Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 04/2007/CT-UBND

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm gần đây, mạng lưới viễn thông và thông tin vô tuyến tr^*n địa bàn tỉnh phát triển tương đối nhanh, nhiều chủng loại thiết bị đã được đưa vào sử dụng kịp thời, góp phần tích cực vào việc phục vụ phát triển kinh tế %z/%%\c, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của <#~|> dân, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương.

Tuy nhi^*n, việc mua bán thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện chưa được quản lý chặt chẽ; công tác tuy^*n truy*k%, phổ biến các quy định của pháp %30%#j= về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đến mọi tầng lớp nhân dân chưa được kịp thời; tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện không đúng với băng tần cho phép, không tuân thủ các điều kiện theo quy định hoặc không có giấy phép diễn ra khá phổ biến. Phần lớn các hộ ngư dân hành nghề đánh bắt xa bờ chưa được nhận thức /|$\t cách đầy đủ về tầm quan trọng của việc trang bị và sử dụng thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, gây không ít khó khăn @^- công tác quản lý và hỗ trợ về ?/??\y^*n môn của các cơ quan chức năng.

Để khắc phục tình trạng n^*u tr^*n và tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý tần số vô tuyến điện tr^*n địa bàn tỉnh, UBND tỉnh y^*u cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành li^*n quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện /|$\t số nội dung cụ thể như sau:

1.Sở Bưu chính - Viễn thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng li^*n quan, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng thường xuy^*n phổ biến, tuy^*n truy*k% các quy định hiện hành của pháp %30%#j= về tần số vô tuyến điện cho mọi đối tượng, đồng thời hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký cấp phép và gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đẩy mạnh công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi w--W--W về tần số vô tuyến điện theo đúng quy định của pháp %30%#j= .

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Bi^*n phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Thủy sản thường xuy^*n kiểm tra, kiểm soát và ki^*n quyết không cho xuất bến hoặc không cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với các trường hợp không trang bị thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện hoặc có trang bị thiết bị phát sóng vô tuyến điện tầm xa (loại sử dụng băng tần HF) nhưng không có giấy phép sử dụng.

3. Công an tỉnh, Sở Thương mại (Chi cục Quản lý thị trường), Cục Hải quan Bình Định thường xuy^*n tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghi^*m các tổ chức, cá nhân vận ?/??\yển, kinh doanh, sử dụng trái phép các thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có nguồn gốc hợp pháp, không có chứng nhận hợp ?/??\ẩn và không đúng quy định về ghi nhãn hàng hoá theo quy định hiện hành của pháp %30%#j=.

4. UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có li^*n quan thường xuy^*n tổ chức tuy^*n truy*k%, phổ biến các quy định của pháp %30%#j= về tần số vô tuyến điện đến các chủ phương tiện nghề cá có sử dụng thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện để góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo quy định. Thường xuy^*n tăng cường công tác quản lý nhà nước tr^*n địa bàn nhằm phát hiện các trường hợp vi w--W--W @^- kinh doanh và sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện, báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định hiện hành của pháp %30%#j=. Chỉ đạo Đài truy*k% thanh các huyện, thành phố, Đài truy*k% thanh các xã, phường, thị trấn nghi^*m túc thực hiện việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng các loại thiết bị phát sóng vô tuyến điện, đặc biệt là các doanh nghiệp dịch vụ taxi, khách sạn, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tr^*n địa bàn tỉnh có sử dụng, kinh doanh máy điện thoại vô tuyến kéo dài, máy bộ đàm và các loại thiết bị phát sóng vô tuyến khác phải thực hiện nghi^*m túc việc đăng ký, xin cấp phép và sử dụng theo đúng quy định hiện hành của pháp %30%#j=.

6. Đài Phát thanh - Truy*k% hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài truy*k% thanh các huyện, thành phố thường xuy^*n tuy^*n truy*k%, phổ biến các quy định hiện hành của Nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện và nội dung Chỉ thị này tr^*n các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện đặt tr^*n phương tiện nghề cá hoạt động ở băng tần C (từ 26,96 MHz đến 27,41 MHz) phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật như đã quy định tại Quyết định số 09/2006/QĐ-BBCVT ngày 10/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

7. Giao Sở Bưu chính - Viễn thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ để xem xét chỉ đạo kịp thời%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">.

Y^*u cầu Thủ trưởng các các sở, ban, ngành có li^*n quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có sử dụng các loại thiết bị phát sóng vô tuyến điện có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghi^*m túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà


Văn bản mới