Tìm kiếm nhanh

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 03/2009/CT-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LUẬT SƯ VÀ CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Để thực hiện %30%#j= Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành %30%#j= Luật sư và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với %30%#j= sư và hoạt động của các tổ chức hành nghề %30%#j= sư tr^*n địa bàn Hà Nội, UBND Thành phố y^*u cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Đoàn %30%#j= sư Hà Nội thực hiện những nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp; tuy^*n truy*k%, phổ biến sâu rộng Luật %30%#j= sư, các văn bản hướng dẫn thi hành %30%#j= Luật sư.

2. Đoàn %30%#j= sư cần chú trọng nâng cao vai trò tự quản và hành nghề %30%#j= sư theo quy định của %30%#j= Luật sư; Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ ?/??\y^*n môn, nghiệp vụ cho %30%#j= sư; Xây dựng Quy chế phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về quản lý %30%#j= sư và các tổ chức hành nghề %30%#j= sư; Định kỳ báo cáo UBND Thành phố về tổ chức và hoạt động của %30%#j= sư và các tổ chức hành nghề %30%#j= sư theo đúng quy định.

3. Sở Tư pháp giúp UBND Thành phố quản lý Nhà nước về %30%#j= sư và các tổ chức hành nghề %30%#j= sư theo quy định của %30%#j= Luật sư; Phối hợp với các cơ quan hữu quan thường xuy^*n kiểm tra, thanh tra, xử lý vi w--W--W, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức %30%#j= sư và hành nghề %30%#j= sư; Phối hợp với Đoàn %30%#j= sư xây dựng Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước về quản lý %30%#j= sư và các tổ chức hành nghề %30%#j= sư tr^*n địa bàn Thành phố.

4. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Tư pháp @^- việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề %30%#j= sư.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị, thường xuy^*n báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp về công tác quản lý Nhà nước về %30%#j= sư và các tổ chức hành nghề %30%#j= sư theo quy định.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh


Văn bản mới