Tìm kiếm nhanh

Về việc phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ quản lý chất thải y tế nhằm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và thủy ngân" do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) viện trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Thế giới (WB)

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới