Tìm kiếm nhanh

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/2008/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Đây là loại thuế rất nhạy cảm vì có w--W--W vi điều chỉnh rộng @^- nhiều lĩnh vực và li^*n quan trực tiếp đến nhiều đối tượng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">Căn cứ Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">Để đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các Sở - ban - ngành, đoàn thể, quận - huyện của thành phố nhằm thực hiện hiệu quả Luật Thuế thu nhập cá nhân; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện ngay các nội dung sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">I. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">1. Giao Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ nghi^*n cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp thành phố) do /|$\t đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Thuế làm Phó Trưởng ban Thường trực, lãnh đạo Sở Nội vụ làm Phó ban; lãnh đạo các Sở, ngành li^*n quan: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truy*k% thông, Công Thương, Công an… là thành vi^*n và mời lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">Ban Chỉ đạo cấp thành phố có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ tr^*n địa bàn thành phố.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tại các quận - huyện (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp quận - huyện) do /|$\t đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện làm Trưởng ban; các thành vi^*n Ban Chỉ đạo quận - huyện gồm: lãnh đạo Chi cục Thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng ban, ngành, đoàn thể thuộc quận - huyện có li^*n quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tr^*n địa bàn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">Ban Chỉ đạo cấp quận - huyện chịu trách nhiệm:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tr^*n địa bàn. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghi^*m kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân ở quận - huyện theo chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp thành phố, bảo đảm đúng tiến độ, nội dung và y^*u cầu đã đề ra.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">- Vào ngày 25 hàng tháng, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện ở quận - huyện báo cáo Ban Chỉ đạo cấp thành phố (thông qua Cục Thuế thành phố).

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">- Từ quý IV năm 2008, tập trung chỉ đạo việc đăng ký thuế cho tất cả các cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế và tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập tr^*n địa bàn quận - huyện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">II. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">1. Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truy*k% thông tổ chức việc tuy^*n truy*k% sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và các nội dung cơ bản của pháp %30%#j= thuế thu nhập cá nhân đến tất cả các tổ chức, cá nhân có li^*n quan để hiểu và thực hiện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuy^*n truy*k%, phổ biến pháp %30%#j= thuế thu nhập cá nhân tr^*n địa bàn quận - huyện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">3. Giám đốc các Sở, ban ngành, đoàn thể thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuy^*n truy*k%, phổ biến về pháp %30%#j= thuế thu nhập cá nhân @^- w--W--W vi đơn vị mình.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">4. Đài Truy*k% hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố dành thời lượng thích hợp để tuy^*n truy*k% phổ biến về Luật Thuế thu nhập cá nhân. Các báo của thành phố dành ?/??\y^*n mục để phổ biến, đăng tải các ấn phẩm tuy^*n truy*k% về thuế thu nhập cá nhân.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">III. CỤC THUẾ THÀNH PHỐ CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ ĐỘNG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGAY MỘT SỐ VIỆC TRỌNG TÂM NHƯ SAU

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">1. Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ph^* duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">2. Phối hợp với các sở - ngành li^*n quan để hoàn chỉnh các dự thảo Kế hoạch triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân tr^*n địa bàn thành phố, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp thành phố, đảm bảo sát với chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và thực hiện có hiệu quả Luật Thuế thu nhập cá nhân tại thành phố.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">3. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước li^*n quan, các tổ chức cá nhân chi trả thu nhập để tổ chức việc đăng ký thuế cho tất cả cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng có thu nhập thuộc diện chịu thuế.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">4. Chủ động đề xuất xây dựng quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt @^- lĩnh vực: nhà đất, lao động, xuất nhập cảnh, ngân hàng, giao dịch chứng khoán và Kho bạc để phục vụ công tác quản lý thuế.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">5. Tổ chức tập huấn kỹ nghiệp vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ, công chức thuế, các tổ chức chi trả thu nhập. Tổ chức bộ phận hỗ trợ các cơ quan chi trả thu nhập, các cá nhân @^- việc k^* khai, tính thuế; hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về chính sách, pháp %30%#j=, thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">6. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế thành phố và Chi cục Thuế các quận - huyện; tăng cường bố trí cán bộ có trình độ ?/??\y^*n môn, có phẩm chất đạo đức tốt thực hiện quản lý thuế thu nhập cá nhân. Kiến nghị Tổng cục Thuế tăng cường đầu tư thiết bị và các phần mềm ứng dụng để phát huy ứng dụng công nghệ thông tin @^- quản lý đối tượng nộp thuế và thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi w--W--W hành chính thuế đối với tổ chức, cá nhân <#~|> nộp thuế theo quy định của pháp %30%#j= thuế.  

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">IV. TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC SỞ - BAN - NGÀNH, ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ TRONG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">1. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố @^- việc đôn đốc, nhắc nhở các sở - ngành; Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; cung cấp thông tin về các tổ chức hội, đoàn, tổ chức phi chính phủ trú đóng tại thành phố.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố xây dựng, thẩm định dự trù kinh phí thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân thông qua báo cáo từ các Sở - ban - ngành, quận - huyện, trình Ủy ban nhân dân thành phố duyệt.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan li^*n quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thanh toán không dùng ti*k% mặt giai đoạn 2006 - 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt; chỉ đạo các ngân hàng thương mại hướng dẫn khách hàng phải ghi mã số thuế @^- hồ sơ mở tài khoản và các chứng từ giao dịch qua tài khoản.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố @^- việc cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh phục vụ quản lý thuế.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố @^- việc cung cấp danh sách lao động tại các doanh nghiệp; danh sách <#~|> nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động tại địa bàn thành phố phục vụ công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">6. Sở Tài nguy^*n và Môi trường, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố để kiểm soát việc ?/??\yển nhượng nhà, đất nhằm thu thuế thu nhập cá nhân @^- lĩnh vực này.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">7. Sở Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, xử lý nghi^*m các cá nhân thực tế có kinh doanh, nhưng không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp %30%#j=. Tiếp tục phối hợp với Cục Thuế thành phố @^- việc quản lý tổ chức, cá nhân làm việc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh, thương nhân nước ngoài tại thành phố.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">8. Công an thành phố có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố và các cơ quan bảo vệ pháp %30%#j= xử lý nghi^*m các trường hợp gian lận, trốn thuế hoặc không chấp hành pháp %30%#j= thuế thu nhập cá nhân. Tiếp tục phối hợp với Cục Thuế thành phố @^- việc xác minh số ngày cư trú tại Việt Nam của cá nhân <#~|> nước ngoài; đình chỉ xuất cảnh các trường hợp nợ thuế thu nhập cá nhân theo thẩm quy*k%. Phối hợp với cơ quan thuế @^- việc đối chiếu dữ liệu @^- danh chỉ bản chứng minh nhân dân của cá nhân khi có y^*u cầu.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">9. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố @^- việc xác nhận thông tin về hộ tịch và <#~|> phụ thuộc.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">10. Sở Giao dịch chứng khoán có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố @^- việc xác định nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp %30%#j= li^*n quan.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">11. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố @^- việc tuy^*n truy*k% chính sách li^*n quan đến thuế thu nhập cá nhân cho các Lãnh sự quán, tổ chức phi chính phủ, tổ chức Li^*n hiệp quốc tr^*n địa bàn thành phố; cung cấp danh sách đối tượng là nhân vi^*n Lãnh sự, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế không thuộc diện được hưởng quy chế miễn trừ lãnh sự.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">12. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố @^- việc tuy^*n truy*k% chính sách li^*n quan đến thuế thu nhập cá nhân cho các trường, trung tâm tr^*n địa bàn thành phố; cung cấp danh sách, thông tin về các trung tâm đào tạo, tổ chức giáo dục nước ngoài có chương trình đào tạo li^*n kết với các tổ chức @^- nước, danh sách các giảng vi^*n <#~|> nước ngoài giảng dạy tại thành phố thuộc w--W--W vi quản lý.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với Cục Thuế thành phố @^- việc cung cấp thông tin, quản lý thu thuế thu nhập cá nhân đối với ca sĩ (@^- nước và ngoài nước), vận động vi^*n thể thao; cung cấp bản sao giấy phép đã cấp các chương trình biểu diễn của ca sĩ (@^- và ngoài nước), các tổ chức sản xuất băng đĩa nhạc, phim, ảnh, các chương trình quảng cáo. Từ chối cấp phép hoạt động biểu diễn nghệ thuật thuộc thẩm quy*k% với cá nhân, tổ chức vi w--W--W pháp %30%#j= thuế theo đề nghị của cơ quan thuế.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">14. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức xác nhận các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế ban hành làm căn cứ xét giảm thuế thu nhập cá nhân. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xác nhận đối tượng bị tàn tật, không có khả năng lao động làm căn cứ tính giảm trừ gia cảnh. Cung cấp cho cơ quan thuế danh sách bác sĩ, dược sĩ được cấp giấy phép hành nghề tại thành phố.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">15. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố @^- việc tuy^*n truy*k%, vận động các doanh nghiệp thực hiện nghi^*m Luật Thuế thu nhập cá nhân và pháp %30%#j= quản lý thuế.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các tổ chức thành vi^*n: Hội Li^*n hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Li^*n đoàn Lao động thành phố, các Hội nghề nghiệp... tại thành phố có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố tuy^*n truy*k% vận động đoàn vi^*n, hội vi^*n và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghi^*m túc Luật Thuế thu nhập cá nhân.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghi^*m túc Chỉ thị này; kiểm tra cơ quan, đơn vị trực thuộc và công chức, vi^*n chức thuộc w--W--W vi quản lý thực hiện việc đăng ký, k^* khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp %30%#j=. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"mso-ansi-language: NL">Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Báo, Đài thành phố;
- Các Hội đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp; Hội nghề nghiệp thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP; các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (TM/Cg) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
L^* Hoàng Quân


Văn bản mới