Tìm kiếm nhanh

Về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới