Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 07/2008/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 02 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỂM KÊ ĐẤT ĐANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

 

Ngày 14 tháng 02 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg về việc kiểm k^* quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất theo tinh thần Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về /|$\t số chủ trương, chính sách lớn để n*k% kinh tế phát triển nhanh và b*k% vững khi Việt Nam là thành vi^*n của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Để thực hiện tốt Chỉ thị n^*u tr^*n của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu y^*u cầu Giám đốc Sở Tài nguy^*n và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ngành có li^*n quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi ?/??\ng là cấp huyện), các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất @^- tỉnh tổ chức thực hiện kiểm k^* đất, lập bản trích đo địa chính khu đất đang quản lý, sử dụng theo các nội dung sau:

1. Đối tượng tiến hành kiểm k^*

Kiểm k^* các loại đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - %z/%%\c, tổ chức chính trị %z/%%\c - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công,tổ chức kinh tế (sau đây gọi ?/??\ng là các tổ chức) đang quản lý, sử dụng mà được Nhà nước giao hoặc cho thu^* đất tr^*n địa bàn tỉnh.

Đối với đất an ninh, quốc phòng chỉ rà soát ranh giới, cắm mốc ranh giới, xác định tổng diện tích đất, rà soát lại số liệu kiểm k^* chi tiết đã thực hiện @^- kỳ kiểm k^* đất đai năm 2005. Đối với các tổ chức đất an ninh, quốc phòng đã được cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất, số liệu diện tích đất được thể hiện tr^*n giấy tờ pháp lý mà tổ chức an ninh, quốc phòng đang quản lý.

Ri^*ng đất do các Ban Quản lý rừng và các Công ty Nông, Lâm nghiệp thực hiện theo các quy định tại các Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh và theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 198/TB-VPCP ngày 28 tháng 11 năm 2006 và Công văn số 3100/VPCP-NN ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

2. Nội dung kiểm k^* đất đai, lập bản đồ trích đo địa chính khu đất

a) Phạm vi kiểm k^* quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức

Kiểm k^* quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được tiến hành tr^*n w--W--W vi toàn tỉnh theo từng tổ chức có quản lý, sử dụng đất @^- đơn vị hành chính; @^- đó xã, phường, thị trấn (sau đây gọi ?/??\ng là cấp xã) là đơn vị cơ bản để tiến hành kiểm k^* các tổ chức quản lý, sử dụng đất tr^*n địa bàn của địa phương mình. Kết quả kiểm k^* cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm k^* cấp huyện, tỉnh.

b) Nội dung kiểm k^* quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức

Việc kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất được tiến hành theo chỉ ti^*u các loại đất do Bộ Tài nguy^*n và Môi trường quy định.

Số liệu diện tích tính theo loại đất của các tổ chức phải được đối chiếu giữa hồ sơ giao đất, cho thu^* đất, hồ sơ địa chính và hiện trạng sử dụng đất (tr^*n thực tế được thể hiện tr^*n bản đồ địa chính hoặc tr^*n bản trích đo địa chính.

Trong số liệu kiểm k^* về diện tích, tất cả các tổ chức sử dụng đất tr^*n địa bàn tỉnh phải tiến hành rà soát và tự k^* khai chi tiết diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất, diện tích đang sử dụng phù hợp hoặc không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất bị lấn, chiếm; diện tích đất ?/??\yển nhượng, cho thu^* trái phép; diện tích đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa; diện tích đất sử dụng ít hiệu quả, diện tích đất chưa sử dụng; diện tích đất sử dụng sai mục đích.

c) Lập bản trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất đang quản lý, sử dụng

Lập bản trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức có @^- đơn vị hành chính cấp xã. Trường hợp tổ chức có /|$\t vị trí nhưng thuộc địa bàn nhiều đơn vị hành chính phải có sơ đồ ?/??\ng cho vị trí khu đất kèm theo.

d) Báo cáo tình hình sử dụng đất

Tình hình tổ chức thực hiện, phương pháp thu thập số liệu kiểm k^* quỹ đất, nguồn gốc số liệu thu thập tại cấp xã, độ tin cậy của số liệu thu thập và số liệu tổng hợp, các thông tin khác li^*n quan đến số liệu; phân tích sự khác nhau giữa số liệu @^- hồ sơ địa chính và số liệu thu thập tr^*n thực địa; nguồn tài liệu và phương pháp lập bản trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Báo cáo thuyết minh kết quả kiểm k^* quỹ đất, gồm: đánh giá hiện trạng sử dụng đất; đánh giá tình hình biến động và phân tích nguy^*n nhân biến động về sử dụng đất từ khi có Quyết định giao đất hoặc công nhận quy*k% sử dụng đất (kể từ khi nhận bàn giao đất thực địa) đến thời điểm kiểm k^* (ngày 01 tháng 04 năm 2008); thuyết minh tình hình tranh chấp; tình hình bị lấn, chiếm; tình hình lấn, chiếm đất; tình hình sử dụng và việc cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất cho tổ chức đang quản lý, sử dụng đất.

3. Thời điểm kiểm k^* và thời hạn hoàn thành

a) Thời điểm kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất được thực hiện thống nhất tr^*n w--W--W vi toàn tỉnh là ngày 01 tháng 4 năm 2008.

b) Thời hạn hoàn thành việc kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất và báo cáo tình hình sử dụng của các tổ chức quy định như sau:

- Công tác ?/??\ẩn bị: hoàn thành trước ngày 29 tháng 02 năm 2008;

- Cấp xã, phường, thị trấn hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2008;

- Các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2008;

- Cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2008.

4. Kinh phí kiểm k^*

Kinh phí cho các hoạt động kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất được cân đối @^- dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

5. Trách nhiệm của các Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất

a) Sở Tài nguy^*n và Môi trường

- Chủ trì xây dựng phương án kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ph^* duyệt theo quy định;

- Lập dự toán chi phí cho hoạt động kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất theo hướng dẫn của li^*n Bộ Tài chính - Tài nguy^*n và Môi trường thông qua Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh ph^* duyệt;

- Hướng dẫn cụ thể biểu mẫu kiểm k^*, phương pháp và cách lập bản trích lục, trích đo địa chính khu đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức;

- Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất cho tất cả cán bộ, công chức thực hiện công tác kiểm k^* tr^*n địa bàn toàn tỉnh, giúp Ban Chỉ đạo kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất năm 2008 triển khai, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm k^* của các cấp @^- tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị này và hướng dẫn của Bộ Tài nguy^*n và Môi trường;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất;

Ban Chỉ đạo kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phương án kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tài nguy^*n và Môi trường.

Thành vi^*n Ban Chỉ đạo kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất cử ?/??\y^*n vi^*n thuộc sở, ngành mình trực tiếp tham gia tổ ?/??\y^*n vi^*n giúp việc cho Ban Chỉ đạo; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo về nghiệp vụ kiểm k^* đất đai @^- toàn tỉnh; tổng hợp tình hình và tiến độ thực hiện để báo cáo thường xuy^*n cho Ban Chỉ đạo; tổng hợp số liệu kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện và tình hình sử dụng đất của các tổ chức tr^*n w--W--W vi địa bàn toàn tỉnh.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Bi^*n phòng tỉnh, các lực lượng vũ trang đóng tr^*n địa bàn tỉnh, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguy^*n và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát ranh giới, cắm mốc ranh giới (nếu thấy cần thiết), xác định diện tích đất đang sử dụng và quản lý của các đơn vị trực thuộc; thống nhất ranh giới, mốc ranh giới (nếu có) và số liệu diện tích của các đơn vị quốc phòng, an ninh đang quản lý, sử dụng tr^*n địa,bàn từng huyện, thị xã, thành phố. Ri^*ng diện tích các loại đất chỉ rà soát lại số liệu kiểm k^* chi tiết các loại đất @^- w--W--W vi quản lý, sử dụng mà các đơn vị đã thực hiện @^- kiểm k^* đất đai năm 2005. Trường hợp @^- kỳ kiểm k^* đất đai năm 2005 nếu còn diện tích đất nào chưa được kiểm k^* thì phải lập phương án chi tiết bổ sung.

c) Kinh phí phục vụ cho các hoạt động kiểm k^* này do ngân sách tỉnh cấp phát. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối đủ kinh phí và tổ chức thanh quyết toán kinh phí kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất theo đúng hướng dẫn của li^*n Bộ Tài chính - Tài nguy^*n và Môi trường.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất cấp huyện. Xây dựng phương án kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất tr^*n địa bàn địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với cấp chính quy*k% địa phương trực thuộc nhằm triển khai nhiệm vụ kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất năm 2008 đúng quy định và hoàn thành đúng tiến độ thời gian quy định. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm k^* đất (nếu có) thực hiện công tác kiểm k^* đất của các tổ chức tr^*n địa bàn địa phương mình.

đ) Các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất có trách nhiệm rà soát hiện trạng đất đang quản lý, sử dụng của đơn vị mình; hệ thống lại toàn bộ các tài liệu li^*n quan đến việc được giao, cho thu^* đất, phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm k^* để thực hiện kiểm k^* đất của tổ chức mình.

Y^*u cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn @^- tỉnh, các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. Giám đốc Sở Tài nguy^*n và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và thường xuy^*n báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị để Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Trần Minh Sanh


Văn bản mới