Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">CHÍNH PHỦ%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Số : 78/2006/NĐ-CP

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2006%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">NGHỊ ĐỊNH %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">CHÍNH PHỦ%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
^_^ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">NGHỊ ĐỊNH :%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Chương 1:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 1. Phạm vi điều chỉnh %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1. Nghị định này quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2. Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài @^- lĩnh vực dầu khí và /|$\t số lĩnh vực đặc thù hoặc tại những địa bàn đầu tư đặc thù thực hiện theo quy định ri^*ng của Chính phủ.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành vi^*n có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 2. Đối tượng áp dụng%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Các nhà đầu tư tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà đầu tư) gồm: %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2. Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước chưa đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài chưa đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.  %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">4. Doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - %z/%%\c chưa đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">5. Hợp tác xã, Li^*n hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">6. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao và các cơ sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh lợi%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">7. Hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 3. Giải thích từ ngữ%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là việc nhà đầu tư ?/??\yển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó ở nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2. Tổ chức kinh tế ở nước ngoài là tổ chức kinh tế được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh ở nước ngoài theo quy định của pháp %30%#j= nước tiếp nhận đầu tư để thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài, @^- đó nhà đầu tư sở hữu /|$\t phần hay toàn bộ vốn đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3. %%0%#. lang=EN-GB http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB">Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ, có nội dung k^* khai theo quy định của pháp %30%#j=.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 4.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Để được đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư quy định tại Điều 2 Nghị định này cần đáp ứng các điều kiện sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1. Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (sau đây gọi là dự án đầu tư).%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt">3. Tuân thủ các quy định của pháp %30%#j= về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">4.%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 5. Lĩnh vực khuyến khích, cấm, hạn chế đầu tư ra nước ngoài%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Căn cứ các quy định tại Điều 75 của Luật Đầu tư và tình hình kinh tế - %z/%%\c @^- từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các lĩnh vực khuyến khích, cấm, hạn chế đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 6%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">. Áp dụng ưu đãi đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Trường hợp pháp %30%#j=, chính sách mới ban hành có các quy*k% lợi, ưu đãi cao hơn so với các quy*k% lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quy*k% lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp %30%#j=, chính sách mới đó có hiệu lực.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Trường hợp các quy*k% lợi, ưu đãi ghi @^- Giấy phép đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đã cấp cho nhà đầu tư có mức độ ưu đãi cao hơn so với các quy*k% lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định hiện hành thì nhà đầu tư đó có quy*k% tiếp tục được hưởng các quy*k% lợi, ưu đãi đã ghi @^- Giấy phép đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 7. Vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thể hiện dưới các hình thức sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Ngoại tệ.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Máy móc, thiết bị; vật tư, nguy^*n liệu, nhi^*n liệu, %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">hàng hoá thành phẩm, hàng hoá bán thành phẩm.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">3. Giá trị quy*k% sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, quy*k% sở hữu trí tuệ.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">4. Các tài sản hợp pháp khác. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: SV">Điều 8. Ngôn ngữ sử dụng %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hồ sơ dự án đầu tư %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">và các văn bản %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">li^*n quan đến thủ tục đầu tư gửi cơ quan nhà nước Việt Nam được làm bằng tiếng Việt hoặc %%0%#. lang=SV http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: SV">bằng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL"> tiếng %%0%#. lang=SV http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: SV">Việt %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">và tiếng nước ngoài; trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài thì căn cứ theo bản tiếng Việt.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Chương 2:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 9.%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> Thẩm quy*k% chấp thuận đầu tư %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, tài chính, tín dụng, báo chí, phát thanh, truy*k% hình, viễn thông có sử dụng vốn nhà nước từ 150 tỷ đồng Việt Nam trở l^*n hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở l^*n.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Dự án đầu tư không quy định tại khoản 1 Điều này có sử dụng vốn nhà nước %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở l^*n hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 600 tỷ đồng Việt Nam trở l^*n.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 10. Thẩm quy*k% cấp Giấy chứng nhận đầu tư %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">1. Dự án đầu tư quy định tại Điều 9 Nghị định này sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Dự án đầu tư không quy định tại Điều 9 Nghị định này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 11. Quy trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo các quy trình sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Quy trình đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Quy trình thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam trở l^*n.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: SV">Điều 12. Giấy chứng nhận đầu tư và các mẫu văn bản khác%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: SV">1. Nội dung chủ yếu của Giấy chứng nhận đầu tư gồm:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: SV">a) T^*n, địa chỉ của nhà đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">b) Mục ti^*u đầu tư, quy mô dự án đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">c) %%0%#. lang=SV http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: SV">T^*n quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận dự án đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">d) Vốn đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">đ) Thời hạn thực hiện dự án đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">e) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">g) Các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có). %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL"> ban hành các văn bản mẫu sau: đăng ký dự án đầu tư; đề nghị thẩm tra dự án đầu tư; giải trình về dự án đầu tư; đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; giải trình về đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; thông báo thực hiện dự án đầu tư; báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 13. Quy trình đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">a) Văn bản đăng ký dự án đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">b) Bản sao có công chứng của: Giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức; hoặc Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam; hoặc Giấy phép đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 nhưng không đăng ký lại theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">c) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư đối với dự án đầu tư có đối tác khác cùng tham gia đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">d) Văn bản đồng ý của Hội đồng thành vi^*n hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã vi^*n về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã @^- trường hợp cần thiết theo quy định của pháp %30%#j= về doanh nghiệp, hợp tác xã.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Nhà đầu tư nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư 03 bộ hồ sơ dự án đầu tư, @^- đó có 01 bộ hồ sơ gốc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp có nội dung cần phải được làm rõ li^*n quan đến hồ sơ dự án đầu tư, @^- thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">có văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình về nội dung cần phải được làm rõ. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Ngoại giao và %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi ?/??\ng là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">4. Trường hợp hồ sơ dự án đầu tư không được chấp thuận, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo và n^*u rõ lý do gửi nhà đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 14. Quy trình thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">a) Văn bản đề nghị thẩm tra dự án đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">b) Bản sao có công chứng của: Giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức; hoặc Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam; hoặc Giấy phép đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 nhưng không đăng ký lại theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">c) Văn bản giải trình về dự án đầu tư gồm các nội dung sau: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">mục ti^*u đầu tư; địa điểm đầu tư; quy mô vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; việc sử dụng lao động Việt Nam (nếu có); việc sử dụng nguy^*n liệu từ Việt Nam (nếu có); tiến độ thực hiện dự án đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">d) Hợp đồng hoặc bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc cùng hợp tác đầu tư đối với trường hợp có đối tác khác cùng tham gia đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">đ) Văn bản đồng ý của Hội đồng thành vi^*n hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã vi^*n về việc đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã @^- trường hợp cần thiết theo quy định của pháp %30%#j= về doanh nghiệp, hợp tác xã.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Nhà đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư 08 bộ hồ sơ dự án đầu tư, @^- đó có 01 bộ hồ sơ gốc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">3. Nội dung thẩm tra dự án đầu tư gồm: %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">a) Điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> Điều 4 Nghị định này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">b) Tư cách pháp lý của nhà đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">c) Tính hợp pháp của vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">d) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">4. Quy trình thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện như sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến kèm theo hồ sơ dự án đầu tư gửi các Bộ, ngành li^*n quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR"> nhà đầu tư đặt trụ sở chính. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được hỏi ý kiến tiến hành thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư và có ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; quá thời hạn tr^*n mà cơ quan được hỏi không có ý kiến bằng văn bản thì được coi là đã chấp thuận hồ sơ dự án đầu tư đối với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">c) Đối với các dự án đầu tư quy định tại Điều 9 Nghị định này, @^- thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ý kiến thẩm định bằng văn bản kèm theo hồ sơ dự án đầu tư và ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có li^*n quan để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của  Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">d) Đối với các dự án đầu tư không quy định tại Điều 9 Nghị định này, @^- thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">đ) Giấy chứng nhận đầu tư được sao gửi Bộ Tài chính, %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Bộ Thương mại, %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Ngoại giao và %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">e) Trường hợp hồ sơ dự án đầu tư không được chấp thuận, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo và n^*u rõ lý do gửi nhà đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 15. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Khi có nhu cầu %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư li^*n quan đến mục ti^*u đầu tư, quy mô dự án đầu tư, %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">vốn đầu tư, chủ đầu tư, nước tiếp nhận dự án đầu tư, thời hạn thực hiện dự án đầu tư thì%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy trình sau: %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Quy trình đăng ký, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với các trường hợp sau: %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">a) Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không li^*n quan đến quy mô vốn đầu tư và lĩnh vực đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">b) Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không li^*n quan đến lĩnh vực đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này và tổng vốn đầu tư sau khi tăng th^*m không lớn hơn 15 tỷ đồng Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: PT-BR">2. Quy trình thẩm tra, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với các trường hợp không quy định tại khoản 1 Điều này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 16. Quy trình đăng ký, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Hồ sơ dự án đầu tư%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> gồm: %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">b) Hợp đồng ?/??\yển nhượng vốn đầu tư và hồ sơ pháp lý của đối tác mới tham gia dự án đầu tư (nếu có ?/??\yển nhượng vốn đầu tư).%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">c) Bản sao %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">có công chứng Giấy chứng nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">d) Văn bản đồng ý của Hội đồng thành vi^*n hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã vi^*n về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã @^- trường hợp cần thiết theo quy định của pháp %30%#j= về doanh nghiệp, hợp tác xã.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">đ) Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho đến thời điểm nhà đầu tư có văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Nhà đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư 03 bộ hồ sơ dự án đầu tư, @^- đó có 01 bộ hồ sơ gốc. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">3. Trường hợp có nội dung li^*n quan đến hồ sơ dự án đầu tư cần phải được làm rõ, @^- thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình về nội dung cần phải được làm rõ.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, đồng thời sao gửi Bộ Tài chính, %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Bộ Thương mại, %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Ngoại giao và %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Trường hợp hồ sơ dự án đầu tư không được chấp thuận, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo và n^*u rõ lý do gửi nhà đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 17. Quy trình thẩm tra, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Hồ sơ dự án đầu tư%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> gồm: %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">b) Văn bản giải trình về đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">c) Hợp đồng ?/??\yển nhượng vốn đầu tư và hồ sơ pháp lý của đối tác mới tham gia dự án đầu tư (nếu có ?/??\yển nhượng vốn đầu tư).%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">d) Bản sao %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">có công chứng Giấy chứng nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">đ) Văn bản đồng ý của Hội đồng thành vi^*n hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã vi^*n về việc đầu tư ra nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã @^- trường hợp cần thiết theo quy định của pháp %30%#j= về doanh nghiệp, hợp tác xã.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">e) Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho đến thời điểm nhà đầu tư có văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Nhà đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư 06 bộ hồ sơ dự án đầu tư, @^- đó có 01 bộ hồ sơ gốc. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> có văn bản lấy ý kiến kèm theo hồ sơ dự án đầu tư gửi các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được hỏi ý kiến tiến hành thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư và có ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; quá thời hạn n^*u tr^*n mà cơ quan được hỏi không có ý kiến bằng văn bản thì được coi là đã chấp thuận hồ sơ dự án đầu tư đối với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định @^- các trường hợp sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">a) Điều chỉnh dự án đầu tư về lĩnh vực đầu tư hoặc quy mô vốn đầu tư quy định tại Điều 9 Nghị định này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">b) Điều chỉnh về lĩnh vực đầu tư hoặc quy mô vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư không quy định tại Điều 9 Nghị định này mà sau khi điều chỉnh, dự án đầu tư đó đủ điều kiện thuộc thẩm quy*k% chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">quy định tại Điều 9 Nghị định này%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: PT-BR">5. Đối với các dự án đầu tư quy định tại Điều 9 Nghị định này, @^- thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ý kiến thẩm định bằng văn bản kèm theo hồ sơ dự án đầu tư và ý kiến bằng văn bản của các cơ quan li^*n quan để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">6. Đối với các dự án đầu tư không quy định tại Điều 9 Nghị định này, @^- thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">7. Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh được sao gửi Bộ Tài chính, %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">Bộ Thương mại, %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Ngoại giao và %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">8. Trường hợp hồ sơ dự án đầu tư không được chấp thuận, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo và n^*u rõ lý do gửi nhà đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 18.%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> Dùng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Trường hợp dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư vào chính dự án đầu tư đó thì phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Nghị định này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Trường hợp dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để đầu tư vào dự án khác ở nước ngoài thì phải được Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án khác đó theo quy định của Nghị định này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 19.%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> Đăng ký lại dự án đầu tư %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Nhà đầu tư không phải đăng ký lại đối với dự án đầu tư đã có Giấy phép đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trước ngày Nghị định này có hiệu lực. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Trường hợp có nhu cầu đăng ký lại, nhà đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư 03 bộ hồ sơ dự án đầu tư, @^- đó có 01 bộ hồ sơ gốc. Hồ sơ dự án đầu tư %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">gồm:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">a) Văn bản đề nghị đăng ký lại dự án đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">b) Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho đến thời điểm nhà đầu tư có văn bản đề nghị đăng ký lại dự án đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">c) Bản sao có công chứng %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Giấy phép đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Khi làm thủ tục đăng ký lại theo đề nghị của nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư các quy*k% lợi và ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định của pháp %30%#j=.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay thế Giấy phép đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư đã được cấp trước đó.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Chương 3:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 20. Thông báo thực hiện dự án đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: PT-BR">1. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận theo quy định của pháp %30%#j= nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải có văn bản thông báo thực hiện dự án đầu tư kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp %30%#j= nước tiếp nhận đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Văn bản thông báo thực hiện dự án đầu tư gồm các nội dung sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">a) T^*n, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh tế ở nước ngoài; t^*n, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">b) Mục ti^*u đầu tư, lĩnh vực đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">c) Vốn đầu tư của tổ chức kinh tế ở nước ngoài; phần vốn tham gia của nhà đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">d) Thông tin về %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt"><#~|> đại diện nhà đầu tư và <#~|> đại diện tổ chức kinh tế ở nước ngoài gồm: họ, t^*n, địa chỉ thường trú (tại Việt Nam và tại nước ngoài), chức vụ, số chứng minh thư nhân dân hoặc số hộ %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">chiếu.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: PT-BR">3. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, @^- thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi, nhà đầu tư có văn bản thông báo về nội dung thay đổi gửi %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Kế hoạch và Đầu tư. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 21. Thời hạn triển khai dự án đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Quá thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 06 tháng, kể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quy*k% của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận mà dự án đầu tư không được triển khai thì nhà đầu tư phải có văn bản n^*u rõ lý do và đề nghị kéo dài thời hạn triển khai dự án đầu tư hoặc đề nghị chấm dứt dự án đầu tư gửi %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Kế hoạch và Đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kéo dài thời hạn triển khai dự án đầu tư hoặc văn bản đề nghị chấm dứt dự án đầu tư, %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc kéo dài thời hạn triển khai dự án đầu tư hoặc chấp thuận chấm dứt dự án đầu tư, đồng thời gửi %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">3. Việc gia hạn triển khai dự án đầu tư được thực hiện không quá 02 lần, mỗi lần không quá 06 tháng. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 22. Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Hàng năm, @^- thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp %30%#j= nước tiếp nhận đầu tư, %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">nhà đầu tư có văn bản báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư kèm theo %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp %30%#j= nước tiếp nhận đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 23. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Nhà đầu tư được ?/??\yển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư sau khi đáp ứng các điều kiện sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">a) Đã được cấp %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Giấy chứng nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">b) Dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quy*k% của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận theo quy định của pháp %30%#j= nước tiếp nhận đầu tư. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">2. Việc ?/??\yển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">Giấy chứng nhận đầu tư để nghi^*n cứu, ?/??\ẩn bị dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp %30%#j= về quản lý ngoại hối và %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">quy định khác của pháp %30%#j= có li^*n quan.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">3%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">. Việc ?/??\yển vốn đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp %30%#j=%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> về quản lý ngoại hối, xuất khẩu, ?/??\yển giao công nghệ và quy định khác của pháp %30%#j= có li^*n quan.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 24. Tài khoản thực hiện dự án đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Mọi giao dịch ?/??\yển ngoại tệ từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam li^*n quan đến dự án đầu tư được thực hiện thông qua /|$\t tài khoản ngoại tệ mở tại /|$\t tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam và được đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 25.%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> Chuyển lợi nhuận về nước%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp %30%#j= nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải ?/??\yển toàn bộ lợi nhuận và các khoản thu nhập khác từ dự án đầu tư về Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: PT-BR">2. Trường hợp có nhu cầu kéo dài thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị và n^*u rõ lý do gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định. Việc gia hạn được thực hiện không quá 02 lần, mỗi lần không quá 06 tháng.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 26.%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> Thanh lý dự án đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Ngay sau khi kết thúc dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp %30%#j= nước tiếp nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc việc thanh lý dự án đầu tư, nhà đầu tư phải ?/??\yển về nước toàn bộ các khoản thu từ việc thanh lý dự án đầu tư. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">3. Trường hợp có nhu cầu kéo dài thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị và n^*u rõ lý do gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định. Việc gia hạn được thực hiện /|$\t lần và không quá 06 tháng.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 27.%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> Nghĩa vụ tài chính %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp %30%#j=. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì mức thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam đối với phần lợi nhuận ?/??\yển về nước được áp dụng như mức thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với dự án đầu tư @^- nước @^- cùng lĩnh vực đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">3. Trường hợp nước tiếp nhận đầu tư là quốc gia hoặc thuộc vùng lãnh thổ đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì nghĩa vụ về thuế của nhà đầu tư đối với Nhà nước Việt Nam thực hiện theo quy định của Hiệp định đó. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">4. Trường hợp nước tiếp nhận đầu tư là quốc gia hoặc thuộc vùng lãnh thổ chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì khoản thuế thu nhập doanh nghiệp đã được nộp ở nước tiếp nhận đầu tư sẽ được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: PT-BR">5. Việc miễn thuế xuất khẩu đối với tài sản mang ra nước ngoài để triển khai dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp %30%#j= về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 28. Trách nhiệm của nhà đầu tư đối với <#~|> lao động%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Nhà đầu tư được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức giới thiệu việc làm để tuyển dụng lao động Việt Nam theo quy định của pháp %30%#j= về lao động của Việt Nam và của nước tiếp nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp %30%#j= về việc đưa <#~|> lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc tại dự án đầu tư; đồng thời bảo đảm quy*k% lợi hợp pháp của <#~|> lao động Việt Nam ở nước ngoài; chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh theo hợp đồng đưa <#~|> lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc tại dự án đầu tư và quy định khác của pháp %30%#j= có li^*n quan.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 29. Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Giấy chứng nhận đầu tư chấm dứt hiệu lực @^- các trường hợp sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Hết thời hạn quy định ghi tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc hết thời hạn đầu tư theo quy định của pháp %30%#j= nước tiếp nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Quá thời hạn quy định tại Điều 21 Nghị định này mà dự án đầu tư không được triển khai.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">3. Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp %30%#j= nước tiếp nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">4. Nhà đầu tư bị phá sản hoặc giải thể dẫn tới việc phải giải thể tổ chức kinh tế %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">ở nước ngoài hoặc phải %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">?/??\yển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">5. Quá 12 tháng, kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp %30%#j= nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư quy định tại Điều 22 Nghị định này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">6. Nhà đầu tư vi w--W--W quy định của pháp %30%#j= Việt Nam hoặc pháp %30%#j= nước tiếp nhận đầu tư dẫn tới việc phải chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">7. Nhà đầu tư có văn bản đề nghị chấm dứt dự án đầu tư và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Chương 4:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Điều 30. Trách nhiệm quản lý nhà nước%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài @^- w--W--W vi cả nước.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.  %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ @^- w--W--W vi nhiệm vụ, quy*k% hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài @^- lĩnh vực được phân công.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng chiến lược, định hướng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo từng thời kỳ. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">2. Ban hành theo thẩm quy*k% hoặc trình cấp có thẩm quy*k% ban hành các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">3. %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Tổ chức, thực hiện việc đăng ký, thẩm tra, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đồng thời giải quyết những vướng mắc @^- việc thực hiện các quy định của pháp %30%#j= về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">5. Phối hợp với các cơ quan nhà nước Việt Nam ở @^- nước và nước ngoài để hỗ trợ các nhà đầu tư theo thẩm quy*k%.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">6. Kiểm%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL"> tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quy*k% việc thực hiện các quy định của pháp %30%#j= về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý theo thẩm quy*k% các vi w--W--W @^- hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">7. %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Định kỳ 06 tháng và hàng năm, làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Th­ương mại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có li^*n quan để xử lý kịp thời các kiến nghị của nhà đầu tư, ban hành theo thẩm quy*k% hoặc đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">8. Hàng năm, %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động và hiệu quả kinh tế - %z/%%\c của các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, đồng thời gửi %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có li^*n quan và %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Tổng cục Thống k^*. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Điều 32. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ khác có li^*n quan @^- việc xây dựng, ban hành theo thẩm quy*k% hoặc trình cấp có thẩm quy*k% ban hành các quy định của pháp %30%#j=, các cơ chế, chính sách về tín dụng, quản lý ngoại hối li^*n quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">2. Tham gia ý kiến về các vấn đề li^*n quan đến nguồn vốn và quản lý ngoại hối của các dự án đầu tư khi có y^*u cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">3. Kiểm tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quy*k% đối với hoạt động ?/??\yển ngoại tệ từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam li^*n quan đến các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">4. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản đánh giá tình hình ?/??\yển ngoại tệ từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam li^*n quan đến các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">gửi  %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Bộ Kế hoạch và Đầu tư%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">Bộ Ngoại giao, %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có li^*n quan %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">và %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Tổng cục Thống k^*.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Điều 33. Trách nhiệm của Bộ Tài chính %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành li^*n quan @^- việc xây dựng, ban hành theo thẩm quy*k% hoặc trình cấp có thẩm quy*k% ban hành các quy định của pháp %30%#j=, các cơ chế, chính sách về tài chính li^*n quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: NL">2. Tham gia ý kiến về các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính li^*n quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài khi có y^*u cầu của Thủ tướng Chính phủ%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL"> hoặc đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">3. Thực hiện việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo thẩm quy*k% đối với các trường hợp li^*n quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu, miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp %30%#j=.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">4. Kiểm tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quy*k% việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các nhà đầu tư đối với Nhà nước Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">5. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Bộ Tài chính có văn bản %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">tổng hợp, đánh giá %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các nhà đầu tư đối với Nhà nước Việt Nam gửi %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">Bộ Ngoại giao, %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh li^*n quan %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">và %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Tổng cục Thống k^*.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Thương mại %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành li^*n quan @^- việc xây dựng, ban hành theo thẩm quy*k% hoặc trình cấp có thẩm quy*k% ban hành các quy định của pháp %30%#j=, các cơ chế, chính sách về thương mại li^*n quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">2. Tham gia ý kiến về các nội dung thuộc lĩnh vực thương mại li^*n quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài khi có y^*u cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">3. Chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quy*k% đối với hoạt động thương mại li^*n quan đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-ansi-language: NL">4. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Bộ Thương mại có văn bản %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">đánh giá %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-ansi-language: NL">về tình hình thương mại li^*n quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">gửi %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-ansi-language: NL">Bộ Kế hoạch và Đầu tư%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-ansi-language: NL">, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">Bộ Ngoại giao, %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-ansi-language: NL">Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh li^*n quan %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">và %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.3pt; mso-ansi-language: NL">Tổng cục Thống k^*.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành li^*n quan @^- việc xây dựng, ban hành theo thẩm quy*k% các quy định của pháp %30%#j=, các cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng lao động li^*n quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">2. Tham gia ý kiến về các vấn đề li^*n quan đến việc đưa lao động Việt Nam%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL"> ra nước ngoài làm việc tại các dự án đầu tư khi có y^*u cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">3. Kiểm tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quy*k% đối với việc đưa %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc tại các dự án đầu tư. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">4. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đánh giá tình hình đưa %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc tại các dự án đầu tư gửi %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">Bộ Ngoại giao, %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh li^*n quan %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">và %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Tổng cục Thống k^*.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Điều 36. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khác%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">1. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư @^- việc xây dựng các quy định của pháp %30%#j=, chính sách, quy hoạch li^*n quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">2. Tham gia ý kiến về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công li^*n quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài khi có y^*u cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">3. Kiểm tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quy*k% đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công li^*n quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">4. Định kỳ%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt"> 06 tháng và hàng năm, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật có%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt"> văn bản đánh giá về tình hình hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài @^- lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: PT-BR">gửi %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: NL">Bộ Kế hoạch và Đầu tư, %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: NL">Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: PT-BR">Bộ Ngoại giao, %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh li^*n quan và Tổng cục Thống k^*.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">Điều 37. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">1. Phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan theo thẩm quy*k% quy định @^- việc hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư có trụ sở chính đặt tại địa phương thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư, Nghị định này và quy định khác của pháp %30%#j= có li^*n quan.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">2. Tham gia ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quy*k% quản lý li^*n quan đến dự án đầu tư của các nhà đầu tư có %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">trụ sở chính%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL"> đặt tại địa bàn khi có y^*u cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát theo thẩm quy*k% về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các nhà đầu tư đầu tư có %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">trụ sở chính%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL"> đặt tại địa bàn đối với Nhà nước Việt Nam và việc đưa lao động địa phương ra nước ngoài làm việc tại các dự án đầu tư.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: NL">4. Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đánh giá tình hình hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư có %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">trụ sở chính%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: NL"> đặt tại địa bàn và tình hình đưa lao động địa phương ra nước ngoài làm việc tại các dự án đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: NL">Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">Bộ Ngoại giao và%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: NL"> Tổng cục Thống k^*. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 38. Hỗ trợ nhà đầu tư ở nước ngoài%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam ở @^- nước để: hỗ trợ các nhà đầu tư @^- việc chấp hành các quy định của pháp %30%#j= nước sở tại; bảo vệ quy*k% lợi hợp pháp của nhà đầu tư ở nước ngoài; thông qua đường ngoại giao, đề xuất và kiến nghị chính quy*k% nước sở tại hỗ trợ, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư @^- quá trình thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR"> Điều 39. Thanh tra, kiểm tra%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">Việc thanh tra, kiểm tra dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp %30%#j= về thanh tra, kiểm tra.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 40.%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR"> Xử lý vi w--W--W%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">Tổ chức, cá nhân vi w--W--W quy định của Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi w--W--W mà bị xử lý kỷ %30%#j=, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp %30%#j=.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Chương 5:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 41.%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">  Hiệu lực thi hành %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.2pt; mso-ansi-language: PT-BR">1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Công báo; đồng thời thay thế %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Nghị định số 22/1999/NĐ-CP ngày 14 tháng 4%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt"> năm 1999 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Các dự án đầu tư đã được cấp %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Giấy phép đầu tư %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">hoặc có văn bản cho phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng không đăng ký lại theo Luật Đầu tư được tiếp tục hoạt động và thực hiện theo quy định của Nghị định này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Điều 42.%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> Điều khoản thi hành%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> định này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">
Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;                                       
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;                                                                    
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">Nguyễn Tấn Dũng%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">


Văn bản mới