Tìm kiếm nhanh

Ngày 14/4/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 12/2010/TT-NHNN hướng dẫn tổ chức tín dụng (TCTD) cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận.

Theo đó, TCTD thực hiện cho vay bằng đồng Việt Nam phải niêm yết công khai lãi suất cho vay ở mức hợp lý, trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng vay, tiết kiệm chi phí hoạt động, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất – kinh doanh, nhất là khu vực nông nghiệp và nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa. TCTD điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với mức biến động của lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam và mục tiêu, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.

Ngoài ra, các TCTD phải báo cáo NHNN về lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam theo nhu cầu vay và các văn bản của TCTD quy định về lãi suất cho vay ngay sau khi ban hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2010. Các quy định của NHNN về lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của TCTD đối với khách hàng bao gồm: Thông tư số 07/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của TCTD đối với khách hàng và các văn bản hướng dẫn thực hiện thông tư này ; quy định về lãi suất cho vay theo Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam; Quyết định số 33/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008 về mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đối với khách hàng hết hiệu lực thi hành.

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới