Tìm kiếm nhanh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2005/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH VỀ TRẢ LƯƠNG VÀ BHXH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 13/10/2005, Bộ trưởng đã có buổi làm việc định kỳ với Li^*n hiệp các công đoàn ngành Giao thông vận tải @^- đó có những nội dung quan trọng li^*n quan đến việc giải quyết tồn đọng vốn @^- xây dựng cơ bản, chậm thanh toán lương cho <#~|> lao động tr^*n 54 tỷ đồng, nợ BHXH tr^*n 30 tỷ đồng, do đó 3166 <#~|> lao động nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, tại nạn lao động không được giải quyết chế độ với số ti*k% 1,269 tỷ đồng… tại các đơn vị thuộc Bộ.

Để sớm khắc phục những tồn tại tr^*n, Bộ chỉ thị cho các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện những công việc sau:

1) Tập trung thu hồi công nợ, đề ra kế hoạch cụ thể làm việc với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các đơn vị chủ thầu, đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn @^- khâu nghiệm thu, thanh toán, giải quyết kịp thời thủ tục giải ngân, nhất là các công trình trọng điểm, công trình đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Vì đây là khâu quan trọng li^*n quan đến những thiếu sót tồn tại n^*u tr^*n.

2) Lãnh đạo các đơn vị phải rà soát, nắm rõ tình hình nợ đọng lương, BHXH và giải quyết các chế độ chính sách đối với <#~|> lao động. Các đơn vị trực thuộc Bộ lập kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thành vi^*n giải quyết các vấn đề tồn tại tr^*n. Việc thu, nộp BHXH là trách nhiệm và nghĩa vụ của <#~|> sử dụng lao động cũng như <#~|> lao động n^*n các đơn vị phải nghi^*m túc thực hiện để giải quyết kịp thời các quy*k% lợi của <#~|> lao động, không để dây dưa, kéo dài như thời gian qua làm ảnh hưởng đến uy tính của ngành.

3) Giao cho Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức kiểm tra, nắm tình hình cụ thể tại /|$\t số đơn vị trọng điểm giúp Bộ chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung n^*u tr^*n. Các đơn vị trực thuộc Bộ lập báo cáo tình hình giải quyết chính sách về trả lương, thu nộp BHXH và những tồn đọng của đơn vị gửi về Bộ trước ngày 25/12/2005 (qua Vụ Tổ chức cán bộ)./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

Đào Đình Bình


Văn bản mới