Tìm kiếm nhanh

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/2008/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NƯỚC NGOÀI THUỘC NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; đồng thời để chấn chỉnh việc quản lý và tiếp nhận viện trợ tại thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo thực hiện nghi^*m chỉnh và đầy đủ chế độ quản lý ti*k%, hàng viện trợ nước ngoài theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - %z/%%\c, tổ chức %z/%%\c - nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn khi tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài đều phải thực hiện theo quy định như sau:

1.1. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố cho phép nhận viện trợ:

a) Đối với chương trình, dự án viện trợ: lập hồ sơ xin tiếp nhận chương trình, dự án viện trợ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ph^* duyệt.

b) Đối với viện trợ phi dự án: lập hồ sơ xin tiếp nhận viện trợ phi dự án gửi Li^*n hiệp các Tổ chức hữu nghị nghi^*n cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ph^* duyệt.

Ri^*ng các khoản viện trợ li^*n quan đến tôn giáo, quốc phòng, an ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

1.2. Lập Tờ khai xác nhận viện trợ và đề nghị ph^* duyệt tr^*n Tờ khai xác nhận viện trợ tại Sở Tài chính thành phố, số 142 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 đối với các khoản viện trợ do Ủy ban nhân dân thành phố ph^* duyệt hoặc tại Tổ Quản lý và tiếp nhận viện trợ quốc tế (Văn phòng 2 - Bộ Tài chính), số 138 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 đối với các khoản viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt.

1.3. Thủ trưởng các đơn vị sử dụng viện trợ có trách nhiệm quản lý, sử dụng và báo cáo nguồn viện trợ tiếp nhận theo đúng quy định hiện hành; đồng thời khi kết thúc dự án viện trợ phải lập báo cáo quyết toán trình cơ quan chủ quản dự án ph^* duyệt theo chế độ kế toán hiện hành.

2. Về quản lý, hạch toán kế toán hàng viện trợ:

2.1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, hạch toán ghi thu -ghi chi ngân sách thành phố đối với các khoản viện trợ nước ngoài của các đơn vị thuộc thành phố và tổng hợp báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ nước ngoài với Bộ Tài chính vào ngày 15 của tháng cuối mỗi quý.

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận - huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, hạch toán ghi thu - ghi chi ngân sách quận - huyện đối với các khoản viện trợ nước ngoài do các đơn vị thuộc quận - huyện tiếp nhận và hàng quý lập báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ của các đơn vị thuộc quận - huyện gửi Sở Tài chính vào ngày 10 của tháng cuối mỗi quý để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

3. Trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không theo chương trình, dự án, phi dự án mà biếu tặng @^- quá trình đến thăm, làm việc, tham quan, du lịch thì Thủ trưởng các đơn vị sử dụng quà biếu, tặng có trách nhiệm lập phiếu thu hoặc phiếu nhập kho đồng thời hàng quý tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ph^* duyệt việc tiếp nhận và thực hiện theo quy định tại điểm 1.2 và 1.3 khoản 1 n^*u tr^*n.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề ngoài thẩm quy*k% giải quyết của các cấp, các ngành, cần báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 20/CT-UB-NCVX ngày 31 tháng 5 năm 1996 về việc thực hiện quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ của các cá nhân, tổ chức phi chính phủ (NGO) và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành./.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở, Ban, ngành thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố;
- UBND các quận - huyện;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (TM-P) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng


Văn bản mới