Tìm kiếm nhanh

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của các khoản 4,5,6,7 và 8 Điều 2 Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới