Tìm kiếm nhanh

Về việc cử ông Trần Văn HIếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới