Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/CT-UBND

Hóc Môn, ngày 07 tháng 7 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN THEO HƯỚNG DẪN CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 14/2007/TTLT-BYT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 06/2007/TTLT-BYT-BTC

 

Thời gian vừa qua, việc triển khai thực hiện Thông tư li^*n tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Li^*n Bộ Y tế - Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung /|$\t số điểm của Thông tư li^*n tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện đã góp phần tháo gỡ /|$\t số vướng mắc về điều kiện tham gia BHYT tự nguyện.

Tuy nhi^*n, @^- thực tế mức độ tham gia của <#~|> dân vẫn còn hạn chế, đến nay tr^*n địa bàn huyện mới chỉ có 5.860 <#~|> tham gia BHYT tự nguyện, chưa đạt được mục đích, y^*u cầu đề ra về chương trình BHYT tự nguyện.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông tư li^*n tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Li^*n Bộ Y tế - Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung /|$\t số điểm của Thông tư li^*n tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT tự nguyện và thực hiện Công văn số 624/UBND-VX ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Thông tư li^*n tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC.

Đồng thời, để tăng cường hiệu quả công tác tuy^*n truy*k%, vận động <#~|> dân tham gia BHYT tự nguyện, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh cho <#~|> dân tr^*n địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chỉ thị:

1. Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn:

Phối hợp với các ban, ngành của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện chính sách BHYT tự nguyện cho các cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu tham gia BHYT tự nguyện theo đúng chỉ đạo của Li^*n Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Hướng dẫn các trường học tr^*n địa bàn huyện vận động học sinh mua đầy đủ BHYT và sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động y tế học đường theo quy định.

Chủ trì và phối hợp với Bệnh viện Hóc Môn, Đài Truy*k% thanh và các cơ quan, đơn vị có li^*n quan @^- việc tổ chức triển khai thực hiện BHYT tự nguyện tr^*n địa bàn theo đúng các quy định hiện hành. Thường xuy^*n theo dõi tình hình triển khai thực hiện để báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh @^- quá trình tổ chức thực hiện.

2. Trung tâm Văn hóa, Đài Truy*k% thanh huyện:

Tổ chức thực hiện tuy^*n truy*k% về chương trình BHYT tự nguyện để góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về BHYT tự nguyện.

3. Phòng Giáo dục huyện: Chỉ đạo các trường học chủ động tổ chức vận động phụ huynh học sinh mua đầy đủ BHYT cho học sinh để có nguồn kinh phí cho hoạt động y tế học đường, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh kể từ năm học 2008 - 2009.

4. Bệnh viện Hóc Môn: Tổ chức bố trí công tác tiếp nhận, khám chữa bệnh và điều trị cho các đối tượng có thẻ BHYT; phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn đảm bảo thực hiện đúng quy*k% lợi khám chữa bệnh BHYT theo các quy định hiện hành. Tăng cường tuy^*n truy*k% giáo dục y, bác sĩ phục vụ tốt không phân biệt bệnh nhân.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Tổ chức tuy^*n truy*k%, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHYT tự nguyện; vận động các tổ chức, đơn vị, các mạnh thường quân hỗ trợ mức đóng BHYT tự nguyện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Giới thiệu <#~|> đủ ti^*u ?/??\ẩn theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Chương II của Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Đại lý thu BHYT tự nguyện ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để làm Đại lý thu BHYT tự nguyện.

Tiến hành ngay việc triển khai BHYT tự nguyện cho nhân dân, tạo mọi điều kiện để <#~|> dân được tham gia BHYT theo quy định.

Đại lý thu BHYT tự nguyện có nhiệm vụ hướng dẫn nhân dân thực hiện việc đăng ký, đóng ti*k%; lập các thủ tục tham gia BHYT tự nguyện theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn.

Chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua chính sách BHYT là mục ti^*u lâu dài theo tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân @^- tình hình mới của Bộ Chính trị và lộ trình của Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn y^*u cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có li^*n quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm quán triệt, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện, đảm bảo thực hiện quy*k% lợi cho <#~|> dân tham gia và khám chữa bệnh BHYT theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Chỉ thị này.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

L^* Thị Tiến


Văn bản mới