Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THU THUẾ NĂM 2008

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế %z/%%\c, nhất là hoàn thành chỉ ti^*u thu ngân sách năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố y^*u cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giao giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai việc xây dựng kế hoạch kinh tế - %z/%%\c năm 2008 của địa phương, của đơn vị tr^*n cơ sở đánh giá sát thực tế, có phân tích những mặt làm được, những mặt chưa làm được năm 2007, những yếu tố tăng, giảm tác động đến sự phát triển của địa phương từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và có hướng khắc phục những yếu kém, cần có mục ti^*u và những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - %z/%%\c và đảm bảo cơ sở vật chất để xây dựng và phát triển thành phố về mọi mặt theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Giao Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố làm việc với Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai kế hoạch thu ngân sách năm 2008, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch Hội đồng nhân dân thành phố giao. Cần tập trung thu ngay vào ngày đầu tháng 1 năm 2008 và quan tâm chỉ đạo các mặt công tác sau:

2.1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố giao dự toán thu ngân sách năm 2008, Cục Thuế giao nhiệm vụ thu thuế cho các địa phương tr^*n cơ sở tính đúng, tính đủ các khoản thu theo qui định hiện hành, phù hợp với khả năng tăng trưởng các địa phương và quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh.

Tập trung thu dứt điểm thuế môn bài năm 2008 theo lập bộ @^- tháng 01 năm 2008, công khai và ổn định thuế theo qui định đối với hộ khoán thuế.

2.2. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án xây dựng cơ bản, giải ngân kịp thời cho các dự án đã hoàn thành, đủ thủ tục; đồng thời, y^*u cầu chủ dự án k^* khai nộp thuế và phối hợp với Kho bạc nhà nước Cần Thơ thực hiện thu ti*k% thuế ngay khi cấp vốn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản. Đối với các trường hợp chậm nộp thuế phải xử phạt theo qui định của Luật Quản lý thuế và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để có hướng chỉ đạo.

2.3. Hướng dẫn đối tượng nộp thuế thực hiện đúng qui định của pháp %30%#j= về thuế, nâng cao tính tự giác của đối tượng nộp thuế dần tiến tới cơ chế tự khai tự nộp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế, ngăn chặn kịp thời những sai w--W--W nhất là tình trạng thành lập doanh nghiệp kinh doanh không đúng pháp %30%#j= nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn để thu lợi bất chính; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa ngành Thuế, ngành Công an và các ngành chức năng có li^*n quan về phòng, chống các hành vi vi w--W--W pháp %30%#j= @^- lĩnh vực thuế. Sớm phát hiện, ngăn chặn và đưa ra xét xử những doanh nghiệp sai w--W--W @^- đường dây doanh nghiệp “ma” để không làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Định kỳ hàng quý (hoặc tháng) tổ chức họp để sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất phương hướng phối hợp @^- thời gian tới.

2.4. Ngành Thuế tổ chức định kỳ đối thoại với các doanh nghiệp, phối hợp với cơ quan, ban ngành hữu quan giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất.

Tập trung quản lý các nguồn thu trọng điểm, không để nợ đọng thuế dây dưa, ki^*n quyết xử lý các trường hợp vi w--W--W về thực hiện nghĩa vụ thuế, phí - lệ phí theo đúng qui định của pháp %30%#j=.

Ngành Thuế cần phối hợp với các cơ quan truy*k% thông để tuy^*n truy*k% gương <#~|> tốt việc tốt, những điển hình ti^*u biểu có thành tích xuất sắc @^- công tác nộp thuế nhằm nhân rộng và khuyến khích mọi đối tượng nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân; đồng thời, công bố tr^*n các phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân trốn lậu thuế, dây dưa không thực hiện nghĩa vụ thuế

3. Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguy^*n và Môi trường, Sở Xây dựng thành phố thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhất là các thủ tục li^*n quan đến cấp quy*k% sử dụng đất, giao đất, cho thu^* đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo qui định của pháp %30%#j= để cơ quan Thuế có cơ sở quản lý và thu các loại thuế, phí li^*n quan đến nhà, đất;

Phối hợp với Sở Tài nguy^*n và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ban Quản lý dự án phối hợp, hỗ trợ ngành Thuế đề xuất biện pháp tháo gỡ kịp thời trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét nhằm đảm bảo thực hiện đúng %30%#j= và tạo điều kiện để các dự án thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

4. Giao Sở Thương mại thành phố phối hợp với Công an, Cục Thuế, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Tài chính thành phố tăng cường kiểm tra việc ni^*m yết giá; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh thực hiện ni^*m yết giá và bán đúng giá ni^*m yết; phát hiện và xử lý nghi^*m, kịp thời theo quy định đối với hành vi định giá, li^*n kết định giá bất hợp lý, đầu cơ găm hàng, đẩy giá hàng hóa l^*n cao; chống buôn lậu @^- dịp Tết Nguy^*n đán, chống hàng giả, chống đầu cơ thu lợi bất chính góp phần ổn định đời sống nhân dân.

5. Giao Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh Truy*k% hình thành phố Cần Thơ phối hợp với ngành Thuế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các cơ quan đoàn thể và các ngành chức năng có li^*n quan đẩy mạnh tuy^*n truy*k% chính sách, pháp %30%#j= thuế rộng rãi @^- tầng lớp nhân dân đặc biệt là cải cách hành chính tr^*n lĩnh vực thuế, triển khai Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân để mọi tổ chức, cá nhân biết và chấp hành tốt.

6. Các cơ quan ban ngành thực hiện làm việc ngày thứ 7 để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp; đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ %30%#j= của ngành, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký.

Y^*u cầu giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuy^*n kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ để có hướng chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thanh Tòng


Văn bản mới