Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 47/QĐ-TTg  

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2004 - 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại tờ trình số 3740/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 12/TTr-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ph^* ?/??\ẩn miễn nhiệm Thành vi^*n Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004 - 2009 như sau:

1. Phó Chủ tịch: Ông Trần Văn Lợi, để nhận nhiệm vụ mới.

2. Ủy vi^*n: Ông Nguyễn Thành Tài, để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các ông có t^*n tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản mới