Tìm kiếm nhanh

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới