Tìm kiếm nhanh

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"TEXT-TRANSFORM: uppercase; mso-ansi-language: VI">cộng hoà xã hội ?/??\̉ nghĩa vi^*̣t nam
%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Số:  1238/CT-KTNN

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Hà Nội, ngày 01%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> tháng 10%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> năm 2008

 

%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"TEXT-TRANSFORM: uppercase; mso-ansi-language: VI">CHỈ THỊ

%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"TEXT-TRANSFORM: uppercase; mso-ansi-language: VI">VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN

%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Thời gian vừa qua, hoạt động ki^*̉m toán của Ki^*̉m toán Nhà nướccó nhi^*̀u ti^*́n bộ, nhi^*̀u Đoàn ki^*̉m toán đạt chất lượng cao, ti^*u bi^*̉u%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">,%%0%#. class=MsoPageNumber> như:%%0%#. class=MsoPageNumber> Đoàn ki^*̉m toán ngân sách, ti^*̀n và tài sản nhà nước tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Đồng Nai, %%0%#. class=MsoPageNumber>Văn phòng Chính phủ,%%0%#. class=MsoPageNumber> Văn phòng Quốc hội và một số cuộc ki^*̉m toán tại các tỉnh uỷ...Một số đơn vị tuy %%0%#. class=MsoPageNumber>đã được Ki^*̉m toán độc lập ki^*̉m toán nhưng Ki^*̉m toán Nhà nước vẫn có nhi^*̀u phát hi^*̣n, ki^*́n nghị mới v^*̀ hạn ch^*́, thi^*́u sót, thậm chí là sai phạm @^- quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước như: Ngân hàng Nông nghi^*̣p và Phát tri^*̉n Nông thôn, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn... Một số tập th^*̉, cá nhân đã th^*̉ hi^*̣n tinh thần trách nhi^*̣m cao @^- hoạt động ki^*̉m toán, chấp hành tốt các Quy trình, Chuẩn mực ki^*̉m toán,%%0%#. class=MsoPageNumber> Quy ch^*́ Tổ chức và hoạt động của Đoàn Ki^*̉m toán nhà nước, Quy%%0%#. class=MsoPageNumber> tắc ứng xử của Ki^*̉m toán vi^*n nhà nước. %%0%#. class=MsoPageNumber>Chất lượng nội dung ki^*̉m toán, bằng chứng ki^*̉m toán, ghi chép hồ sơ ki^*̉m toán, thời gian ki^*̉m toán và phát hành báo cáo ki^*̉m toán %%0%#. class=MsoPageNumber>của một số Đoàn ki^*̉m toán có ti^*́n bộ; c%%0%#. class=MsoPageNumber>h^*́ độ thông tin, báo cáo sơ bộ k^*́t quả ki^*̉m toán và các khó khăn @^- quá trình ki^*̉m toán kịp thời hơn so với trước đây.

%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Tuy nhi^*n b^*n cạnh những ưu đi^*̉m,%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> %%0%#. class=MsoPageNumber>vẫn còn nhi^*̀u hạn ch^*́, bất cập @^- quản lý và thực hi^*̣n nhi^*̣m vụ ki^*̉m toán gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng ki^*̉m toán, cụ th^*̉ như sau:

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">- %%0%#. class=MsoPageNumber>Tinh thần trách nhi^*̣m, tư tưởng, lòng tự trọng ngh^*̀ nghi^*̣p, ý thức tôn trọng q%%0%#. class=MsoPageNumber>uy trình, phương pháp ?/??\y^*n môn nghi^*̣p vụ của nhi^*̀u Ki^*̉m toán vi^*n còn kém và cá bi^*̣t còn có dấu hi^*̣u dàn x^*́p k^*́t quả ki^*̉m toán; chưa có nhi^*̀u nhân tố tích cực, đi^*̉n hình @^- hoạt động ki^*̉m toán; văn hoá ứng xử của Ki^*̉m toán vi^*n nhà nước có ti^*́n bộ so với các năm trước nhưng vẫn còn một số trường hợp có bi^*̉u hi^*̣n không tốt, thi^*́u ?/??\ẩn mực @^- thái độ làm vi^*̣c, phát ngôn ...làm ảnh hưởng đ^*́n uy tín của Ki^*̉m toán Nhà nước.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">- %%0%#. class=MsoPageNumber>Vi^*̣c chấp hành các quy trình, ?/??\ẩn mực ki^*̉m toán nhà nước và phương pháp ?/??\y^*n môn nghi^*̣p vụ tại không ít Đoàn ki^*̉m toán, Tổ k%%0%#. class=MsoPageNumber>i^*̉m toán chưa nghi^*m; vi^*̣c %%0%#. class=MsoPageNumber>lập và ph^* duy^*̣t k%%0%#. class=MsoPageNumber>^*́ hoạch ki^*̉m toán chi ti^*́t của nhi^*̀u Tổ ki^*̉m toán chậm so với quy định; %%0%#. class=MsoPageNumber>nội dung k^*́ hoạch ki^*̉m toán chi ti^*́t còn sơ sài, không bám sát mục ti^*u ki^*̉m toán đã được duy^*̣t; %%0%#. class=MsoPageNumber>nhi^*̀u %%0%#. class=MsoPageNumber>Ki^*̉m toán vi^*n ghi %%0%#. class=MsoPageNumber>Nhật ký ki^*̉m toán sơ sài, không theo di^*̃n bi^*́n nghi^*̣p vụ ki^*̉m toán và không thường xuy^*n ghi hàng ngày theo quy định, còn bi^*̉u hi^*̣n ghi chép qua loa, đối phó; hồ sơ ki^*̉m toán không lưu bằng chứng ki^*̉m toán kèm theo đ^*̉ đảm bảo cơ sở pháp lý và làm cơ sở cho các k^*́t luận, ki^*́n nghị ki^*̉m toán; %%0%#. class=MsoPageNumber>một số Tổ trưởng Tổ ki^*̉m toán chưa thực hi^*̣n ki^*̉m tra, ký xác nhận hàng ngày vào Nhật ký Ki^*̉m toán vi^*n nhà nước.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">- %%0%#. class=MsoPageNumber>Một số Tổ ki^*̉m toán có bi^*̉u hi^*̣n tư tưởng ngại khó khăn, va chạm, ỷ lại theo %%0%#. class=MsoPageNumber>k^*́t quả thanh tra, ki^*̉m toán độc lập; %%0%#. class=MsoPageNumber>lựa chọn nội dung và đơn vị ki^*̉m toán theo ki^*̉u d^*̃ làm, khó bỏ; %%0%#. class=MsoPageNumber>còn có hi^*̣n tượng né tránh, bỏ qua những vấn đ^*̀ gai góc @^- quá trình ki^*̉m toán và không đi đ^*́n tận cùng đối với các phát hi^*̣n ki^*̉m toán, phương pháp ki^*̉m toán còn đơn giản.

%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">- Một số Trưởng Đoàn ki^*̉m toán không bám sát mục ti^*u, những nội dung trọng đi^*̉m của cuộc ki^*̉m toán được phân công n^*n không đạt được mục ti^*u ki^*̉m toán đã được ph^* duy^*̣t, tri^*̉n khai hoạt động ki^*̉m toán còn dàn trải, k^*́t quả ki^*̉m toán không đạt được so với y^*u cầu đặt ra; không ít lãnh đạo Ki^*̉m toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành, khu vực, Trưởng, Phó Đoàn ki^*̉m toán thi^*́u sâu sát, không nắm được tình hình, k^*́t quả ki^*̉m toán cụ th^*̉ n^*n tác dụng chỉ đạo, ki^*̉m tra hoạt động ?/??\y^*n môn còn rất hạn ch^*́; hi^*̣u lực của k^*́t quả ki^*̉m toán còn thấp; cá bi^*̣t có đơn vị có bi^*̉u hi^*̣n chạy theo thành tích n^*n không bảo đảm quy định v^*̀ trình tự lập và phát hành báo cáo ki^*̉m toán, gây ảnh hưởng đ^*́n chất lượng ki^*̉m toán; một số trường hợp trả lời ki^*́n nghị của các đơn vị được ki^*̉m toán còn chậm so với quy định, xử lý không dứt đi^*̉m những vướng mắc @^- quá trình thực hi^*̣n ki^*̉m toán; thời gian phát hành báo cáo nhìn ?/??\ng vẫn chưa đáp ứng được y^*u cầu so với quy định của Luật Ki^*̉m toán nhà nước; có trường hợp tự động giảm bớt đối tượng ki^*̉m toán theo quy^*́t định ki^*̉m toán đã được ban hành, không báo cáo lãnh đạo Ki^*̉m toán Nhà nước đ^*̉ xem xét, giải quy^*́t.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">- M%%0%#. class=MsoPageNumber>ột số Ki^*̉m toán trưởng, Trưởng Đoàn ki^*̉m toán không sâu sát với trách nhi^*̣m quản lý hoạt động ?/??\y^*n môn, thậm chí buông lỏng, không có bi^*̣n pháp giám sát, quản lý hoạt động ki^*̉m toán hữu hi^*̣u the%%0%#. class=MsoPageNumber>o chức năng, nhi^*̣m vụ được giao. Còn có trường hợp k^*́t luận giải quy^*́t các vấn đ^*̀ li^*n quan đ^*́n nghi^*̣p vụ nhưng không được ghi @^- %%0%#. class=MsoPageNumber>bi^*n bản thông qua báo cáo và bi^*n bản ki^*̉m toán với đơn vị. Vai trò của Hội đồng cấp vụ còn y^*́u, %%0%#. class=MsoPageNumber>một số Ki^*̉m toán trưởng, Trưởng Đoàn ki^*̉m toán chưa quan tâm giải quy^*́t những vấn đ^*̀ vướng mắc ngay @^- quá trình thực hi^*̣n ki^*̉m toán,%%0%#. class=MsoPageNumber> còn tình trạng đùn đẩy vi^*̣c l^*n tr^*n. Vai trò của một số Phó trưởng Đoàn ki^*̉m toán còn mờ nhạt, nguy^*n nhân là do vi^*̣c phân công, phân nhi^*̣m không rõ ràng, không gắn với trách nhi^*̣m @^- lãnh đạo Đoàn ki^*̉m toán và Phó trưởng Đoàn ki^*̉m toán đa số vẫn ki^*m nhi^*̣m Tổ trưởng Tổ ki^*̉m toán. %%0%#. class=MsoPageNumber>Nhi^*̀u đơn vị c%%0%#. class=MsoPageNumber>hưa phát hi^*̣n kịp thời, tôn vinh những cá nhân đi^*̉n hình ti^*n ti^*́n và khơi dậy lòng tự trọng ngh^*̀ nghi^*̣p @^- ý thức của mỗi Ki^*̉m toán vi^*n nhà nước.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">- %%0%#. class=MsoPageNumber>Công tác ki^*̉m tra, ki^*̉m soát của các vụ chức năng chưa tương xứng với chức năng, nhi^*̣m vụ và nguồn lực được giao. Thực hi^*̣n thanh tra, ki^*̉m tra, ki^*̉m soát vẫn còn né tránh, k^*́t luận còn ?/??\ng ?/??\ng, %%0%#. class=MsoPageNumber>không n^*u rõ cụ th^*̉ các nội dung và các trường hợp vi phạm quy định ngh^*̀ nghi^*̣p; %%0%#. class=MsoPageNumber>thậm chí có trường hợp ban hành k^*́t luận thanh tra, ki^*̉m tra không đúng Quy trình thanh tra, ki^*̉m tra của Ki^*̉m toán Nhà nước, hi^*̣u lực công tác thanh tra, ki^*̉m tra còn thấp, chưa tương xứng y^*u cầu.

%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động ki^*̉m toán, khắc phục %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">ngay%%0%#. class=MsoPageNumber> những tồn tại n^*u tr^*n, %%0%#. class=MsoPageNumber>Tổng Ki^*̉m toán Nhà nước chỉ thị %%0%#. class=MsoPageNumber>Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ki^*̉m toán Nhà nước; %%0%#. class=MsoPageNumber>Ki^*̉m toán trưởng các Ki^*̉m toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành, các Ki^*̉m toán Nhà nước khu vực; Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn ki^*̉m toán, các Tổ trưởng Tổ ki^*̉m toán, Ki^*̉m toán vi^*n, Thành vi^*n khác của Tổ Ki^*̉m toán %%0%#. class=MsoPageNumber>và toàn th^*̉ các cán bộ, công chức @^- toàn ngành quán tri^*̣t và thực hi^*̣n ngay một số nội dung sau:

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">1. %%0%#. class=MsoPageNumber>Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhi^*̣m, khơi dậy lòng tự hào, tự trọng ngh^*̀ nghi^*̣p của toàn th^*̉ cán bộ, công chức và Ki^*̉m toán vi^*n @^- vi^*̣c thực hi^*̣n các quy định của Ki^*̉m toán Nhà nước @^- hoạt động ki^*̉m toán và các quy định của đơn vị được ki^*̉m toán. Kịp thời phát hi^*̣n, bi^*̉u dương, khen thưởng đ^*̉ khích l^*̣ các tập th^*̉, cá nhân đi^*̉n hình chấp hành tốt các quy định ngh^*̀ nghi^*̣p và có nhi^*̀u đóng góp @^- hoạt động ki^*̉m toán. Chú trọng vi^*̣c bố trí nhân sự khi lập k^*́ hoạch ki^*̉m toán nhằm xây dựng khối đoàn k^*́t, thống nhất, có nguy^*n tắc và tinh thần xây dựng @^- nội bộ các Tổ ki^*̉m toán, Đoàn ki^*̉m toán, các Ki^*̉m toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành và Ki^*̉m toán Nhà nước khu vực.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">2. %%0%#. class=MsoPageNumber>Ti^*́p tục quán tri^*̣t và tổ chức thực hi^*̣n nghi^*m Luật Ki^*̉m toán nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành%%0%#. class=MsoPageNumber>, Quy ch^*́ tổ chức và hoạt động của Đoàn ki^*̉m toán nhà nước, Quy tắc ứng xử của Ki^*̉m toán vi^*n nhà nước,%%0%#. class=MsoPageNumber> các quy trình, ?/??\ẩn mực và phương pháp ?/??\y^*n môn nghi^*̣p vụ ki^*̉m toán;%%0%#. class=MsoPageNumber> ?/??\́ trọng thực hi^*̣n các quy định v^*̀ hồ sơ, mẫu bi^*̉u ki^*̉m toán, vi^*̣c ghi chép Nhật ký ki^*̉m toán và lưu giữ bằng chứng ki^*̉m toán, ghi chép đầy đủ @^- hồ sơ ki^*̉m toán v^*̀ những ý ki^*́n khác nhau giữa Ki^*̉m toán vi^*n và Tổ trưởng Tổ ki^*̉m toán, giữa Tổ trưởng Tổ ki^*̉m toán và Trưởng Đoàn ki^*̉m toán, giữa Trưởng Đoàn ki^*̉m toán với Ki^*̉m toán trưởng gắn với tăng cường trách nhi^*̣m của mỗi chức danh; thực hi^*̣n nghi^*m quy trình bảo lưu ý ki^*́n của Ki^*̉m toán vi^*n; đẩy mạnh vi^*̣c đa dạng hoá phương pháp thu thập bằng chứng ki^*̉m toán nhằm bảo đảm ý ki^*́n k^*́t luận, ki^*́n nghị ki^*̉m toán phải khách quan, th%%0%#. class=MsoPageNumber>ận trọng, thuy^*́t phục và đầy đủ cơ sở pháp lý; xử lý dứt đi^*̉m,%%0%#. class=MsoPageNumber> kịp thời các vướng mắc, các ý ki^*́n khác nhau @^- quá trình ki^*̉m toán và đẩy nhanh ti^*́n độ phát hành báo cáo ki^*̉m toán.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">3. %%0%#. class=MsoPageNumber>Bám sát mục ti^*u, trọng đi^*̉m, nội dung của từng cuộc ki^*̉m toán theo k^*́ hoạch được ph^* duy^*̣t, nâng cao chất lượng ki^*̉m toán và chất lượng báo cáo ki^*̉m toán, đảm bảo thời gian và ti^*́n độ phát hành báo cáo ki^*̉m toán theo quy định. Tăng cường ki^*̉m toán tài chính và ki^*̉m toán tuân thủ, ti^*́p tục và quán tri^*̣t và thực hi^*̣n Hướng d%%0%#. class=MsoPageNumber>ẫn 165/HD-KTNN ngày 06/3/2008 của Ki^*̉m toán Nhà nước hướng dẫn %%0%#. class=MsoPageNumber>k^*́t luận v^*̀ trách nhi^*̣m và ki^*́n nghị xử lý vi phạm theo k^*́t quả ki^*̉m toán. Các Vụ Tổng hợp, Pháp ch^*́ khi thẩm định báo cáo ki^*̉m toán cần bám sát, đánh giá k^*́t quả ki^*̉m toán theo các k^*́ hoạch đã được ph^* duy^*̣t.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">4. %%0%#. class=MsoPageNumber>Chấn chỉnh, tăng cường hoạt động tự ki^*̉m tra, ki^*̉m soát của các cấp @^- nội bộ các Ki^*̉m toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành, các K%%0%#. class=MsoPageNumber>i^*̉m toán Nhà nước khu vực, Đoàn ki^*̉m toán, Tổ ki^*̉m toán. %%0%#. class=MsoPageNumber>Ki^*̉m toán trưởng các Ki^*̉m toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành và các Ki^*̉m toán Nhà nước khu vực, Trưởng các Đoàn ki^*̉m toán %%0%#. class=MsoPageNumber>phải gương mẫu @^- thực hi^*̣n chức năng, nhi^*̣m vụ được giao, sâu sát với hoạt động ki^*̉m toán, thực hi^*̣n ngay các bi^*̣n pháp ki^*̉m soát nóng @^- quá trình các Đoàn Ki^*̉m toán đang tri^*̉n khai hoạt động ki^*̉m toán, giám sát vi^*̣c thực hi^*̣n mục ti^*u ki^*̉m toán và đẩy nhanh ti^*́n độ phát hành báo cáo ki^*̉m toán. %%0%#. class=MsoPageNumber>Lưu ý vi^*̣c ti^*́t ki^*̣m thời gian, chi phí @^- vi^*̣c k^*́t luận tại các đơn vị được ki^*̉m toán và thực hi^*̣n thí đi^*̉m theo giải trình của Tổ trưởng Tổ ki^*̉m toán đối với các trường hợp không phát hi^*̣n ch^*nh l^*̣ch, sai phạm hoặc đơn vị được ki^*̉m toán không có ý ki^*́n bảo lưu đối với k^*́t luận, ki^*́n nghị ki^*̉m toán.

%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Các Vụ chức năng đẩy mạnh và tăng cường hi^*̣u lực%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> %%0%#. class=MsoPageNumber>hoạt động thanh tra, ki^*̉m tra ki^*̉m soát chất lượng ki^*̉m toán the%%0%#. class=MsoPageNumber>o chức năng, nhi^*̣m vụ được giao, %%0%#. class=MsoPageNumber>thực hi^*̣n đúng quy trình Thanh tra, ki^*̉m tra ban hành theo Quy^*́t định số 11/QĐ-KTNN ngày 10/12/2007 của Tổng Ki^*̉m toán nhà nước, %%0%#. class=MsoPageNumber>bảo đảm tính khách quan, chất lượng và hi^*̣u quả. Lãnh đạo Ki^*̉m toán Nhà nước sẽ ki^*̉m tra đột xuất, cần thi^*́t có th^*̉ tổ chức đoàn ki^*̉m tra li^*n ngành ki^*̉m tra hoạt động ki^*̉m toán.%%0%#. class=MsoPageNumber> K^*́t luận thanh tra, ki^*̉m tra phải n^*u rõ các trường hợp, bi^*̣n pháp xử lý đối với từng tập th^*̉, cá nhân vi phạm.

%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Các đơn vị trực thuộc Ki^*̉m toán Nhà nước%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> theo %%0%#. class=MsoPageNumber>chức năng, nhi^*̣m vụ được giao %%0%#. class=MsoPageNumber>?/??\́ trọng và tăng cường hơn nữa công tác ki^*̉m tra, ki^*̉m soát hoạt động ki^*̉m toán,%%0%#. class=MsoPageNumber> nhất là vi^*̣c thực hi^*̣n Quy ch^*́ tổ chức và hoạt động của Đoàn Ki^*̉m toán Nhà nước, đạo đức ngh^*̀ nghi^*̣p và văn hoá ứng xử của Ki^*̉m toán vi^*n, thực hi^*̣n các Quy trình, ?/??\ẩn mực ki^*̉m toán, hồ sơ ki^*̉m toán, tổng hợp k^*́t quả ki^*̉m toán theo các bi^*n bản ki^*̉m toán, %%0%#. class=MsoPageNumber>phát hành công bố công khai %%0%#. class=MsoPageNumber>k^*́t luận ki^*̉m tra của từng cuộc ki^*̉m tra.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">X%%0%#. class=MsoPageNumber>ử lý nghi^*m đối với các Trưởng Đoàn ki^*̉m toán, Tổ trưởng Tổ ki^*̉m toán, Ki^*̉m toán vi^*n và thành vi^*n khác của Tổ ki^*̉m toán vi phạm các quy định của Pháp luật và của Ki^*̉m toán Nhà nước @^- hoạt động ki^*̉m toán, gắn với thi đua, khen thưởng, kỷ luật hàng năm một cách chặt chẽ, công khai. %%0%#. class=MsoPageNumber>Thay th^*́, đình chỉ ngay hoạt động ki^*̉m toán đối với Ki^*̉m toán vi^*n vi phạm, nhất là vi^*̣c không thực hi^*̣n đúng các quy định @^- ghi chép Nhật ký Ki^*̉m toán vi^*n. Thực hi^*̣n xem xét, xử lý trách nhi^*̣m quản lý đối với các Ki^*̉m toán trưởng Ki^*̉m toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành, Ki^*̉m toán trưởng Ki^*̉m toán Nhà nước khu vực, Trưởng Đoàn ki^*̉m toán, Tổ trưởng Tổ ki^*̉m toán đ^*̉ xảy ra vi phạm @^- phạm vi quản lý của mình.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">5.%%0%#. class=MsoPageNumber> Các đơn vị nghi^*m túc tri^*̉n khai thực hi^*̣n đánh giá chất lượng cuộc ki^*̉m toán theo quy định tại Quy^*́t định số 1271/QĐ-KTNN ngày 31/10/2007%%0%#. class=MsoPageNumber> của Tổng Ki^*̉m toán Nhà nước v^*̀ vi^*̣c ban hành quy định ti^*u chí và thang đi^*̉m đánh giá chất lượng cuộc ki^*̉m toán. Vụ Ch^*́ độ và Ki^*̉m soát chất lượng ki^*̉m toán phối hợp với Văn phòng Ki^*̉m toán Nhà nước (Phòng Thi đua-Khen thưởng) tổ chức theo dõi, ki^*̉m tra vi^*̣c thực hi^*̣n.

%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ki^*̉m toán Nhà nước chịu trách nhi^*̣m phổ bi^*́n, quán tri^*̣t đ^*́n từng cán bộ, công chức đặc bi^*̣t các ki^*̉m toán vi^*n, thành vi^*n khác của Đoàn ki^*̉m toán thuộc đơn vị; tổ chức thực hi^*̣n và kịp thời báo cáo Tổng Ki^*̉m toán Nhà nước những vướng mắc, phát sinh @^- quá trình thực hi^*̣n các quy định v^*̀ hoạt động ki^*̉m toán của Ki^*̉m toán Nhà nước./.%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">

 

%dsw210%

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Nơi nhận:
%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: VI">- %%0%#. class=MsoPageNumber>Lãnh đạo KTNN;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. class=MsoPageNumber>- %%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: VI">Các đơn vị trực thuộc;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: VI">- Thường trực Đảng uỷ KTNN;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: VI">- Thường trực Công đoàn KTNN;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: VI">- Bí thư Đoàn TN CN HCM KTNN;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: VI">- Văn phòng %%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: VI">(TK-TH); %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. class=MsoPageNumber>%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: VI">- Lưu%%0%#. lang=VI http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: VI">: VT.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"TEXT-TRANSFORM: uppercase; mso-ansi-language: VI">Tổng ki^*̉m toán Nhà nước
%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Vương Đình Hu^*̣


Văn bản mới