Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 15/2008/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC, THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 589/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện tốt quy hoạch xây dựng vùng sẽ góp phần tạo điều kiện để thành phố thúc đẩy ?/??\yển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp, đô thị, sinh thái có giá trị gia tăng lớn; trở thành trung tâm về nhiều mặt của khu vực và cả nước, tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển ổn định và b*k% vững; là hạt nhân Vùng Đông Nam bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Để tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 589/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ph^* duyệt Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ @^- đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ làm công tác hoạch định chính sách, tham mưu xây dựng quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch tổng thể kinh tế - %z/%%\c, quy hoạch ?/??\ng xây dựng, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế kỹ thuật, quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng %z/%%\c tr^*n địa bàn thành phố. Nội dung trọng tâm là nắm rõ những mục ti^*u phát triển, w--W--W vi quy hoạch, mô hình phát triển, định hướng phát triển không gian vùng, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các chương trình, dự án ưu ti^*n đầu tư, nguồn lực và biện pháp tổ chức thực hiện.

2. Giao Thủ trưởng các sở - ngành có li^*n quan, căn cứ nội dung Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thực hiện /|$\t số nhiệm vụ sau:

2.1. Sở Giao thông Vận tải chủ động làm việc với các cơ quan ?/??\y^*n môn của Bộ Giao thông Vận tải để lập quy hoạch giao thông vận tải vùng thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là phát triển hệ thống giao thông vận tải, bao gồm đường bộ (kể cả các tuyến đường vành đai, đường trục xuy^*n tâm..), đường sông, đường hàng không, đường sắt; hệ thống vận tải hành khách công cộng @^- vùng hiện đại, hợp lý nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông của thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở - ngành có li^*n quan, Ủy ban nhân dân các quận – huyện căn cứ nội dung quy hoạch vùng, tổ chức rà soát, điều chỉnh hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh những đồ án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư đã được ph^* duyệt nhưng không còn phù hợp, bao gồm quy hoạch ?/??\ng các quận – huyện, các Khu đô thị mới, các khu công nghiệp tập trung và quy hoạch ?/??\ng thành phố đến năm 2025.

2.3. Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lập quy hoạch địa điểm xây dựng trường Trung học nghề, Cao đẳng, Đại học, hệ thống bệnh viện tr^*n địa bàn thành phố gắn với quy hoạch vùng.

2.4. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập thành phố chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng tham mưu đề xuất những giải pháp kỹ thuật phục vụ cho công tác phòng chống lũ, quy hoạch ti^*u thoát nước đô thị của thành phố có li^*n quan đến những giải pháp ?/??\ng của toàn vùng.

2.5. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chủ trì, phối hợp Sở Tài nguy^*n và Môi trường xây dựng định hướng khai thác, sử dụng nguồn tài nguy^*n nước, đầu tư phát triển hệ thống nhà máy cung cấp nước, phát triển mạng cung cấp nước của thành phố gắn với các địa phương @^- vùng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

2.6. Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp Công ty Điện lực II, Công ty Điện lực thành phố xây dựng định hướng phát triển mạng lưới, cung cấp điện tr^*n địa bàn thành phố theo quy hoạch ?/??\ng của ngành.

2.7. Sở Tài nguy^*n và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tham mưu định hướng phát triển hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn; quy hoạch nghĩa trang nhân dân, công nghệ táng; định hướng khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguy^*n nước, đất đai, vấn đề xử lý bảo vệ môi trường của thành phố @^- mối quan hệ vùng và các nguồn lực tự nhi^*n khác.

2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định ph^* duyệt Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, để xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - %z/%%\c của thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, trình Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt.

3. Các nội dung tr^*n cần khẩn trương ?/??\ẩn bị ?/??\ đáo, cụ thể để khi Bộ - Ngành Trung ương có y^*u cầu, thành phố có thể cung cấp tư liệu, cơ sở thực tiễn, đề xuất giải pháp khả thi nhằm xây dựng các loại quy hoạch kiến trúc, các chương trình, dự án ưu ti^*n đầu tư, đáp ứng được y^*u cầu phát triển thành phố mang tính ổn định và b*k% vững; bảo đảm tính định hướng phát triển lâu dài đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050.

4. Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc cơ quan thường trực triển khai thực hiện Chỉ thị này, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các sở - ngành có li^*n quan, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh, những vấn đề phát sinh @^- công tác phối hợp với Bộ - Ngành Trung ương, các tỉnh có li^*n quan./.

 

 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguy^*n và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. Tp;
- Thường trực UBND. Tp;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ban chỉ đạo Cải cách hành chính TP;
- Các Sở - ban – ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- Công ty Điện lực II;
- Công ty Điện lực Thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng Chuy^*n vi^*n;
- Lưu: VT,(ĐTMT-Tu)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
L^* Hoàng Quân


Văn bản mới