Tìm kiếm nhanh

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1260/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ các Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-LĐTBXH ngày 24/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2009 – 2010 và định hướng đến năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-LĐTBXH ngày 10/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cho phép chuẩn bị dự án tin học;
Căn cứ Công văn số 3530/BTTT-ƯDCNTT ngày 29/10/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ý kiến chuyên ngành đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin gửi kèm công văn số 3835/LĐTBXH-TTTT ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Xét Tờ trình số 130/TTTT-HT ngày 24/8/2009 của Trung tâm Thông tin về việc đề nghị thẩm định dự án Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu và dự án Triển khai hành chính điện tử (kèm theo hồ sơ);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đầu tư dự án Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu.

2. Chủ đầu tư dự án: Giám đốc Trung tâm Thông tin.

3. Đơn vị lập dự án: Trung tâm Thông tin.

4. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực Trung tâm tích hợp dữ liệu, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Bộ và Chính phủ.

5. Khối lượng đầu tư chính:

- Cải tạo hệ thống mạng LAN;

- Nâng cấp hệ thống máy chủ và thiết bị mạng;

- Nâng cấp hệ thống an toàn bảo mật, phòng chống virus.

6. Tổng mức đầu tư: 28.629.660.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ sáu trăm hai mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí thiết bị: 26.123.580.000 đồng

- Chi phí kiến thiết cơ bản khác: 1.142.763.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 1.363.317.000 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước (vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp, vốn chương trình mục tiêu quốc gia…).

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2010.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án để trình Bộ phê duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu KHTC, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc


Văn bản mới