Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1580/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ BƠM, TÁT NƯỚC CHỐNG NGẬP ÚNG CHO MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 2494/TTr-BNN-TL ngày 19 tháng 8 năm 2009) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 13906/BTC-NSNN ngày 30 tháng 9 năm 2009),
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích 37,5 tỷ đồng (ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 hỗ trợ kinh phí bơm, tát nước chống ngập úng cho một số địa phương đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ thể:

- Tiền Giang: 2 tỷ đồng;

- Vĩnh Long: 3 tỷ đồng;

- Hậu Giang: 3 tỷ đồng;

- Bến Tre: 3 tỷ đồng;

- Trà Vinh: 2 tỷ đồng;

- Sóc Trăng: 2 tỷ đồng;

- Đồng Tháp: 11,5 tỷ đồng;

- Bạc Liêu: 3 tỷ đồng;

- Kiên Giang: 2 tỷ đồng;

- Cà Mau: 2 tỷ đồng;

- Thành phố Cần Thơ: 4 tỷ đồng;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên có trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh phí hỗ trợ nêu trên đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng  


Văn bản mới