Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2008/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2009

Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - %z/%%\c và ngân sách Nhà nước năm 2008; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - %z/%%\c năm 2008, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân thành phố đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đẩy mạnh đầu tư phát triển và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cùng cả nước thực hiện mục ti^*u kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh %z/%%\c và phát triển b*k% vững.

Tuy nhi^*n, nhiệm vụ đề ra @^- những tháng còn lại của năm 2008 là rất nặng nề; @^- khi tình hình lạm phát tr^*n thế giới chưa có dấu hiệu suy giảm, các nhân tố làm mất ổn định kinh tế toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn, nhất là giá dầu biến động phức tạp sẽ tác động đến giá các loại nhi^*n liệu, nguy^*n vật liệu sản xuất khác; những biến đổi khó lường về khí hậu, thời tiết làm gia tăng mưa bão, lũ lụt, động đất, sẽ tiếp tục có khả năng tác động ti^*u cực đối với sản xuất và đời sống của nhân dân.

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - %z/%%\c 5 năm 2006 - 2010 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 723/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng k^*́ hoạch phát tri^*̉n kinh t^*́ - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009; tr^*n cơ sở những kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - %z/%%\c hai năm rưỡi vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành phố khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2009

I. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ NĂM 2009

Nhiệm vụ ?/??\ng của năm 2009 là tiếp tục tập trung thực hiện mục ti^*u góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh %z/%%\c và tăng trưởng b*k% vững.

Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Kinh tế

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">a) Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo ?/??\yển biến mạnh hơn về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của n*k% kinh tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 12% trở l^*n, hướng đến mục ti^*u phát tri^*̉n b^*̀n vững. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động hội nhập kinh tế quốc tế 2007 - 2010, Chương trình ?/??\yển dịch cơ cấu kinh tế 2006 - 2010, @^- đó tập trung phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao; tăng cường đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

b) Phối hợp chặt chẽ hơn với các Bộ - ngành, các Hiệp hội ngành hàng để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất, nhất là những sản phẩm chủ lực và hàng xuất khẩu. Tập trung hỗ trợ để tăng nhanh sản lượng đối với những mặt hàng xuất khẩu đang có khả năng mở rộng thị trường; đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; phát triển nhanh các cơ sở hạ tầng du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách @^- và ngoài nước.

c) Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm góp phần kiềm chế lạm phát. Triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất và dịch vụ, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa và có dự trữ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và ti^*u dùng của nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai quy hoạch mở rộng, củng cố mạng lưới, hệ thống bán buôn, bán lẻ để chủ động @^- phân phối, lưu thông hàng hóa; đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân thành phố với giá cả hợp lý @^- mọi tình huống.

d) Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư @^- và ngoài nước; tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát tri^*̉n. Phấn đấu huy động vốn đầu tư tr^*n địa bàn đạt khoảng 115.263 tỷ đồng trở l^*n, tương ứng 37,2% GDP. Đẩy nhanh tốc độ tăng vốn đầu tư toàn %z/%%\c tr^*n cơ sở phát triển mạnh và quản lý tốt các hình thức đầu tư gián tiếp, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, thu hút mạnh hơn vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư của khu vực dân doanh, @^- đó tập trung thu hút và ?/??\yển giao các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật cao, đáp ứng y^*u cầu phát triển thành phố.

đ) Nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý quy hoạch đô thị; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với những khu vực đã quy hoạch chi tiết; điều chỉnh, bãi bỏ quy hoạch không còn phù hợp, không khả thi, đáp ứng y^*u cầu thực ti^*̃n và nhi^*̣m vụ phát tri^*̉n thành phố. Tăng cường giám sát, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản về tiến độ và chất lượng; giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - %z/%%\c thiết yếu; tập trung vốn cho các công trình trọng điểm và các công trình có khả năng đưa vào khai thác, sử dụng @^- năm 2009. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công trình Khu đô thị mới Thủ Thi^*m, Khu Công nghệ cao thành phố và Chương trình nhà ở. Phát tri^*̉n và nâng cao chất lượng vận tải, bảo đảm lưu thông hàng hóa và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

e) Tăng cường phát tri^*̉n nguồn và mạng cấp nước đô thị. Tiếp tục thực hiện chương trình chống và xóa ngập nước nội thị. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả và b*k% vững tài nguy^*n thi^*n nhi^*n, bảo vệ môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, bảo tồn thi^*n nhi^*n và giữ gìn đa dạng sinh học. Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí, tiếng ồn) ở các khu dân cư, các khu chế xuất - khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, khu đô thị mới; tăng cường công tác tuy^*n truy*k%, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn %z/%%\c @^- gìn giữ và bảo vệ môi trường. Đồng thời, nghi^*n cứu, có giải pháp nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thi^*n tai, ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thi^*n tai gây ra. Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thi^*n tai; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thi^*n tai gây ra.

2. Nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh %z/%%\c và các vấn đề %z/%%\c khác

a) Đẩy mạnh %z/%%\c hóa đầu tư lĩnh vực văn hóa - %z/%%\c, %z/%%\c hóa dịch vụ công. Có chính sách thu hút, sử dụng nhân tài và đội ngũ trí thức phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đổi mới quản lý nhà nước, mở rộng quy*k% tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp và tăng cường đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, phát triển hệ thống an sinh %z/%%\c; tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực khoa học công nghệ thành phố và đẩy mạnh nghi^*n cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống %z/%%\c.

b) Xây dựng, phát triển văn hóa theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động và tạo ?/??\yển biến rõ nét @^- thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tổ chức có hiệu quả các chương trình tuy^*n truy*k%, cổ động, các hoạt động lễ hội phục vụ các ngày lễ lớn @^- năm. Xây dựng và triển khai cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để toàn %z/%%\c tham gia phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao; đảm bảo chương trình giáo dục thể chất @^- các trường học, nhất là các cấp học phổ thông.

c) Tăng cường công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tr^*n địa bàn. Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe có mục ti^*u, thực hiện các chương trình y tế ?/??\y^*n sâu; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chủ động đối phó với các dịch bệnh phát sinh tr^*n địa bàn thành phố.

d) Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh ni^*n thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức @^- thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Triển khai tốt các quy định pháp %30%#j= về lao động; khuyến khích giới chủ tạo điều kiện để công nhân gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; giải quyết hài hòa mối quan hệ về quy*k% và lợi ích hợp pháp của <#~|> lao động, <#~|> sử dụng lao động và của Nhà nước.

đ) Giải quyết có hiệu quả những vấn đề %z/%%\c bức xúc, thực hiện công bằng và tiến bộ %z/%%\c đồng bộ với phát triển kinh tế, tăng cường chăm lo cải thiện và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Tập trung đảm bảo các chính sách an sinh %z/%%\c, bảo đảm đời sống nhân dân, nhất là <#~|> nghèo, nông dân, công nhân lao động có thu nhập thấp. Đẩy mạnh phong trào Đ*k% ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo cho diện chính sách, các đối tượng %z/%%\c, <#~|> già, <#~|> khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Triển khai Đề án Giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2009 - 2019 với ti^*u chí mới (áp dụng @^- giai đoạn 2009 - 2011), nhằm nâng cao mức sống của hộ dân nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo. Thường xuy^*n rà soát, tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp %30%#j= về phí, lệ phí và chính sách huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

e) Tiếp tục thực hiện Chương trình mục ti^*u 3 giảm; triển khai Luật Phòng, chống ma túy, thực hiện kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng cho <#~|> sau cai nghiện. Tập trung mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội w--W--W, tệ nạn %z/%%\c; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục ti^*u chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng tr^*n địa bàn; kiểm tra công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, phấn đấu kéo giảm đến mức thấp nhất tệ nạn %z/%%\c và w--W--W pháp hình sự. Đẩy mạnh việc triển khai kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng chức năng @^- công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn giao thông tr^*n địa bàn thành phố. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy @^- mùa khô, có kế hoạch kiểm tra và xử phạt nghi^*m đối với các trường hợp vi w--W--W an toàn phòng cháy, chữa cháy; triển khai công tác phòng, chống lụt, bão; chống ngập do triều cường.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục xây dựng n*k% hành chính phục vụ nhân dân, @^- sạch, công khai, dân chủ, hiệu lực và hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng y^*u cầu đổi mới và phát triển của thành phố.

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">a) Đẩy mạnh triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2010 kết hợp tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đến năm 2010; @^- đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin @^- quản lý nhà nước; hoàn thiện và ?/??\ẩn hóa mô hình áp dụng cơ chế “/|$\t cửa li^*n thông” tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tr^*n địa bàn thành phố.

b) Tập trung triển khai thực hiện Đề án thí điểm Chính quy*k% đô thị; @^- đó có việc thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; thí điểm việc nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã sau khi Bộ Chính trị và Chính phủ ph^* duyệt. Triển khai Chương trình Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ), đáp ứng những y^*u cầu cấp bách, những thách thức mới đối với đội ngũ công chức hành chính nhà nước khi nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng vào n*k% kinh tế thế giới.

c) Thực hiện nguy^*n tắc công khai, minh bạch @^- hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các ngành, các cấp; phổ biến rộng rãi và ni^*m yết công khai quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính rõ ràng, cụ thể tại công sở. Phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại giữa các ngành, các cấp với cộng đồng doanh nghiệp và dân cư.

d) Tiếp tục duy trì thực hiện việc tiết kiệm 10% chi thường xuy^*n hàng năm; thường xuy^*n rà soát, cắt giảm, đình hoãn các dự án chậm triển khai, các dự án chưa cấp thiết. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng @^- công tác kiểm tra, thanh tra; đề cao trách nhiệm của <#~|> đứng đầu các địa phương, đơn vị; thực hiện tốt Quy chế giám sát ở cộng đồng.

đ) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, vi^*n chức gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

e) Tập trung tổ chức hoạt động có hiệu quả Ban Chỉ đạo thành phố về Phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Kết hợp chặt chẽ và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chương trình hành động của Thành ủy về cải cách hành chính, chống quan li^*u; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; nhất là @^- các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, thu chi ngân sách, quản lý tài chính công, công tác đề bạt và bố trí cán bộ. Triển khai thực hiện tốt Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

II. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2009

Năm 2009 là năm thứ ba @^- thời kỳ ổn định ngân sách địa phương 2007 -2010. Dự toán ngân sách thành phố năm 2009 được xây dựng tr^*n cơ sở nguồn thu, nhiệm vụ chi đã được phân cấp, tỷ lệ phân chia nguồn thu và số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận - huyện theo mức đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII quyết nghị tại Nghị quyết số 60/200/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2006; đồng thời phải gắn với mục ti^*u, nhiệm vụ phát triển kinh tế - %z/%%\c giai đoạn 2006-2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ 12 khóa VII cũng như khả năng thực hiện các chỉ ti^*u kinh tế - %z/%%\c và thu chi ngân sách năm 2008. Các sở - ban - ngành, quận - huyện, các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức xây dựng dự toán ngân sách năm 2009 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 723/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - %z/%%\c và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Thông tư số 54/2008/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 và các văn bản có li^*n quan. Trong đó, chú ý các nội dung sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước tr^*n địa bàn phải được xây dựng theo hướng tích cực, vững chắc, có tính khả thi cao với mức động vi^*n phấn đấu đạt tr^*n 22% GDP của thành phố; @^- đó xây dựng dự toán thu nội địa tr^*n cơ sở dự báo tăng trưởng kinh tế, mức độ tăng của chỉ số giá ti^*u dùng và nguồn thu năm 2009 đối với từng ngành, từng lĩnh vực thu, các cơ sở kinh tế hoạt động tr^*n địa bàn và nguồn thu mới dự kiến phát sinh; chú ý các yếu tố thay đổi về chính sách thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý và nuôi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp %30%#j=, tập trung xử lý những khoản nợ đọng; phấn đấu thu đạt và vượt để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch.

2. Dự toán chi cân đối ngân sách được xây dựng @^- w--W--W vi nguồn thu thành phố được hưởng @^- thời kỳ ổn định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; theo hướng tiếp tục quán triệt các giải pháp về tiết kiệm chi ti^*u, nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh %z/%%\c và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế b*k% vững. Khi bố trí dự toán chi ngân sách cần chú ý:

a) Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển theo hướng tiếp tục quán triệt việc thực hiện các giải pháp về rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại vốn đầu tư theo Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh %z/%%\c và tăng trưởng b*k% vững; Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi ti^*u ngân sách năm 2008 phục vụ mục ti^*u kiềm chế lạm phát.

b) Bố trí chi đầu tư phát triển phải đảm bảo nguồn để hoàn trả các khoản đã vay, huy động (cả gốc và lãi) đến hạn; đảm bảo đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA và tập trung vốn cho các công trình, dự án có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng @^- năm 2009, các dự án, công trình trọng điểm, có hiệu quả và các công trình cấp bách khác; thanh toán khoản nợ khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành của các công trình thuộc nhiệm vụ của ngân sách Nhà nước. Ki^*n quyết đình hoãn các dự án không có @^- quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, có nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, các dự án khác chưa thực sự cấp bách, không mang lại hiệu quả…

c) Đảm bảo kinh phí cho các lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, sự nghiệp môi trường, an sinh %z/%%\c. Tiếp tục quán triệt chủ trương %z/%%\c hóa, đẩy mạnh việc thực hiện đấu thầu đối với công tác vệ sinh môi trường, duy tu giao thông, vận ?/??\yển hành khách công cộng có trợ giá từ ngân sách để tiết kiệm chi ngân sách. Bố trí dự toán chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư các công trình phúc lợi %z/%%\c tr^*n địa bàn và thực hiện quản lý thu chi qua ngân sách nhà nước (không đưa vào cân đối ngân sách địa phương); @^- đó, ưu ti^*n cho mục ti^*u giáo dục và y tế.

d) Chủ động tính toán để bố trí đủ các nguồn đảm bảo thực hiện cải cách ti*k% lương @^- năm 2009 theo các nguy^*n tắc do Chính phủ quy định và Bộ Tài chính hướng dẫn. Ưu ti^*n dành các khoản tăng thu ngân sách để bố trí cho các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề, dự phòng ngân sách và các nhiệm vụ chi cấp bách, các nhiệm vụ chi mới phát sinh.

đ) Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng bi^*n chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, bi^*n chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Trong quá trình lập dự toán, các sở - ban - ngành, quận - huyện, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách phải tổng hợp đầy đủ các nhu cầu chi theo các chính sách, chế độ hiện hành, hạn chế phát sinh việc bổ sung dự toán @^- năm. Bố trí dự phòng ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để chủ động đối phó thi^*n tai, dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phát sinh @^- năm 2009.

g) Xây dựng dự toán ngân sách thành phố năm 2009 phải quán triệt thực hiện các Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; đảm bảo dự toán ngân sách được xây dựng đúng quy định, tiết kiệm và có hiệu quả.

B. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

I. NỘI DUNG

Nội dung kế hoạch kinh tế - %z/%%\c và dự toán ngân sách thành phố năm 2009 cần được ?/??\ẩn bị khẩn trương, nghi^*m túc.

1. Nội dung kế hoạch phải bao quát hoạt động của các ngành, các thành phần kinh t^*́ tr^*n địa bàn, k^*́t hợp chặt chẽ giữa k^*́ hoạch phát tri^*̉n kinh t^*́ với k^*́ hoạch phát tri^*̉n văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Những giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ th^*̉, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan đơn vị; xác định rõ phương thức, đi^*̀u ki^*̣n và thời gian tổ chức thực hi^*̣n.

2. Tr^*n cơ sở tình hình thực hi^*̣n k^*́ hoạch kinh tế - %z/%%\c thành phố 6 tháng đầu năm, dự ước cả năm 2008 và các chỉ ti^*u chủ yếu còn lại của kế hoạch 5 năm 2006 -2010, từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - %z/%%\c 3 năm (2006 - 2008) của ngành, địa phương, đơn vị mình. Báo cáo đánh giá phải n^*u rõ những mặt làm được, mặt chưa làm được, những khó khăn, tồn tại, phân tích đầy đủ những nguy^*n nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm @^- chỉ đạo, điều hành; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - %z/%%\c và ngân sách 2009 của ngành, địa phương, đơn vị; đề xuất những biện pháp, giải pháp thực hiện và các kiến nghị (nếu có).

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì tổ chức hướng dẫn khung Kế hoạch kinh tế - %z/%%\c và dự toán ngân sách năm 2009 cho các sở - ban - ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố @^- đầu tháng 8 năm 2008.

2. Tr^*n cơ sở khung hướng dẫn, các sở - ban - ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - %z/%%\c và dự toán ngân sách năm 2009, gửi Sở K^*́ hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 8 năm 2008.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế tổng hợp nội dung báo cáo của các sở - ban - ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố để dự thảo sơ bộ Kế hoạch phát triển kinh tế - %z/%%\c và dự toán ngân sách thành phố năm 2009, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thông qua và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20 tháng 8 năm 2008.

4. Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phương án phân bổ, giao kế hoạch nhiệm vụ kinh tế - %z/%%\c và dự toán ngân sách năm 2009 cho sở - ban - ngành, quận - huy^*̣n và các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố trước ngày 10 tháng 12 năm 2008.

5. Căn cứ quyết định giao chỉ ti^*u, nhiệm vụ kinh tế - %z/%%\c và dự toán ngân sách năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố phân bổ, giao chỉ ti^*u, nhiệm vụ và dự toán ngân sách cho từng đơn vị trực thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Y^*u cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huy^*̣n, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hi^*̣n nghi^*m túc Chỉ thị này, nhằm đảm bảo công tác xây dựng k^*́ hoạch phát tri^*̉n kinh t^*́ - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009 đáp ứng các y^*u cầu về mục ti^*u, nhiệm vụ, nội dung và tiến độ quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

L^* Hoàng Quân


Văn bản mới