Tìm kiếm nhanh

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Cải thiện môi trường du lịch Việt Nam ngày 06 tháng 6 năm 2013

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới