Tìm kiếm nhanh

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 06/CT-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong những năm qua, công tác phòng, chống ma túy tr^*n địa bàn thành phố Hà Nội đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đặc biệt quan tâm, @^- đó đã ban hành /|$\t số chỉ thị, nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, như. Chỉ thị số 32 CT/TU ngày 04 tháng 3 năm 1998 của Thành ủy, Nghị quyết số 12 và số 18 của HĐND thành phố, Chỉ thị số 21/2000/CT-UB ngày 20 tháng 12 năm 2000 của UBND thành phố về tăng cường các biện pháp giải quyết tụ điểm về ma túy; Chỉ thị số 16/CT-UB ngày 07 tháng 6 năm 2005 của UBND thành phố về chấn chỉnh các hoạt động ti^*u cực @^- hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa tr^*n địa bàn thành phố ..., do đó, công tác phòng, chống ma túy của thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tr^*n các mặt công tác; vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quy*k%, các ngành, đoàn thể đã được nâng l^*n và có sự phối hợp đồng bộ, qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị cùng tham gia; công tác đấu tranh phòng, chống tội w--W--W ma túy đã được đẩy mạnh, các lực lượng chức năng đã triệt xóa, bóc gỡ được nhiều đường dây, ổ nhóm tội w--W--W về ma túy. Công tác cai nghiện tập trung được thành phố quan tâm, đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống Trung tâm giáo dục lao động %z/%%\c để đưa số <#~|> nghiện vào Trung tâm quản lý, cai nghiện, học nghề, lao động, góp phần quan trọng @^- việc đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn %z/%%\c tr^*n địa bàn Thủ đô.

Tuy nhi^*n, tình hình tệ nạn ma tuý tr^*n địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động của tội w--W--W ma túy ngày càng tinh vi; hàng năm phát sinh th^*m nhiều <#~|> nghiện ma túy; các tụ điểm ma túy tuy đã được giải quyết nhưng /|$\t số địa bàn công cộng, khu vực giáp ranh còn tiềm ẩn nguy cơ hình thành, phát sinh "điểm nóng", phức tạp về tệ nạn ma túy. Trước tình hình đó, ngày 26 tháng 3 năm 2008, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 21 CT/TW về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy @^- tình hình mới, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 29 CT/TU ngày 18 tháng 4 năm 2008 triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị tr^*n địa bàn Hà Nội. Ngày 11 tháng 11 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 32/2008/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung /|$\t số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Để triển khai thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thành ủy Hà Nội, tr^*n cơ sở kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm @^- quá trình thực hiện, đồng thời, làm ?/??\yển biến về nhận thức cũng như hành động @^- mỗi đảng vi^*n, cán bộ, công chức, vi^*n chức và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, làm giảm tình hình tệ nạn ma túy tr^*n địa bàn thành phố @^- thời gian tới, UBND thành phố y^*u cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thành phố trực thuộc, các Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh giải quyết tệ nạn ma túy tr^*n địa bàn xã, phường, thị trấn @^- tình hình mới, với những nội dung, y^*u cầu sau:

1. Thường xuy^*n quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và của thành phố đến từng cán bộ chủ chốt, từng đảng vi^*n nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm @^- công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma túy và coi đây là /|$\t @^- những nhiệm vụ trọng tâm @^- xây dựng và phát triển kinh tế, %z/%%\c của địa phương, đơn vị mình.

2. Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về phòng, chống ma túy của thành phố, trước mắt, các Sở, ngành, cơ quan Thường trực rà soát các văn bản pháp quy cũng như cơ chế chính sách về phòng, chống ma túy mà thành phố đã ban hành, đồng thời, xây dựng và ban hành văn bản mới để chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống ma túy @^- tình hình mới.

3. UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và Thủ trưởng cấp tr^*n nếu để xảy ra tệ nạn ma túy phức tạp tr^*n địa bàn thuộc w--W--W vi trách nhiệm quản lý, gây bức xúc dư luận, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 21 CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29 CT/TU ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Thành ủy Hà Nội.

4. Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động thông tin, tuy^*n truy*k%, giáo dục pháp %30%#j= phòng, chống ma túy, @^- đó coi trọng hình thức tuy^*n truy*k% tr^*n các phương tiện thông tin đại chúng, tuy^*n truy*k% bằng hình ảnh tr^*n Đài Truy*k% hình; tập trung tuy^*n truy*k% trực tiếp cho học sinh, sinh vi^*n, thanh thiếu ni^*n, <#~|> có nguy cơ cao, <#~|> nghiện ma túy ở cộng đồng, @^- các trung tâm ... nhằm làm giảm <#~|> nghiện mới.

5. Tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm tại các địa bàn có phức tạp về tệ nạn ma túy, @^- đó các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, quận, thành phố trực thuộc phối hợp với lực lượng chức năng cùng cấp triển khai thực hiện đồng bộ cả 3 giải pháp: tuy^*n truy*k%, giáo dục, phòng ngừa; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội w--W--W ma túy; tăng cường đưa <#~|> nghiện đi cai tập trung, làm tốt công tác quản lý sau cai tại cộng đồng.

Đối với địa bàn các xã, phường, thị trấn phức tạp về tệ nạn ma túy, hàng tháng, Ban Chỉ đạo phải báo cáo Đảng ủy cùng cấp để tập trung chỉ đạo giải quyết. Hàng quý, Ban Chỉ đạo quận, huyện, thành phố trực thuộc phải báo cáo Thường trực Quận ủy, Huyện uỷ, Thành ủy về tình hình, diễn biến tệ nạn ma tuý tr^*n địa bàn để có biện pháp chỉ đạo các cấp ủy, chính quy*k%, các ngành chức năng tập trung giải quyết theo nội dung y^*u cầu tại Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của UBND thành phố.

Đối với những xã, phường, thị trấn có địa bàn, tụ điểm ma túy phức tạp đã được giải quyết, Trưởng ban Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn đó có trách nhiệm lập kế hoạch phòng ngừa, tổ chức ký li^*n kết với các đơn vị giáp ranh phát hiện và tổ chức đấu tranh giải quyết kịp thời tệ nạn ma túy phát sinh, ki^*n quyết không để hình thành điểm nóng phức tạp mới. Phấn đấu đến năm 2010, không còn địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.

6. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành @^- thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực được phân công, phối hợp với các cấp chính quy*k% tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, các cơ sở kinh doanh, sản xuất thuốc tân dược có li^*n quan đến chất gây nghiện, chất hướng thần, hóa chất, ti*k% chất, giống cây trồng, ki^*n quyết xử lý những cơ sở, cá nhân vi w--W--W về tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, trồng trái phép các loại cây có chứa chất ma túy.

7. Lực lượng Công an các cấp, với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt @^- đấu tranh phòng ngừa tội w--W--W ma túy, tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa, giải quyết dứt điểm các tụ điểm hoạt động tội w--W--W về ma túy tr^*n địa bàn, phối hợp với các ngành, đoàn thể phát động phong trào, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy ở cơ sở.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với các cơ quan Điều tra, tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án về ma túy, xét xử lưu động đến địa bàn dân cư, để tăng cường công tác tuy^*n truy*k%, răn đe và phòng ngừa tội w--W--W ở cơ sở.

9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, phát huy vai trò của các tổ chức thành vi^*n, phối hợp với chính quy*k% cùng cấp triển khai thực hiện các mô hình, ?/??\y^*n đề, phong trào, cuộc vận động phòng, chống ma túy có hiệu quả như ?/??\y^*n đề "Xây đựng gia đình, dòng họ, thôn xóm, tổ dân phố, khu phố, xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn ma túy" gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

10. Tiếp tục %z/%%\c hóa công tác cai nghiện, triển khai thực hiện thí điểm các hình thức, biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, các đề án điều trị cai nghiện ma túy, quản lý sau cai theo chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương; đồng thời, sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng.

11. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp, đảm bảo đủ khả năng, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng y^*u cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác phòng, chống ma túy @^- tình hình mới.

UBND thành phố y^*u cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ (tháng, quý, 6 tháng và cả năm) có báo cáo gửi về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố (Công an thành phố - PV11) để tổng hợp ?/??\ng, báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố theo quy định.

UBND thành phố giao Công an thành phố - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo


Văn bản mới