Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 70/2009/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 09 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN VỀ ĐỘ TUỔI CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH CẤP XÃ TẠI KHOẢN 2, ĐIỀU 6, CHƯƠNG II, QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ VÀ Ở THÔN, KHU PHỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2004/QĐ-UBBT NGÀY 15/11/2004 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;
Căn cứ Thông báo số 366-TB/BTCTU ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung công tác cán bộ Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi tiêu chuẩn về độ tuổi của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã tại khoản 2, Điều 6, Chương II, Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 81/2004/QĐ-UBBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận, cụ thể:

"Độ tuổi của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã: không quá 65 tuổi khi tham gia giữ chức vụ. Không quá 60 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành


Văn bản mới