Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 26/2007/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 11 tháng 07 năm 2007

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân tr^*n địa bàn tỉnh đã sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, dự báo @^- thời gian tới nhu cầu sử dụng phương tiện tr^*n sẽ còn tăng cao, nhưng việc tuân thủ các quy định của pháp %30%#j= về quản lý tần số chưa được <#~|> sử dụng chấp hành tốt, dẫn đến việc gây nhiễu giữa các mạng thông tin vô tuyến với nhau gây ra các thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an toàn thông tin, an ninh quốc phòng. Mặt khác, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng @^- việc quản lý, tuy^*n truy*k% phổ biến, hướng dẫn <#~|> sử dụng thực hiện đúng các quy định của pháp %30%#j= cũng như việc kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý vi w--W--W còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ.

Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14/01/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành /|$\t số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Tần số vô tuyến điện; căn cứ Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ qui định xử phạt hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT ngày 16/04/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện tr^*n phương tiện nghề cá, đảm bảo an toàn cho thông tin vô tuyến điện tr^*n biển. Xem xét tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 

1. Sở Bưu chính, Viễn thông:

- Tăng cường công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tần số, vô tuyến điện tr^*n địa bàn tỉnh, đúng theo quy định của pháp %30%#j=;

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Khu vực II, các đơn vị hữu quan ở địa phương như Bộ chỉ huy Bộ đội Bi^*n phòng, Sở Thủy sản, Đài Phát thanh - Truy*k% hình, Báo Ấp Bắc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tăng cường công tác tuy^*n truy*k%, phổ biến cho <#~|> kinh doanh và <#~|> sử dụng tuân thủ các quy định của pháp %30%#j= về tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện; sử dụng đúng mục đích các tần số quy định cho thông tin li^*n lạc, an toàn, cứu nạn, v.v…nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả, đồng bộ, không gây nhiễu có hại giữa các hệ thống thông tin vô tuyến điện tr^*n biển và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác;

 - Tiếp nhận và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đúng theo quy định của pháp %30%#j=. Đồng thời, rà soát và y^*u cầu <#~|> đang sử dụng máy phát vô tuyến điện chưa có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn sử dụng đến khai báo và đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện đúng theo quy định; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Khu vực II, các ngành tỉnh có li^*n quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi w--W--W các quy định của pháp %30%#j= @^- việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện tr^*n địa bàn tỉnh.

2. Sở Thuỷ sản phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, Trung tâm Kiểm soát Tần số vô tuyến điện Khu vực II thống k^*, quản lý tất cả tàu cá có sử dụng máy phát vô tuyến điện để phục vụ cho thông tin li^*n lạc giữa cơ quan nhà nước với các tàu cá @^- công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và các vấn đề có li^*n quan khác.

3. Sở Thương mại - Du lịch chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra và xử lý việc lưu thông, mua bán các thiết bị máy phát vô tuyến điện trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp, không có chứng nhận hợp ?/??\ẩn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quy*k%.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các băng tần được phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Khu vực II @^- công tác kiểm tra, xử lý các vi w--W--W gây ảnh hưởng đến an ninh thông tin.

5. Bộ chỉ huy Bộ đội Bi^*n phòng tỉnh phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Thủy sản tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi w--W--W các quy định của pháp %30%#j= @^- việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng tr^*n phương tiện nghề cá tại các cửa biển.

6. Các tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số và thiết bị truy*k% dẫn phát sóng vô tuyến điện, thiết bị thông tin vô tuyến điện, điện thoại không dây kéo dài, máy phát vô tuyến điện phải có giấy phép sử dụng tần số do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quy*k% cấp. Việc sử dụng máy phát vô tuyến điện phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về tần số li^*n lạc, tần số sử dụng phải đúng với tần số được cấp @^- giấy phép. Nghi^*m cấm các tổ chức, cá nhân vận ?/??\yển, lưu giữ, kinh doanh, lắp đặt và sử dụng các thiết bị truy*k% dẫn thu phát sóng, thiết bị điện thoại không dây kéo dài trái phép, không có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện tại Việt Nam và chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quy*k% cấp chứng nhận phù hợp ti^*u ?/??\ẩn.

7. Các đài phát thanh, truy*k% thanh, truy*k% hình tr^*n địa bàn tỉnh khi đầu tư đưa vào sử dụng trang thiết bị thu, phát sóng phải tuân thủ quy hoạch tần số cho truy*k% hình và phát thanh theo quy định hiện hành.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công phối hợp chặt chẽ với Sở Bưu chính, Viễn thông và các ngành tỉnh có li^*n quan @^- công tác quản lý; công tác kiểm tra, xử lý các vi w--W--W về tần số, vô tuyến điện tr^*n địa bàn phụ trách.

 %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">Giao trách nhiệm Sở Bưu chính, Viễn thông theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả, tiến độ thực hiện, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các vấn đề có li^*n quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh y^*u cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; các tổ chức, cá nhân tr^*n địa bàn tỉnh có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
 - VP Chính phủ;
 - Bộ BCVT;
 - Cục KTVB (Bộ TP);
- Cục Tần số VTĐ;
- Trung tâm KSTS KV II;
- Website Chính phủ;
 - TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
 - UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo tỉnh; TT Tin học tỉnh;
 - Lãnh đạo và các P. NC- VP.UBND tỉnh;
 - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng


Văn bản mới