Tìm kiếm nhanh

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3868/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BYT ngày 28/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong Cơ quan Bộ Y tế;
Căn cứ kết luận của Ban Cán sự đảng tại phiên họp ngày 09/10/2009 sau khi xem xét đề nghị của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại công văn số 701/TCDS-TCCB ngày 30/9/2009 về việc bổ nhiệm cán bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Dương Quốc Trọng, Tiến sĩ – Bác sĩ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình – Bộ Y tế, giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình – Bộ Y tế.

Điều 2. Ông Dương Quốc Trọng được hưởng phụ cấp chức vụ theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông; bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Dương Quốc Trọng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Nguyễn Bá Thủy;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu


Văn bản mới