan trọng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ @^- quý III năm 2007.

b) Khẩn trương thực hiện lộ trình thị trường hóa ngành điện, xây dựng cơ chế và khung định giá năng lượng (than, khí, điện), trình Chính phủ ph^* duyệt và công bố công khai @^- quý IV năm 2007.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định danh sách các dự án nguồn điện và năng lượng cần gọi vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức đầu tư khác nhau; xây dựng tóm tắt đầu tư dự án và tổ chức vận động đầu tư.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan nghi^*n cứu, xây dựng giải pháp sản xuất và sử dụng điện từ các loại năng lượng mới như sức gió, thủy triều, nhiệt năng từ mặt trời, trình Chính phủ @^- quý IV năm 2007.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguy^*n và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đánh giá thực trạng chất thải công nghiệp @^- quý IV năm 2007.

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguy^*n và Môi trường nghi^*n cứu các biện pháp phát triển b*k% vững môi trường phù hợp với Luật bảo vệ môi trường năm 2005 trình Thủ tướng Chính phủ @^- quý IV năm 2007.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ @^- quý IV năm 2007 ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung /|$\t số điều của Bộ %30%#j= Lao động và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dạy nghề.

b) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ lộ trình tiến tới /|$\t chính sách ?/??\ng về mức lương tối thiểu áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả lao động làm việc @^- các nhà thầu nước ngoài, có tính đến các yếu tố điều chỉnh như lạm phát, địa bàn đầu tư và các quy định về mức sống tối thiểu của <#~|> Việt Nam.

c) Phát triển nhanh về quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề theo ba cấp trình độ (sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề) đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cho doanh nghiệp; tập trung đầu tư phát triển 40 trường đào tạo nghề chất lượng cao, @^- đó có /|$\t số trường hợp đạt đẳng cấp quốc tế.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành li^*n quan nghi^*n cứu đổi mới các chương trình đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, @^- đó có lao động làm việc @^- các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nguồn nhân lực.

5. Bộ Tài nguy^*n và Môi trường

a) Xây dựng đề án tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp @^- lĩnh vực bảo vệ môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ @^- quý III năm 2007.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan rà soát, sửa đổi các quy định ưu đãi đầu tư về lĩnh vực đất đai, trình Thủ tướng Chính phủ @^- quý II năm 2007.

c) Xây dựng đề án phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với các quy định WTO làm cơ sở thu hút đầu tư nước ngoài @^- lĩnh vực xử lý môi trường, cung cấp các dịch vụ môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ @^- quý II năm 2007.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công nghiệp nghi^*n cứu, xây dựng chính sách ưu đãi đối với hoạt động bảo vệ môi trường @^- các doanh nghiệp.

đ) Xây dựng quan hệ đối tác @^- công tác bảo vệ môi trường giữa các cơ quan quản lý môi trường, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp và cộng đồng.

6. Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan trình Thủ tướng Chính phủ @^- quý III năm 2007 phương án mở cửa đối với đầu tư nước ngoài @^- lĩnh vực bưu chính, viễn thông phù hợp với WTO và cam kết quốc tế.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng làm cơ sở cho việc thu hút đầu tư nước ngoài @^- lĩnh vực giáo dục và đào tạo, @^- đó, nhấn mạnh việc %z/%%\c hóa hoạt động giáo dục và đào tạo, tăng khả năng tự đào tạo của doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ @^- quý III năm 2007.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu phát triển, trình Thủ tướng Chính phủ @^- quý IV năm 2007.

c) Rà soát, đề xuất điều chỉnh Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 về khuyến khích đầu tư nước ngoài @^- lĩnh vực giáo dục và đào tạo và Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo hướng phù hợp với pháp %30%#j= đầu tư và hội nhập quốc tế.

8. Bộ Y tế

a) Tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; Quy hoạch mạng lưới y tế dự phòng @^- quý II năm 2007.

b) Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp dược, trình Thủ tướng Chính phủ @^- quý III năm 2007.

c) Xây dựng dự thảo Luật Dược và Đề án phát triển công nghiệp trang thiết bị y tế, trình Thủ tướng Chính phủ @^- quý IV năm 2007.

9. Bộ Văn hóa - Thông tin

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan xây dựng trình Chính phủ ban hành danh mục các lĩnh vực không cấp phép và lĩnh vực đầu tư có điều kiện @^- lĩnh vực văn hóa, thông tin phù hợp với lộ trình cam kết quốc tế @^- quý III năm 2007.

10. Bộ Thương mại

Chủ trì tổ chức việc tuy^*n truy*k%, phổ biến rộng rãi tới các địa phương, các nhà đầu tư và doanh nghiệp @^- và ngoài nước về lộ trình mở cửa thị trường li^*n quan đến các lĩnh vực đầu tư có điều kiện , phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam đã ký kết.

11. Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, rà soát việc ban hành, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= có li^*n quan đến lĩnh vực đầu tư để đảm bảo các hoạt động đầu tư có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của mình và theo quy định của pháp %30%#j= hiện hành.

12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc tổ chức tín dụng nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam

13. Bộ Ngoại giao

a) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập và quản lý hoạt động của bộ phận xúc tiến đầu tư tại /|$\t số địa bàn trọng điểm.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan xây dựng Chương trình quảng bá quốc gia dưới hình thức "Những ngày Việt Nam ở nước ngoài" giai đoạn 2007 - 2010.

14. Bộ Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan quản lý đầu tư và đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ @^- năm 2007.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan xây dựng trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng li^*n quan đến trách nhiệm của <#~|> đứng đầu và cán bộ, công chức, vi^*n chức @^- năm 2007.

15. Bộ Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và địa phương rà soát các quy hoạch ?/??\y^*n ngành bao gồm đường bộ, đường cao tốc, hệ thống cảng biển Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ @^- năm 2007.

16. Bộ Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguy^*n và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ @^- quý III năm 2007 về Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, đặc biệt ở các vùng kinh tế trọng điểm.

17. Bộ Khoa học và Công nghệ

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện  hợp tác đầu tư với nư%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">��c ngoài @^- hoạt động khoa học và công nghệ, trình Chính phủ ban hành @^- quý III năm 2007.

18. Tổng cục Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương li^*n quan lập đề an thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch nhằm hình thành các khu du lịch quốc gia có quy mô, chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh @^- khu vực và quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ @^- quý IV năm 2007.

19. Trách nhiệm của Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp %30%#j= về đầu tư và pháp lệnh ?/??\y^*n ngành. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan li^*n quan thực hiện các giải pháp theo Chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương rà soát lại các điều kiện đầu tư, kinh doanh; bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ ngay các điều kiện không còn phù hợp. Đồng thời, không được tự quy định th^*m điều kiện đầu tư, kinh doanh, các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

c) Triển khai việc phân cấp và tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh @^- quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài.

d) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy  ban nhân dân cấp tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh %z/%%\c hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Đặc biệt, khẩn trương hoàn chỉnh các cơ chế tài chính, đầu tư, chính sách đất đai và cơ sở hạ tầng nhằm thu hút mọi nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

đ) Tiếp tục cải cách, giảm thiểu thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả việc chống tham nhũng và nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư; thực hành tiết kiệm, chỗng lãng phí, kiểm tra giám sát và xử lý nghi^*m khắc các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức ở các cấp quản lý.

e) Tăng cường công tác thông tin, quản lý dữ liệu đầu tư và thực hiện nghi^*m túc chế độ báo cáo về đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp %30%#j= đầu tư.

g) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành cơ chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành @^- lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, công khai các thủ tục đầu tư, kinh doanh.

h) Tiếp tục rà soát và có kế hoạch triển khai tốt các thỏa thuận @^- Kế hoạch hành động thực hiện Sáng kiến ?/??\ng Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn II góp phần nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh và khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện chậm nhất @^- quý I năm 2008 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp phát sinh những vấn đề vượt thẩm quy*k% cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UNTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT. XH 305

 THỦ TƯỚNG
 
 
 

 Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản mới