Tìm kiếm nhanh

%%0%#. lang=FR http*%!%40%"mso-ansi-language: FR">THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

%%0%#. lang=FR http*%!%40%"mso-ansi-language: FR">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

%%0%#. lang=FR http*%!%40%"mso-ansi-language: FR">Số: 30/2007/CT-TTg

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ CÁC TUYẾN CÁP VIỄN THÔNG NGẦM TRÊN BIỂN VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Trong thời gian vừa qua, /|$\t số cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia, đặc biệt là hệ thống cáp viễn thông ngầm tr^*n biển đã bị xâm hại nghi^*m trọng làm ảnh hưởng tới sự bảo đảm an toàn, an ninh thông tin quốc gia và uy tín của Việt Nam @^- cộng đồng quốc tế, gây thiệt hại không nhỏ đến phát triển kinh tế-%z/%%\c. Nhằm khắc phục tình trạng tr^*n, các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống n^*n các hành vi xâm hại cáp viễn thông ngầm tr^*n biển bước đầu đã được khắc phục.

Để tiếp tục tăng cường bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm tr^*n biển; nhằm bảo đảm an toàn, an ninh cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia, Thủ tướng Chính phủ y^*u cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo và có biện pháp cụ thể triệt để nghi^*m cấm việc đào, cắt, vớt, vận ?/??\yển, cất giữ, buôn bán các loại cáp viễn thông ngầm tr^*n biển dưới mọi hình thức.

2. Bộ Thông tin và Truy*k% thông:

a) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguy^*n và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển tăng cường công tác giáo dục, tuy^*n truy*k%, phổ biến ý thức pháp %30%#j= về bảo vệ các công trình bưu chính, viễn thông nói ?/??\ng và các tuyến cáp viễn thông ngầm tr^*n biển nói ri^*ng;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan li^*n quan căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng li^*n quan đến an ninh quốc gia, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt danh mục công trình viễn thông quan trọng li^*n quan đến an ninh quốc gia;

c) Chủ trì, phối hợp kịp thời với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an @^- việc cấp phép cho tàu của nước ngoài vào vùng biển Việt Nam để lắp đặt và khắc phục sự cố cáp viễn thông ngầm tr^*n biển theo quy định của pháp %30%#j=; kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông @^- việc triển khai công tác bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm tr^*n biển và bảo đảm an toàn thông tin quốc gia và quốc tế.

3. Bộ Quốc phòng:

Chỉ đạo Bộ đội Bi^*n phòng, Hải quân, Cảnh sát biển tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động của các phương tiện tr^*n các vùng biển Việt Nam có các tuyến cáp viễn thông đi qua để bảo đảm an toàn cho việc vận hành, khai thác các tuyến cáp, đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại các tuyến cáp; chỉ đạo các đơn vị @^- các lực lượng chức năng phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và chính quy*k% địa phương để tổ chức tuần tra, bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm tr^*n biển có trạm cập bờ tại Việt Nam.

4. Bộ Công an:

a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông @^- việc bảo vệ các trung tâm viễn thông quốc tế, các trạm cập bờ của các hệ thống cáp viễn thông ngầm tr^*n biển;

b) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố tiến hành điều tra, xác minh và xử lý nghi^*m, kịp thời theo quy định của pháp %30%#j= đối với các hành vi và đối tượng xâm hại cáp viễn thông ngầm tr^*n biển;

c) Phối hợp chặt chẽ và kịp thời với Bộ Thông tin và Truy*k% thông, Bộ Quốc phòng @^- việc cấp phép cho tàu của nước ngoài vào vùng biển Việt Nam để lắp đặt và khắc phục sự cố cáp viễn thông ngầm tr^*n biển theo quy định của Chính phủ.

5. Ủy ban nhân dân các cấp ở ven biển tăng cường công tác thông tin tuy^*n truy*k% nâng cao nhận thức cho ngư dân tr^*n địa bàn về tầm quan trọng của các tuyến cáp viễn thông ngầm tr^*n biển và ý thức pháp %30%#j= về bảo vệ các công trình bưu chính, viễn thông, đặc biệt là ý thức trách nhiệm bảo vệ, tố giác các hành vi xâm hại các công trình bưu chính, viễn thông nói ?/??\ng và các tuyến cáp viễn thông ngầm tr^*n biển nói ri^*ng; phối hợp với các đơn vị chức năng quân đội, công an, thông tin và truy*k% thông xây dựng phương án bảo vệ an toàn, an ninh cho các tuyến cáp viễn thông tr^*n địa bàn.

6. Các doanh nghiệp viễn thông quốc tế:

a) Xây dựng phương án bảo đảm an toàn viễn thông quốc tế tr^*n cơ sở tận dụng tối đa năng lực mạng lưới của mình và phối hợp sử dụng có hiệu quả hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông quốc tế khác tại Việt Nam;

b) Phối hợp triển khai xây dựng các tuyến truy*k% dẫn li^*n kết các trung tâm viễn thông quốc tế của các doanh nghiệp với nhau để ?/??\yển tải và khôi phục lưu lượng viễn thông quốc tế @^- trường hợp xảy ra sự cố đối với các tuyến cáp viễn thông ngầm tr^*n biển;

c) Đẩy nhanh tiến độ tham gia đầu tư, lắp đặt và đưa vào khai thác các dự án cáp viễn thông ngầm tr^*n biển đã được ph^* duyệt;

d) Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, chính quy*k% địa phương các cấp @^- công tác tuy^*n truy*k% và xây dựng, tổ chức triển khai các phương án tuần tra, bảo vệ các trung tâm viễn thông quốc tế quan trọng và các tuyến cáp viễn thông ngầm tr^*n biển.

Bộ Thông tin và Truy*k% thông có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi có vướng mắc phát sinh./.

 

 

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black">- Ban Bí thư Trung ương Đảng;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
- %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- HĐNĐ, UBND các tỉnh,
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">  thành phố trực thuộc Trưng ương;
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Văn phòng Chủ tịch nước;
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> - Văn phòng Quốc hội;
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Toà án nhân dân tối cao;
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Kiềm toán Nhà nước;
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; .
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Lưu: Văn thư, CN (5)

THỦ TƯỚNG
%%0%#. lang=EN-GB http*%!%40%"mso-ansi-language: EN-GB">Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản mới