Tìm kiếm nhanh

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/CT-BTTTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM 2009

Năm 2008 đã qua đi với nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức, đầu năm lạm phát, cuối năm suy thoái kinh tế toàn cầu, song dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự đồng thuận của các Bộ, ngành, đoàn thể và Trung ương, Bộ Thông tin và Truy*k% thông đã thực hiện tốt các phong trào thi đua y^*u nước, động vi^*n kịp thời các tập thể, cá nhân toàn ngành đoàn kết, nhất trí, n^*u cao trách nhiệm chia sẻ khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ ti^*u phát triển kinh tế - %z/%%\c mà Đảng, Chính phủ giao cho, tạo đà vững chắc cho năm 2009 và những năm tiếp theo.

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 b^*n cạnh nhiều ưu điểm vẫn còn /|$\t số tồn tại, yếu kém: Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các nhân tố mới, gương <#~|> tốt, việc tốt, các điển hình ti^*n tiến chưa được thường xuy^*n; Công tác thi đua, khen thưởng ở /|$\t số cơ quan, đơn vị còn nặng tính hình thức n^*n chưa thực sự là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Nguy^*n nhân của tồn tại, khuyết điểm n^*u tr^*n là do nhận thức về công tác thi đua khen thưởng ở /|$\t số cơ quan, đơn vị chưa được coi trọng đúng mức, /|$\t bộ phận cán bộ, công nhân, vi^*n chức chưa tự giác rèn luyện, chưa tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm @^- năm 2008, tiếp tục đẩy mạnh và hưởng ứng phong trào thi đua y^*u nước, Cuộc vận động:“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với phương châm hành động “Đoàn kết, Sáng tạo, Dân chủ, Hội nhập, Phát triển”, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành, góp phần hoàn thành các mục ti^*u kinh tế - %z/%%\c của Chính phủ năm 2009, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, năm 2009, ngành Thông tin và Truy*k% thông cần nỗ lực thi đua thực hiện tốt  mục đích, y^*u cầu với /|$\t số  nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Đổi mới và nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các hiệp hội, các Sở Thông tin và Truy*k% thông cùng toàn thể cán bộ, công chức, vi^*n chức, lao động @^- toàn Ngành thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tr^*n mỗi cương vị công tác, góp phần cùng cả nước ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì đà tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh %z/%%\c.

2. Tạo sự ?/??\yển biến mạnh mẽ @^- các cấp uỷ Đảng, chính quy*k%, các đoàn thể quần chúng về phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị @^- giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển b*k% vững của ngành Thông tin và Truy*k% thông Việt Nam gắn với việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc Chương trình công tác năm 2009 của Bộ đã đề ra, đặc biệt là hoàn thiện hơn nữa môi trường pháp lý để phát triển Ngành, chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng CNTT, cải cách hành chính, tích cực triển khai Chính phủ điện tử.

3. Phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân @^- phong trào <#~|> tốt, việc tốt của Ngành, nhất là nhân tố mới, sản phẩm mới, sáng kiến mới để nhân rộng điển hình ti^*n tiến.

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc phân cấp nhiều hơn và hướng về cơ sở để phát huy tính chủ động; đưa công tác thi đua khen thưởng trở thành thường xuy^*n, li^*n tục, thiết thực và hiệu quả, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu  năm 2009.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

1. Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, hiệp hội, các Sở Thông tin và Truy*k% thông phối hợp tổ chức tuy^*n truy*k% Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Bộ về Thi đua, Khen thưởng; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Bộ Thông tin và Truy*k% thông cho cán bộ, công chức, vi^*n chức hiểu và xác định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truy*k% thông là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực có tác động lớn đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật của đất nước @^- thời kỳ hội nhập và đặc biệt là công tác thi đua khen thưởng của Bộ @^- giai đoạn hiện nay.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, các giải pháp đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các Hội, Hiệp hội, các Sở Thông tin và Truy*k% thông gắn với việc tổng kết, rút kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng của năm 2008. Kiện toàn tổ chức và phân công hợp lý cán bộ trực tiếp theo dõi công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện việc đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua giữa các khối, cụm, giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cơ quan, đơn vị nhằm tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2009.

3. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chién đấu của Tổ chức Đảng và đảng vi^*n, thực hi^*n tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hiệp hội, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa ?/??\y^*n môn với các đoàn thể quần chúng; xây dựng khối đoàn kết, mhất trí cao @^- lãnh, chỉ đạo và @^- các hoạt động của  cơ quan, đơn vị; tăng cường bồi dưỡng, xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ thông tin và truy*k% thông có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu tránh nhiệm, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, vi^*n chức và <#~|> lao động.

4. Thực hiện nghi^*m túc và  có hiệu quả Luật Thi đua, Khen thưởng, các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ về công tác thi đua, khen thưởng gắn với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua y^*u nước với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng, phòng chống các tệ nạn %z/%%\c, tham gia tích cực vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đ*k% ơn đáp nghĩa.

5. Thường xuy^*n kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các quy định về thi đua, khen thưởng. Kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, để động vi^*n, khen thưởng những tập thể, cá nhân diển hình @^- các phong trào thi đua. Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, mô hình mới, sáng tạo mới để tạo động lực mới, hiệu quả ngày càng cao cho phong trào thi đua của Bộ @^- năm 2009 và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truy*k% thông, các doanh nghiệp, các Hiệp hội @^- ngành Thông tin và Truy*k% thông căn cứ Chỉ thị này tổ chức phong trào thi đua @^- cơ quan mình, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ vào ngày 15 của các tháng cuối quý.

Chỉ thị này được phổ biến tới toàn thẻ cán bộ, công chức, công nhân vi^*n @^- toàn ngành Thông tin và Truy*k% thông, để quán triệt và tổ chức thực hiện./.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

Nơi nhận:
-
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">Hội đồng TĐKT TW;
- Ban TĐKT TW;
- Ban Cán sự Đảng;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các thành vi^*n HĐ TĐKT Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Đảng uỷ cơ quan Bộ;
- Công đoàn cơ quan Bộ;
- Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ;
- Các Sở Thông tin và Truy*k% thông;
- Các doanh nghiệp, hiệp hội @^- lĩnh vực - Thông tin và Truy*k% thông;
- Lưu VT, TĐKT.

BỘ TRƯỞNG
L^* Doãn Hợp


Văn bản mới