Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Số: 363/QĐ-BGTVT

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">VỀ VIỆC TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Căn cứ Luật Thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi bổ sung /|$\t số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Đường sông mi*k% Nam và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Tặng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2006-2008” cho 16 cá nhân thuộc Tổng Công ty Đường sông mi*k% Nam (Có danh sách kèm theo)

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Đã có thành tích xuất sắc, ti^*u biểu @^- phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2006-2008

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sông mi*k% Nam, các cá nhân có t^*n tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Nơi nhận :
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Nh­ư điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- L­ưu: VT, TCCB.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

DANH SÁCH 16 CÁ NHÂN

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH GTVT GIAI ĐOẠN 2006 - 2008”

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">( Kèm theo Quyết định số: 363 /QĐ-BGTVT, ngày 20 tháng 02 năm 2009 )

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">1. Ông Nguyễn Minh Trung - Quy*k% trưởng phòng Thương vụ Vận tải,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">2. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc - Nhân vi^*n phòng Tài chính Kế toán,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">3. Bà Châu Thị Mai Thu - Nhân vi^*n phòng Tài chính Kế toán,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">4. Ông Nguyễn Hoàng Minh - Đội trưởng trực ban giao nhận cảng Long Bình,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">5. Ông Lương Văn N^* - Tổ trưởng Tổ bốc xếp 5,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">6. Ông Vũ Văn Chín - Thuy*k% phó tàu Sowatco 30,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">7. Ông Phạm Văn Kỷ - Máy trưởng tàu Sowatco 32,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">8. Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty cổ phần Xây lắp công trình,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">9. Ông Kiều Đức Thụ - Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và thi công cơ giới, Công ty cổ phần Xây lắp công trình,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">10. Bà Tô Mỹ Mai Hương - Nhân vi^*n phòng Kế hoạch kỹ thuật, Công ty cổ phần Xây lắp công trình,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">11. Bà Lâm Thị Ngọc Dung - Nhân vi^*n phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Xây lắp công trình,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">12. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Tổ trưởng tổ nề 3, Công ty cổ phần Xây lắp công trình,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">13. Ông Trần Việt Anh - Giám đốc Công ty cổ phần Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy Cần Thơ,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">14. Ông Nguyễn Duy Hào - Phó giám đốc Công ty cổ phần Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy Cần Thơ,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">15. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung - Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy Cần Thơ,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">16. Bà Nguyễn Thị Mộng Thảo - Phó phòng Nhân chính, Công ty cổ phần Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy Cần Thơ,

Văn bản mới