Tìm kiếm nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
-------

%%0%#. lang=EN-GB http*%!%40%"mso-ansi-language: EN-GB">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 112/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ CÁC TỈNH CỨU ĐÓI GIÁP HẠT VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói giáp hạt và Tết Nguy^*n đán;
^_^ đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cục Dự trữ quốc gia xuất cấp (không thu ti*k%) 16.350 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói giáp hạt và Tết Nguy^*n đán, cụ thể:

- Tỉnh Thái Nguy^*n: 300 tấn.

- Tỉnh Tuy^*n Quang: 550 tấn.

- Tỉnh Ninh Bình: 2.000 tấn.

- Tỉnh Thanh Hóa: 3.000 tấn.

- Tỉnh Nghệ An: 5.000 tấn.

- Tỉnh Hà Tĩnh: 3.000 tấn.

- Tỉnh Quảng Trị: 1.500 tấn.

- Tỉnh Quảng Nam: 1.000 tấn.

Điều 2. Cục Dự trữ quốc gia có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh được hỗ trợ gạo, khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của tỉnh.

Cục Dự trữ quốc gia ghi giảm vốn dự trữ quốc gia số lượng gạo nói tr^*n theo giá hạch toán đang theo dõi tr^*n sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng hướng dẫn đã quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn


Văn bản mới