Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 76/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ BỔ SUNG KINH PHÍ, GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC TỈNH MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO, LŨ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 07/PCLBTW ngày 07 tháng 01 năm 2009), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 350/BTC-NSNN ngày 09 tháng 01 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Bộ Tài chính trích 34,5 tỷ đồng (ba mươi tư tỷ, năm trăm triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 để hỗ trợ các tỉnh mi*k% Trung khắc phục hậu quả bão, lũ. Trong đó:

- 29,5 tỷ đồng hỗ trợ bổ sung cho các địa phương mua giống lúa phục hồi sản xuất vụ Đông-Xuân 2008-2009, phân bổ cụ thể cho các tỉnh: Quảng Bình 5,0 tỷ đồng, Quảng Trị 5,0 tỷ đồng, Thừa Thi^*n Huế 4,5 tỷ đồng, Quảng Nam 2,0 tỷ đồng, Bình Định 5,0 tỷ đồng, Phú Y^*n 5,5 tỷ đồng, Khánh Hòa 2,5 tỷ đồng.

- Hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận 5,0 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2008.

2. Xuất cấp (không thu ti*k%) 2.500 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói kịp thời cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ, phân bổ cụ thể cho các tỉnh: Thừa Thi^*n Huế 500 tấn gạo, Quảng Ngãi 1.000 tấn gạo, Bình Định 1.000 tấn gạo.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có t^*n tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo, kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thi^*n Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Y^*n, Khánh Hòa, Ninh Thuận chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- VPCP:BTCN, các PCN, Cổng TTĐT. Các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản mới