Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Số: 364/QĐ-BGTVT

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">VỀ VIỆC TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung /|$\t số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Tặng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2006-2008” cho 07 cá nhân thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Có danh sách kèm theo)

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Đã có thành tích xuất sắc, ti^*u biểu @^- phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2006-2008

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sông mi*k% Nam, các cá nhân có t^*n tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Nơi nhận :
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Nh­ư điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- L­ưu: VT, TCCB.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

DANH SÁCH 07 CÁ NHÂN

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH GTVT GIAI ĐOẠN 2006 - 2008”

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">( Kèm theo Quyết định số: 364 /QĐ-BGTVT, ngày 20 tháng 02 năm 2009 )

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">1. Ông Dương Đình Thắng - Phó Tổng giám đốc,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">2. Ông Nguyễn Vĩnh Lộc - Kế toán trưởng,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">3. Ông Trịnh Đình Nghi - Chánh văn phòng,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">4. Ông Trịnh Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">5. Ông Vũ Ngọc Hiếu - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">6. Ông Dương Hồng Bé - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 479,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">7. Ông Trần Duy Trường - Phụ trách phòng Kỹ thuật, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 479,

Văn bản mới