Tìm kiếm nhanh

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 986/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ TẠI CHỖ, BAO GỒM CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, XÂY DỰNG HẠ TẦNG CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ, THUỘC DỰ ÁN THÀNH PHẦN “ ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ QG -HN01”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình .
Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc;
Căn cứ Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 21/8/2009 của Văn phòng Chính Phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai thực hiện Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc;
Căn cứ Biên bản bàn giao Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc được ký ngày 20/11/2008 giữa Chủ đầu tư cũ là Đại học Quốc gia Hà Nội và Chủ đầu tư mới là Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng các vụ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Quản lý hoạt động xây dựng và Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội làm chủ đầu tư của Dự án tái định cư tại chỗ, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, thuộc dự án thành phần “ Đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư QG -HN01”

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các bên liên quan:

1. Uỷ ban Nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội :

- Tiến hành các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có) bao gồm cả điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình Bộ Xây dựng phê duyệt;

- Điều chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình và phê duyệt theo thẩm quyền;

- Tổ chức thực hiện dự án đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng;

- Sau khi dự án hoàn thành, lập báo cáo quyết toán dự án gửi về Bộ Xây dựng.

2. Ban Quản lý dự án ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc:

- Bàn giao hồ sơ pháp lý và tài liệu có liên quan đến dự án tái định cư tại chỗ cho UBND huyện Thạch Thất, đồng thời lưu tại Ban 01 bộ hồ sơ gốc của dự án để quản lý theo quy định;

- Tổ chức thẩm định dự án (điều chỉnh) tái định cư tại chỗ do UBND huyện Thạch Thất lập, trình Bộ Xây dựng phê duyệt;

- Được Bộ Xây dựng uỷ quyền xem xét chấp thuận thiết kế kỹ thuật và dự toán để UBND huyện Thạch Thất phê duyệt theo thẩm quyền;

- Thay mặt Bộ Xây dựng thực hiện quyền chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia tại Hà Nội đối với các dự án thành phần. Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thạch Thất trong việc tổ chức thực hiện dự án tái định cư tại chỗ, đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả;

- Thực hiện việc quản lý và bố trí vốn cho dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ,Vụ trưởng các vụ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Quản lý hoạt động xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc, UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ XD (để b/c)
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để chỉ đạo)
- Các Bộ: KHĐT, TC, UBND TP Hà Nội;
- Lưu VP, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang


Văn bản mới