Tìm kiếm nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/2008/CT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm  2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC BÌNH ỔN GIÁ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ SỬU 2009

Thời gian qua, những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ đã đạt được kết quả bước đầu, nhưng dự báo @^- thời gian tới, do tác động của nhiều yếu tố, giá thị trường tiếp tục có những diễn biến khó lường; thi^*n tai, dịch bệnh còn có những diễn biến phức tạp, sức mua có khả năng thanh toán của các tầng lớp nhân dân @^- dịp cuối năm tăng, gây áp lực tăng giá thị trường, nhất là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Để bình ổn thị trường giá cả, không để xảy ra tình trạng tăng đột biến về giá hàng hóa, dịch vụ  @^- dịp Tết Nguy^*n đán Kỷ Sửu năm 2009, góp phần đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui vẻ, phấn khởi, tiết kiệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính y^*u cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan có li^*n quan tr^*n địa bàn khẩn trương triển khai các công việc sau đây:

I. VỀ CÔNG TÁC BÌNH ỔN GIÁ:

1. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương thực hiện các công việc sau:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá @^- dịp trước, @^- và sau Tết Nguy^*n đán; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ đăng ký giá, k^* khai giá, công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung /|$\t số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành /|$\t số điều của Pháp lệnh Giá; ^_^ dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường tr^*n địa bàn, đề xuất kịp thời các biện pháp bình ổn giá thuộc thẩm quy*k% địa phương, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ph^* duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng đột biến về giá tại địa phương; Kiểm tra việc thu các loại phí dịch vụ, không để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tăng giá, phí dịch vụ tùy tiện, trái pháp %30%#j= @^- dịp Tết.

Ki^*n quyết xử lý nghi^*m những đơn vị, cá nhân cố tình vi w--W--W các quy định như: không ni^*m yết giá, bán hàng cao hơn giá ni^*m yết, đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, buôn lậu và gian lận thương mại trước, @^- và sau dịp Tết Nguy^*n đán theo quy định của pháp %30%#j=.

- Phối hợp với Sở Công thương và các ngành có li^*n quan triển khai ngay việc dự báo về nhu cầu ti^*u dùng, kết hợp với nắm tình hình ?/??\ẩn bị lực lượng hàng hóa, dịch vụ phục vụ Tết Nguy^*n đán (lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, bia, rượu, quần áo, thuốc phòng, chữa bệnh, văn hóa phẩm và phương tiện đi lại,…); Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ với giá cả hợp lý. Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 12843/BTC-NSNN ngày 29/10/2008 về việc tổ chức sản xuất, chế biến và dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguy^*n đán năm 2009 và khả năng của địa phương, trình UBND tỉnh quyết định phương án sử dụng nguồn vốn ngân sách tạm thời nhàn rỗi của địa phương cho các doanh nghiệp có thị phần lớn tr^*n địa bàn vay vốn ưu đãi để dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết, không để xảy ra mất cân đối cung cầu gây đột biến giá cả vào dịp trước và sau Tết Nguy^*n đán, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng giao thông khó khăn, vùng vừa qua bị ảnh hưởng của các cơn bão, lũ, dịch bệnh và ở các khu công nghiệp, thành phố lớn.

- Đối với các địa phương chịu ảnh hưởng của bão, lũ lụt @^- thời gian vừa qua, trình UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; khắc phục nhanh hậu quả thi^*n tai, lũ lụt, bảo đảm tiến độ sản xuất, bảo đảm đủ lương thực, thuốc chữa bệnh, các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất và ti^*u dùng. Tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh %z/%%\c.

- Phối hợp với các cơ quan li^*n quan kiểm soát thị trường, phát hiện kịp thời các hiện tượng kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng chất lượng kém, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm của gia cầm chưa qua kiểm dịch..; Xử lý nghi^*m các trường hợp sai w--W--W, bảo vệ lợi ích <#~|> ti^*u dùng.

- Thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm @^- ti^*u dùng, @^- sản xuất, kinh doanh và @^- xây dựng cơ bản; Kiểm soát chặt chẽ các phương án giá và mức giá của những hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng phục vụ các chương trình mục ti^*u quốc gia, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá.

2. Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo kiểm tra thuế kết hợp với kiểm tra giá tr^*n cơ sở k^* khai thuế của đơn vị k^* khai để chống việc tăng giá bất hợp lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Công an, cơ quan quản lý giá, quản lý thị trường...) xử lý các trường hợp gian lận thuế, trốn lậu thuế; Ki^*n quyết loại trừ ra khỏi chi phí tính thuế những khoản chi thưởng và những khoản chi không hợp lý, hợp lệ  khi quyết toán thuế.

3. Giám đốc Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát chi theo tinh thần Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi ti^*u ngân sách năm 2008 phục vụ mục ti^*u kiềm chế lạm phát, nhất là chi ti^*u cho Hội nghị, tổng kết, gặp mặt đón mừng năm mới, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản v.v..; Ki^*n quyết loại trừ các khoản chi không đúng quy định, không đầy đủ thủ tục theo quy định.

4. Cục trưởng Cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết thông quan hàng hóa kịp thời, đúng quy định; Tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát @^- địa bàn hoạt động hải quan, phối hợp với Bộ đội bi^*n phòng và các cơ quan chức năng khác tại khu vực bi^*n giới, khu vực cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường hàng không; Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận ?/??\yển trái phép hàng hóa qua bi^*n giới, góp phần giữ bình ổn giá ở thị trường @^- nước.

5. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tình hình triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ về hỗ trợ kinh phí đối với các doanh nghiệp để dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguy^*n đán năm 2009 của các địa phương.

6. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành để kịp thời báo cáo Bộ có ý kiến với các Bộ, ngành li^*n quan @^- việc thực hiện các nhiệm vụ có li^*n quan đến công tác ngành tài chính. Cụ thể như sau:

a) Cục Quản lý giá chủ trì phối hợp với Vụ Chính sách thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp và các đơn vị chức năng của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- ^_^ dõi chặt chẽ diễn biến giá xăng dầu tr^*n thị trường thế giới để tham mưu kịp thời việc điều chỉnh chính sách giá, thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng dầu để đảm bảo mục ti^*u phát triển kinh tế, bình ổn giá cả và tăng thu ngân sách nhà nước @^- điều kiện thực hiện giá bán theo cơ chế thị trường.

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tổ chức tốt và bảo đảm thị trường hàng hóa lưu thông thông suốt của các địa phương, các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp góp phần kiểm soát và kiềm chế tăng giá hàng ti^*u dùng.

- Quản lý thị trường, chống gian lận thương mại; Kiểm tra chất lượng hàng hóa theo ti^*u ?/??\ẩn đã công bố gắn với kiểm tra ni^*m yết giá, đăng ký giá và bán hàng theo giá ni^*m yết.

- Nắm chắc lượng gạo hàng hóa của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, điều hành tiến độ xuất khẩu hợp lý theo chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện mua hết lúa gạo hàng hóa cho <#~|> sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực và giữ bình ổn giá lúa gạo @^- nước.

b) Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì cùng Vụ Đầu tư, Kho bạc Nhà nước phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, chủ động @^- điều hành để bảo đảm cân đối lớn về hàng hóa, ti*k% tệ, cán cân thanh toán, chi ngân sách.

c) Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính theo dõi tình hình, dề xuất các biện pháp góp phần điều hành chính sách tài chính, ti*k% tệ, ngân hàng có hiệu quả.

7. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và @^- hệ thống ngành tài chính từ Trung ương đến địa phương thực hiện nghi^*m túc Chỉ thị của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm @^- sử dụng điện, xăng dầu, văn phòng phẩm, tiết kiệm @^- tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm , gặp mặt đón mừng năm mới; tiết kiệm @^- in lịch, sổ tay. Nghi^*m cấm việc sử dụng công quỹ, ngân sách nhà nước để mua quà biếu, quà tặng. Tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức vi^*n chức @^- đơn vị; đặc biệt là gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG TRONG DỊP TẾT:

1. Đối với Sở Tài chính tỉnh, thành phố:

- Từ ngày 01/01/2009 @^- các báo cáo thường kỳ (ngày, tuần, tháng) của Sở Tài chính tỉnh, thành phố gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) theo quy định hiện hành cần bổ sung nội dung về tình hình ?/??\ẩn bị hàng hóa phục vụ Tết và đánh giá khả năng cung ứng hàng hóa, thực hiện việc bình ổn giá tại địa phương, trước hết là các vật tư nguy^*n liệu quan trọng, các mặt hàng như: các loại thịt (lợn, gà, bò), cá, giá gạo (nếp, tẻ); thực phẩm chế biến; bánh mứt kẹo, hoa, quả , thuốc phòng, chữa bệnh và giá /|$\t số dịch vụ như: trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, cước vận ?/??\yển hành khách...; Tình hình cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân bị ảnh hưởng của thi^*n tại, lũ lụt.

- Từ ngày 10/01/2009 đến ngày 04/02/2009 (tức mùng 10 Tết âm lịch) đối với 12  Sở Tài chính tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Thừa Thi^*n Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện chế độ báo cáo nhanh mỗi ngày 1 lần (fax, thư điện tử) về số lượng mặt hàng theo quy định tại Quyết định số 1712/QĐ-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ báo cáo giá cả thị trường.

Sau Tết Nguy^*n đán, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình giá cả thị trường (trước, sau Tết) gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 04/2/2008 (tức mùng 10 Tết âm lịch) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này cho cơ quan quản lý cấp tr^*n (đồng gửi Cục Quản lý Giá bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: tathanhhien@mof.gov.vn):

- Đợt 1: Báo cáo tình hình nhiệm vụ ?/??\ẩn bị Tết, trước ngày 20/01/2009.

- Đợt 2: Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ sau Tết, trước ngày 04/02/2008 (tức mùng 10 Tết âm lịch).

3. Cục trưởng Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp tình hình diễn biến giá cả thị trường báo cáo Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định về thời gian, báo cáo kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh để có biện pháp xử lý./.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Thủ tướng, các Phó TTg (để báo cáo);
- Bộ CT, Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT, NHNNVN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục Thuế, Cục HQ, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục QLG.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh


Văn bản mới