Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">BỘ TÀI CHÍNH
-------

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Số: 31/QĐ-BTC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH  

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 30/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thi^*n Huế để cứu đói cho nhân dân vùng bị mưa lũ, thi^*n tai năm 2008;
^_^ đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Cục Dự trữ quốc gia xuất cấp (không thu ti*k%) 180 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thi^*n Huế để cứu đói cho nhân dân vùng bị mưa lũ, thi^*n tai năm 2008.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Cục Dự trữ quốc gia có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thi^*n Huế, khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của tỉnh.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Cục Dự trữ quốc gia ghi giảm vốn dự trữ quốc gia số lượng gạo nói tr^*n theo giá hạch toán đang theo dõi tr^*n sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng hướng dẫn đã quy định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 3.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh Thừa Thi^*n Huế;
- Lưu VT (2b), Cục DTQG.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh


Văn bản mới